Wyszogród, dn.21.11.2012 r

 

UGiM.6220.6.30.2012

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

·         Złożeniu w dniu 16.10.2012 r. do Urzędu Gminy Wyszogród przez pełnomocnika Masovia Wind Farm I Sp. Z o.o. Aneksu nr 1 - Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z wezwaniem do uzupełnienia znak: UGiM.6220.6.15.2012 z dnia 04.10.2012 r.

·         Wystąpieniu i przekazaniu w dniu 16.10.2012 r. Aneksu nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

·         Wydaniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku Opinii Sanitarnej znak: ZNS.7170-612-210/12.MW z dnia 28.09.2012 oraz podtrzymaniu stanowiska pismem  z dnia 29.10.2012 r. znak: ZNS.7175-749-38/11.MW

·         Wydaniu postanowienia  uzgadniającego realizacje przedsięwzięcia i określającego warunki jego realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW z dnia 09.11.2012 r.

 

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 27.08.2012 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 28.09.2012 r. Opinię Sanitarną znak: ZNS.7170-612-210/12.MW. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 03.10.2012 r. znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 04.10.2012 r. znak: Gim.6220.6.15.2012 wezwał Masovia Wind Farm I Sp. Z o.o. do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 16.09.2012 r. do UGiM Wyszogród został złożony Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 16.10.2012 r. Aneks nr – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem z dnia 29.10.2012 r. znak: ZNS.7175-749-38/11.MW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzymał swoją wcześniejszą opinię sanitarną z dnia 02.10.2012 r. (ZNS.7170-612-2010/12.MW).  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 09.11.2012 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

Dodatkowo zawiadamia się, że zamiar uczestnictwa na prawach strony w prowadzonym postępowaniu powołując się na cele statutowe zgłosiły trzy organizacje ekologiczne. Po przeanalizowaniu ich celów statutowych organ stwierdził iż spełniają one wymogi organizacji ekologicznych w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.  W związku z powyższym organ wydał postanowienia dopuszczające do udziału na prawach strony w postępowaniu:

  • Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.27.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie dopuszczenia Towarzystwa ochrony Przyrody (TOP) z siedzibą w Warszawie do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.28.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Zwykłego „Kocham Mazowsze” z siedzibą we wsi Kobylniki do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.29.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie dopuszczenia Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                  

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.      Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.      Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.      Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-22 21:47:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 21:47:05
  • Liczba odsłon: 577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671476]

przewiń do góry