Uchwała Nr 23/III/2006

                              Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                             z dnia...28.12.2006....

w sprawie: zmian w budżecie na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2006 rok o kwotę 235 906 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 832 135 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2006 rok o kwotę 235 906 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2006 rok o kwotę 387 700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr. 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 14 599 480 zł.

§ 3

 

Dokonać przeniesień planu dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4

§ 4

Zmniejszyć plan przychodów budżetu § 952 o kwotę 387 700 zł.

 

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 23/III/2006

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

80 000,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

80 000,-

 

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.

 

80 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

52 217,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

52 217,-

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t

 

1 000,-

2710

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

14 713,-

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.

 

36 504,-

7758

Różne rozliczenia

14 329,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

14 329,-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

14 329,-

8852

Pomoc społeczna

89 360,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

89 360,-

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych

89 360,-

Razem

235 906,-

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 23/III/2006

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

387 700,-

80 000,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

387 700,-

80 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wodoc.ul. Rybaki – zwiększyć

  • 80 000 zł

wodociąg. wsi Drwały – zmniejszyć

- 387 700 zł

387 700,-

80 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

52 217,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

52 217,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15 713,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

36 504,-

7801

Oświata i wychowanie

14 329,-

80110

Gimnazja

14 329,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 329,-

8852

Pomoc społeczna

89 360,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

89 360,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

89 360,-

Razem

387 700,-

235 906,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 23/III/2006

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7750

   

Administracja publiczna

 

6 200,-

 

75023

 

Urzędy gmin

 

6 200,-

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

6 200,-

8756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45 000,-

29 700,-

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

45 000,-

29 700,-

 

0310

Podatek od nieruchomości

45 000,-

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

10 000,-

0500

Podatek od czynności cywilnoporawnych

 

7 400,-

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

 

12 300,-

9926

   

Kultura fizyczna i sport

56 000,-

65 100,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

9 100,-

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. j.s.t

 

9 100,-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

56 000,-

56 000,-

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

56 000,-

 

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.

 

56 000,-

Razem

 

101 000,-

101 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.4
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 23/III/2006

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

10 400,-

82 900,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 400,-

82 900,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wod.ul. Rybaki – 60 000 zł

wod. Drwały – 22 500 zł

 

82 500,-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

SUW

10 400,-

 

8079

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

 

400,-

6600

Transport i łączność

28 230,-

60016

Drogi publiczne gminne

28 230,-

4270

Zakup usług remontowych

18 000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 230,-

7700

Gospodarka mieszkaniowa

1 300,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 300,-

4300

Zakup usług pozostałych

1 300,-

7710

Działalność usługowa

3 050,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

3 050,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 050,-

7750

Administracja publiczna

8 800,-

5 300,-

75023

Urzędy gmin

8 800,-

4260

Zakup energii

4 940,-

4270

Zakup usług remontowych

3 860,-

75095

Pozostała działalność

5 300,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 300,-

8756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 500,-

 

7

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

5 500,-

 
 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

5 500,-

 

7757

   

Obsługa długu publicznego

17 500,-

 
 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

5 500,-

 
 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

5 500,-

 

75704

 

Rozliczenia z tyt. poreczeń i gwarancji udzielonych prze j.s.t

12 000,-

 
 

8020

Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń

12 000,-

 

8801

   

Oświata i wychowanie

15 570,-

4 875,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   
 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników – szk. Kobylniki

875,-

 

80110

 

Gimnazja

14 695,-

3 575,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 575,-

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

400,-

4260

Zakup energii

 

700,-

4300

Zakup usług pozostałych

900,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 695,-

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

1 300,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 300,-

8851

   

Ochrona zdrowia

1 100,-

 
 

85195

 

Pozostała działalność

1 100,-

 
 

4260

Zakup energii

1 100,-

 

8852

   

Pomoc społeczna – środki samorządowe

12 500,-

 
 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2 500,-

 
 

3110

Świadczenia społeczne

2 500,-

 

85295

 

Pozostała działalność

10 000,-

 
 

3110

Świadczenia społeczne

10 000,-

 

8854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

1 075,-

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

1 075,-

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

45,-

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

960,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

60,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

10,-

9900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,-

58 200,-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

60 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,-

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

33 300,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

26 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 300,-

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

24 900,-

 

4260

Zakup energii

 

15 900,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

9 000,-

9926

   

Kultura fizyczna i sport

 

9 000,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

9 000,-

 

4260

Zakup energii

 

9 000,-

Razem

162 650,-

162 650,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 23/III/2006

Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2006

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów:

  • w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 80 000 zł na zadanie „Wodociąg ul. Rybaki.

 

- w dziale 754 rozdział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 52 217 zł - dotacja celowa na OSP Rębowo.

  • w dziale 758 rozdział 75801 Różne rozliczenia o kwotę 14 329 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli Gimnazjum.
  • W dziale 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 89 360 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatu.

Zmniejszono plan przychodów i wydatków o kwotę 387 700 zł w związku z przyznaną pożyczką w niższej kwocie przez FOŚiGW na realizację zadania pn. Wodociągowanie wsi Drwały.

 

 

Do załącznika nr.3 i 4

Urealniono plan budżetu po stronie dochodów i wydatków

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 13:48:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 13:48:16
  • Liczba odsłon: 676
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680654]

przewiń do góry