UCHWA Ł A NR 173/XXIII/2009

  RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

           z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie: okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

l Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorzą dzie gminym ( tekst   jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z  póź . zm. ), art. 6a ust.11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136 z  póź  zm. ), art.6 ust.13

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opł atach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.   z 2006r., nr 121, poz. 844 z  póź  zm.) oraz art.6 ust.9 Ustawy z dnia 30 pa paźź dziernika 2002r. O podatku  leś nym ( Dz.U. Nr 200, poz.1682,z po ź . zm. )

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co  nastę puje:

§ 1.  Okre ś la  si ę  wzory formularzy dotycz dotycz ą ce podatku od  nieruchomo ś ci:

a) informacja w sprawie podatku od nieruchomo nieruchomośś ci ( IN-1) - za za łą łą cznik Nr 1,

 b) deklaracja na podatek od nieruchomo nieruchomo śś ci ( DN-1) -  za łą cznik Nr 2,

 c) za łącznik do deklaracji i informacji: Dane o  nieruchomoś ciach ( ZN-1/A) - za łą cznik Nr 3,

 d)  za łącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od  nieruchomośś ci (ZN-1/B) - za łą cznik Nr 4.

§ 2. Określa się wzory formularzy dotyczące podatku rolnego:

 a) informacja w sprawie podatku ( IR -1) - za łą cznik Nr 5,

 b) deklaracja na podatek rolny ( DR-1) - za łą cznik Nr 6,.

 c) za łącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomoś ciach rolnych  (ZR- 1/A) - za łą cznik Nr 7,

 d) za łącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ( ZR -1/B) - za łą cnik Nr 8.

§ 3 . Określa się wzory formularzy dotyczące podatku leśnego:

 a) informacja w sprawie podatku  leś nego ( IL-1) -  za łą cznik Nr 9,

 b) deklaracja na podatek  le ś ny ( DL-1) -  za łą cznik Nr 10,

 c)  za łącznik do deklaraci i informacji: Dane o nieruchomoś ciach le ś nych (ZL-1/A) - za łą cznik Nr 11,

 d) za łącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku  leś nym (ZL-1/B) - za za łą cznik Nr  12.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 20/III/2002 Rady GiM Wyszogród z dnia 16 grudnmia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy informacji podatkowych oraz deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwa Uchwa ła wchodzi w ż ycie po  up ł ywie 14 dni od dnia og łoszenia w Dzienniku

 Urz ędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą  obowi ą zuj ą c ą  od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 Przewodnicz ą cy Rady

  Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

zalacznik1.pdf

zalacznik2.pdf

zalacznik3.pdf

zalacznik4.pdf

zalacznik5.pdf

zalacznik6.pdf

zalacznik7.pdf

zalacznik8.pdf

zalacznik9.pdf

zalacznik10.pdf

zalacznik11.pdf

zalacznik12.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 14:25:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 08:41:41
  • Liczba odsłon: 778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669036]

przewiń do góry