Uchwała 106 /2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25.09.2008

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 40 228 zł.

zgodnie z załącznikiem nr.1

Plan dochodów po zmianach wynosi 11 986 373 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 40 228 zł

zgodnie z załącznikiem nr.2

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 193 253 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 106/2008

z dnia 25.09.2008 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

7 698,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

7 698,-

 

2710

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

7 698,-

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

22 530,-

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

 

22 530,-

 

0460

Wpływy z opłat eksploatacyjnych

 

22 530,-

7758

   

Różne rozliczenia

 

10 000,-

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

 

10 000,-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 000,-

Razem

   

40 228,-

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 106/2008r.

z dnia 25.09. 2008 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

7 698,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

7 698,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,-

4270

Zakup usług remontowych

 

6 698,-

7801

   

Oświata i wychowanie

 

10 000,-

 

80110

 

Gimnazja

 

10 000,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

10 000,-

6900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

22 530,-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

22 530,-

 

4260

Zakup energii

 

22 530,-

Razem

 

40 228,-

 

 

 

Załącznik Nr. 3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 106/2008

z dnia 25.09.2008 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łącznośc

200,-

 
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

200,-

 
 

0690

Wpływy z różnych opłat

200,-

 

750

   

Administracja publiczna

300,-

300,-

 

75023

 

Urzędy gmin

300,-

300,-

 

0830

Wpływy z usług

300,-

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

300,-

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

 

200,-

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw

 

200,-

Razem

 

500,-

500,-

 

 

Załącznik Nr.4
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 106./2008 r.

z dnia 25.09. 2008r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łączność

50 000,-

 
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

50 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,-

 

7710

   

Działalność usługowa

89 000,-

15 000,-

 

71095

 

Pozostała działalność

89 000,-

15 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

15 000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

89 000,-

 

7750

   

Administracja publiczna

 

100 000,-

 

75023

 

Urzędy gmin

 

90 000,-

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

20 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

30 000,-

4260

Zakup energii

 

10 000,-

4270

Zakup usług remontowych

 

10 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

20 000,-

75075

 

Promocja j.s.t

 

10 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

14 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

14 000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,-

4270

Zakup usług remontowych

 

4 000,-

8801

   

Oświata i wychowanie

 

25 000,-

 

80104

 

Przedszkola

 

25 000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

25 000,-

8852

   

Pomoc społeczna

 

42 000,-

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki samorządowe

 

9 000,-

 

3110

Świadczenia społeczne

 

9 000,-

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

–środki samorządowe

 

23 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

23 000,-

85295

 

Pozostała działalność – środki samorządowe

 

10 000,-

 

3110

Świadczenia społeczne

 

10 000,-

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,-

33 000,-

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

13 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

13 000,-

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,-

 

90078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

20 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

20 000,-

Razem

229 000,-

229 000,-

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 106/2008r.

                                Rady Gminy i Miasta z dnia 25.09.2008 r.

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu :

- w dziale754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7 698 zł zgodnie z przyznaną dotacja celową dla OSP Rębowo 1 000 zł oraz dla OSP Wyszogród – 6 698 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące.

- w dziale 756 rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw o kwotę 22 530 zł w związku z wpływem ponadplanowej opłaty eksploatacyjnej z przeznaczeniem po stronie wydatków na oświetlenie uliczne.

w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t o kwotę

10 000 zł zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/8g/BKU/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych dział 801 rozdział 80110 Gimnazja – remont dachu.

Do załącznika nr. 3

Zaszła konieczność urealnienia planu wydatków budżetu.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 229 000 zł z następujących zadań:

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Przebudowa drogi gminnej Pruszczyn zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000 zł.

- w dziale 710 rozdział 71095 Pozostała działalność Plan rewitalizacji ulic i odnowa wsi Rębowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 89 000 zł

- w dziale 900 rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – plac zabaw zmniejszono plan wydatków o kwotę 90 000 zł

 

 

 

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 229 000 zł w działach:

Dział 750 - 100 000 zł

Zwiększono plan wydatków administracji w związku z koniecznością opłat składek na PFRON, z wydatkami informatycznymi E-Urząd, z podwyżką cen energii, z przeprowadzonym remontem pomieszczeń budynku Urzędu.

Dział 710 - 15 000 zł

Zwiększono plan wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu nad Wisłą.

 

Dział 754 - 14 000,-

Zwiększono plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z przeprowadzonymi remontami samochodów bojowych oraz zakupem paliwa do wozów bojowych.

 

Dział 801 - 25 000 zł

Zwiększono plan wydatków Przedszkola na zakupy materiałów /opał/

Dział 852 - 42 000 zł

Zwiększono plan wydatków Pomocy Społecznej w związku z wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę, wypłaty wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace publicznie użyteczne oraz ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 900 - 33 000 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością nadzoru przyrodniczo ekologicznego przy zadaniu „Zabezpieczenie skarpy wiślanej”

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000 na oczyszczanie miasta.

 

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-21 07:51:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-21 07:51:02
  • Liczba odsłon: 704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681188]

przewiń do góry