UGiM.6220.6.48.2012.2013                                                                                                          Wyszogród, dnia 30.01.2013 r. 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamia strony postępowania o:

·         Wniesionym zażaleniu Stowarzyszenia Gaja na  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW z dnia 03.12.2012 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW z dnia 09.11.2012 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz przekazaniu akt przez RDOŚ w Warszawie do organu odwoławczego czyli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

·         Wniesionym zażaleniu Stowarzyszenia Gaja na postanowienie Wójta Gminy Mała Wieś znak: PP.7331.42.P.11.2012 z dnia 19.12.2012 r. w ramach porozumienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy oraz przekazaniu akt przez Wójta Gminy Mała Wieś do organu odwoławczego czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku

 

Przedmiotowe zażalenia zostały złożone za pośrednictwem organów wydających postanowienia (RDOŚ w Warszawie i Wójt Gminy Mała Wieś) a informacja o ich wpływie oraz przekazaniu akt sprawy do organów odwoławczych została przekazana do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pismami:

- pismo z dnia 21.01.2013 r. Wójta Gminy Mała Wieś

- pismo z dnia 21.01.2013 r. Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z informacją o złożonych zażaleniach oraz przekazaniu akt do organów odwoławczych Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, że do czasu rozpatrzenia przedmiotowych zażaleń decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wydana.

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                   …………….

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.        Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.        Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.        Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.        Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-31 13:52:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 13:52:46
  • Liczba odsłon: 899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673046]

przewiń do góry