UGiM.3041.1.2013 Wyszogród, dn. 29.01.2013r.


Zapytanie ofertowe
1)Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania oferty na:
„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieo publicznych do kwoty 14000 euro.
2) Przedmiot zamówienia:
„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)
- nakład 1.500 egz.
- objętośd 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)
- papier 130 gram, kreda
- 4+4 CMYK pełna kolorystyka
- 4 wydania w ciągu roku 2013 r.
Strony ustalają ,że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu przekazania przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów (teksty - dokumenty programu Microsoft Office Word + zdjęcia w formacie JPG).
W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy plik kwartalnika (w formacie PDF) do korekty. Zleceniobiorca niezwłocznie naniesie zgłoszone poprawki i przygotuje plik produkcyjny dla druku offsetowego (w razie konieczności zostaną przeprowadzone powtórne korekty).
Zleceniobiorca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zleceniodawcy w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37,
3) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 rok.
4) Miejsce lub sposób uzyskania informacji o udzielenie zamówienia:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród pokój 5, Tel. (024) 267 26 20 osoba do kontaktu: Agata Szczurowska
5) Kryteria wyboru ofert: 100% cena
6) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzid w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem na formularzu oferty dołączonym do zapytania.
7) Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyd w terminie do dnia 06.02.2012 r. do godziny 11.00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 4.
W załączeniu:
Formularz oferty
Istotne postanowienia umowy
Otrzymują:
- wg rozdzielnika;
- strona internetowa www.ugimwyszogrod.bip.org.pl;
- tablica ogłoszeo;
- a/a
UGiM.3041.1.2013
FORMULARZ OFERTY
Na „Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieo publicznych do kwoty 14000 euro.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
II. Opis przedmiotu zamówienia:
„Wydanie kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”:
- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)
- nakład 1.800 egz.
- objętośd 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)
- papier 130 gram, kreda
- 4+4 CMYK pełna kolorystyka
- 4 wydania (numery) w ciągu roku 2013 r.
a. Strony ustalają ,że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu
przekazania przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów (teksty - dokumenty programu
Microsoft Office Word + zdjęcia w formacie JPG).
b. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów Zleceniobiorca przekaże
Zleceniodawcy plik kwartalnika (w formacie PDF) do korekty. Zleceniobiorca niezwłocznie
naniesie zgłoszone poprawki i przygotuje plik produkcyjny dla druku offsetowego (w razie
konieczności zostaną przeprowadzone powtórne korekty).
c. Zleceniobiorca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zleceniodawcy w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, I piętro pok. nr 5.
d. warunki płatności:
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru.
Płatnośd za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy ,w ciągu 14 dni licząc
od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
III. Nazwa i adres Wykonawcy:
NAZWA:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ADRES:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NIP: ...............................................................
TELEFON......................................................
FAX ...................................................................
E-MAIL .........................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ............................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
za wydruk jednego egzemplarza kwartalnika
za wydruk całości zamówienia (6.000 egz. )
słownie brutto wartośd całości zamówienia : .....................................................................................
.......................................................................................................................................................... zł
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeo.
................................, dnia...................... .............................................
………………………………………………….. ………………………………
podpis osoby uprawnionej(pieczęd) (pieczęd wykonawcy)
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …………….. w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie , ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród reprezentowanym przez:
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Mariusza Bieoka,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Elżbiety Biernat
zwanym dalej w treści umowy Zleceniodawcą
a ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonad usługę:
„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)
- nakład 1.800 egz.
- objętośd 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)
- papier 130 gram, kreda
- 4+4 CMYK pełna kolorystyka
- 4 wydania (numery)w ciągu roku 2013 r.
§2
1. Strony ustalają ,że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu
przekazania przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów (teksty - dokumenty programu Microsoft Office Word + zdjęcia w formacie JPG).
2. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy plik kwartalnika (w formacie PDF) do korekty. Zleceniobiorca niezwłocznie naniesie zgłoszone poprawki i przygotuje plik produkcyjny dla druku offsetowego (w razie konieczności zostaną przeprowadzone powtórne korekty).
3. Zleceniobiorca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zleceniodawcy w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37,
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli stron.
§3
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacid Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonaną usługę (wydanie jednego numeru kwartalnika/1.500 egz./) w wysokości ………………….……………..netto (słownie: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……)
w wysokości ………………….……………..brutto, (słownie: …………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
Wartośd całości zamówienia /roczna/ stanowi kwotę …………………………………….…….. brutto zł, (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………….………….)
§4
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 3. Płatnośd za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Zleceniobiorcy ,
nr …………………………………………………………………………………………………………………..
w Banku …………………………………………………………………………………………………………
w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury.
2. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się sumiennie wykonywad wszystkie prace przygotowawcze i na każdym etapie konsultowad je z Zleceniodawcą.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się oddad przedmiot umowy do druku po uprzedniej pisemnej akceptacji (w formie e-maila)przez Zleceniodawcę ostatecznej jego wersji.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyd materiały potrzebne do wydania biuletynu: tekst, herb, zdjęcia.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do graficznego przygotowania do druku dostarczonych materiałów.
§6
Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy i odbioru każdego z kolejnych numerów kwartalnika.
§7
Zmiana postanowieo zawartej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Płocku.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§10
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Zleceniobiorcy i 2 dla Zleceniodawcy.
Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
….…………………….. ….……………………....

UGiM.3041.1.2013                                                                     Wyszogród, dn. 13.02.2013r.

 

Wybór oferty

dot. zapytania ofertowego na   „Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Wybór oferty zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

2)    Przedmiot zamówienia:

„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”

- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)

- nakład 1.500 egz.

- objętość 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)

- papier 130 gram, kreda

- 4+4 CMYK pełna kolorystyka

- 4 wydania w ciągu roku 2013 r.

 

Zamawiający, informuje iż do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.02.2012 r. do godziny 11.00, wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1:

-  DRUKARNIA – Małgorzata Pawlak, ul. Piastowska 44a, 09-410 Borowiczki Pieńki

łączna cena netto 6,540,00zł, cena brutto 8,044,20zł

 

Oferta Nr 2:

- MEDIAKOLOR Sp. jawna, ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock

łączna cena netto 8,160,00zł, cena brutto 10,036,80zł

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Złożone oferty spełniają wymagania określone w Przedmiocie zamówienia zapytania ofertowego.

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

 

Oferta Nr 1:

 

-  DRUKARNIA – Małgorzata Pawlak, ul. Piastowska 44a, 09-410 Borowiczki Pieńki

łączna cena netto 6,540,00zł, cena brutto 8,044,20zł

 

 

 

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                             Mariusz Bieniek

                                                                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- MEDIAKOLOR Sp. j. ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock;

- DRUKARNIA – Małgorzata Pawlak, ul. Piastowska 44a, 09-410 Płock,  Borowiczki Pieńki;

- strona internetowa www.ugimwyszogrod.bip.org.pl;

- tablica ogłoszeń;

-  a/a

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 11:32:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 08:10:34
  • Liczba odsłon: 662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681290]

przewiń do góry