Konkurs ofert nr1/2014

 

 

 

 

 

Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na:

 

„ Zabezpieczenie od strony technicznej imprezy plenerowej  XXXV Dni Wisły”

 

 

 

 

Opis zamówienia:

Termin składania ofert: 30.04.2014r.

 

 

Miejsce składania ofert: Centrum Kultury „Wisła”, ul. Rynek 1, 09-450 Wyszogród

 

 

Forma składania ofert: pisemna, oferty w zamkniętej kopercie z napisem „ Zabezpieczenie od strony technicznej imprezy plenerowej  XXXV Dni Wisły”

 

 

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w: Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie, ul. Rynek.1 tel. 24 361 73 96, e-mail: centrum.kultury@wyszogrod.pl

 

 

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ofert oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu ofert nr 1/2014

(szczegółowy opis zamówienia)

 

1.Konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert.

 

2.Konkurs ogłasza, organizuje i przeprowadza Centrum Kultury „Wisła” , który powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

 

3.Przedmiotem konkursu ofert jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony technicznej tj. montażu, demontażu sceny, nagłośnienia,

oświetlenia wraz z jego obsługą podczas imprezy plenerowej “ XXXV Dni Wisły ”, która

odbędzie się w dniach 01.06.2014 w Wyszogrodzie.

 

4.Konkurs ofert rozstrzygnięty zostanie w oparciu o zasadę konkurencyjności cenowej pomiędzy podmiotami -

oferentami.

 

5.Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie oferty. Oferty mogą składać wszystkie podmioty deklarujące spełnienie łącznie poniższych warunków:

 - posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawieniem pisemnym

zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia,

- podmioty znajdujące  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

− nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach

wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym nie zaleganie

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z

wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń, rozłożenia

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu.

 

 

6. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba

prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami konkursu ofert(pkt. 5) i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) podpis oferenta.

 

7. Ofertę należy złożyć w Centrum Kultury „Wisła”, ul. Rynek 1, 09-450 Wyszogród,

w zamkniętej kopercie z napisem „zabezpieczenie od strony technicznej imprezy plenerowej XXXV Dni Wisły”, w terminie do dnia 30.04.2014 do godz. 9:00.

 

8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Centrum Kultury „Wisła”, 09-450 Wyszogród, w terminie 30.04.2014.

 

9. Komisja Konkursowa:

-stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść;

-przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

-weryfikuje oferty;10.

 

10. Komisja Konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert, które:

-zostały zgłoszone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie;

-nie zawierają danych określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu;

-nie zawierają daty sporządzenia oferty;

-nie zawierają wyrażonej kwotowo i słownie, oferowanej stawki oraz sposobu jego

zapłaty;

-są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia;

-są ofertami warunkowymi;

 

11. Komisja Konkursowa:

-dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze

złożonych ofert;

-sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem;

 

12. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa kieruje się wysokością oferowanej stawki oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków konkursu, wymienionych w pkt. 5, niniejszego regulaminu.

 

13.W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Konkursowa organizuje dodatkowy konkurs ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego konkursu Komisja zawiadomi ww. oferentów ustnie lub, w przypadku ich nieobecności, pisemnie.

 

14. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie WWW Urzędu

Gminy i Miasta Wyszogród.

 

15. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu będą określone w umowie.

 

16. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, na kompleksowe zabezpieczenie od strony technicznej imprezy plenerowej, obowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

 

17. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, a także jeżeli Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty.

 

18. Centrum Kultury „Wisła” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego konkursu lub

zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

19. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: formularz ofertowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert nr 1/2014

...............................................                                                          .........................................................

(pieczęć wykonawcy)

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz :

.........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

..........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON......................................................Nr NIP ............................................................

 

Nr konta bankowego: ......................................................................................................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ..................................

 

e-mail .............................................................................. nr KRS(EDG) ...........................

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 1/2014 składam(y) niniejszym ofertę na:

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-23 11:31:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-23 11:31:08
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674675]

przewiń do góry