Protokół nr V/2012

z obrad XVI Sesji Rady Gminy i MiastaWyszogród

z  dnia 23 maja 2012 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości:

 

- Zbigniew Tomasz Maruszewski - Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku – stanowisko rady powiatowej w sprawie dyrektywy azotanowej z 1991 r. (OSN)

 

- Przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku –zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielewo (dotyczy wałów przeciwpowodziowych).

 

6.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2011 rok

 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie:

 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Wiślanej

 

- zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo w zakresie przeznaczenia tego terenu po zabezpieczenie przeciwpowodziowe – wały przeciwpowodziowe

 

 - zmian w budżecie

 

10.   Sprawy różne.

11.                        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

    13. Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XVI Sesji Rady GiM witając radnych, sołtysów, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, zaproszonych gości:

Pana Zbigniewa Maruszewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku,

Panią Marię Winnicką – Kierownika Biura MIR,

Dyrektora WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku – Pana Stanisława Maciejowskiego,

Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa ZGK w Wyszogrodzie,

Radnego Powiatowego Pana Wojciecha Zmysłowskiego,

Panią Monikę Wojniak – Dziennikarkę Exsperssu Sochaczewskiego.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady stwierdza, że wszyscy radni  otrzymali proponowany porządek obrad  i pyta czy są uwagi co do tej propozycji.

Pani Sekretarz prosi o wprowadzenie do porządku obrad omawiane na ostatniej Komisji tj. 18 maja projekty uchwał w sprawie:

- utworzenia Skweru im. Braci Sobańskich przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

- ustanowienia odznaczeń,

- zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostawę ciągnika wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

- dopłaty do ceny 1 m3  wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o.

- przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Pruszczyn),

- zmiany Uchwały Nr 79/X/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie WPF GiM Wyszogród na lata 2012 – 2022

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno

- braku akceptacji na ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) w obecnej propozycji.

 

 Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad XVI Sesji Rady GiM ze zmianami zgłoszonymi przez Sekretarz GiM.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następującyradni:

1.     radny Marek Głowacki,

2.     radna Elżbieta Biernat,

3.     radny Wojciech Kuliński.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

Punkt 4.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

Jako pierwszy z zaproszonych gości wystąpił Dyrektor WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku – Pan Stanisław Maciejowski, który przedstawił prezentację „Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo” – prezentacja stanowi załącznik do protokółu.

Po przedstawieniu działań wykonanych przez WZMiUW Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady  podziękowali za tak szybkie działanie i odbudowanie wałów. Zadeklarowali podjęcie w trybie ekspresowym uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo w zakresie przeznaczenia tego terenu po zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Pan Stanisław Maciejowski podziękował za zaproszenie i opuścił salę posiedzeń.

Kolejnym zaproszonym gościem był Pan Zbigniew Tomasz Maruszewski - Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku, który przedstawił  stanowisko rady powiatowej w sprawie dyrektywy azotanowej z 1991 r. (OSN). Podkreśli, iż warto wspólnie podejmować tego rodzaju inicjatywy i walczyć o wspólne dobro. Treść stanowi załącznik do protokółu.

Następnie Pani Kierownik Biura MIR w Płocku opowiedziała o bieżących działaniach MIR.

Po wysłuchaniu przedmówców Przewodniczący Rady Maryś Mieszkowski podziękował za przybycie przedstawicielom MIR i poinformował o zaplanowanym podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie braku akceptacji na ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) w obecnej propozycji.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący Rady GiM  przystąpił do realizowania dalszych punktów porządku obrad. Poprosił Burmistrza GiM Wyszogród o przedstawienie informacji o pracy Urzędu pomiędzy Sesjami.

Burmistrz podsumował zrealizowanych budżet za 2011 rok. Opowiedział o nowych inicjatywach: przekształconym organizacyjnie Urzędzie, powołaniu Wydziału Polityki Społecznej, Centrum Kultury Wisła. Nadmienił, również o powołaniu Spółki zarządzającej targowiskiem – partnerze do wielu działań.

Burmistrz poinformował o zaplanowanych przetargach na modernizację dróg, Rębowskiego Domu Kultury.

Burmistrz wspomniał o zaplanowanej inicjatywieutworzenie Izby Gospodarczej Ziemi Wyszogrodzkiej. Zaproponował radnym, żeby w najbliższym czasie opracować wspólnie pakiet zachęt inwestycyjnych w naszej gminie.

Na koniec swojej wypowiedzi podziękował radnym, sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych, radom sołeckim, pracownikom za szeroko rozwiniętą i sprawną współpracę.

Podziękował, również mieszkańcom za podejmowaneinicjatyw społecznych. Burmistrz wskazał na bardzo dobry temat, który realizuje Pan Piotr Kafliński, a mianowicie wystawę starych zdjęć wyszogrodzian. Wspomniał, także o Benefisie Chóru „Promyk” z Wyszogrody, który miał niedawno miejsce. Burmistrz podkreślił, iż integracja i działania mieszkańców ukierunkowane tego rodzaju inicjatywy są bardzo ważne.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród podziękował Burmistrzowi za działania i sposób wykonywania pracy. Ocenił, iż sposób w jaki wykonuje swoją pracę stanowi fundament do dalszej pozytywnej współpracy.

 

 

Punkt 7.

 

Interpelacje i zapytań radnych nie było.

 

Punkt 8.

 

Poproszono obecnego Skarbnika Panią Elżbietę Biernat o odczytanie sprawozdania z realizacji budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Treść stanowi załącznik do protokółu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Głowacki odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej. Treść stanowi załącznik do protokółu.

Po wysłuchaniu Przewodniczący Rady GiM Wyszogród poprosił radnych, sołtysów o zgłaszanie uwag.

W związku z brakiem pytań do budżetu, który był szczegółowo omawiany na komisjach poproszono Skarbnika o odczytanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 122/XVI/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM  przedstawia projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu  za 2011 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 123/XVI/2012 w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu  za 2011 rok.

 Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie kolejnych omawianych uchwał.

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród odczytała projekt uchwały w sprawieutworzenia Skweru im. Braci Sobańskich przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie. W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 124/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie utworzenia Skweru im. Braci Sobańskich przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród odczytała projekt uchwały w sprawie ustanowienia odznaczeń. Wyjaśniła, iż w dniu wczorajszym spotkała się komisja w skład której weszli radni i pracownicy urzędu w celu przygotowania regulaminu.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 125/XVI/2012w sprawie ustanowienia odznaczeń. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik GiM  przedstawia projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostawę ciągnika wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 126/XVI/2012 w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostawę ciągnika wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu.Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród Bożena Myszkowska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Wiślanej. W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 127/XVI/2012w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Wiślanej. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Wachaczyk, pracownik UGiM Wyszogród odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo w zakresie przeznaczenia tego terenu po zabezpieczenie przeciwpowodziowe – wały przeciwpowodziowe.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę o nr 129/XVI/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała kolejny projekt uchwały w sprawiedopłaty do ceny 1 m3  wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 129/XVI/2012w sprawiedopłaty do ceny 1 m3  wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały w sprawieprzedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 130/XVI/2012w sprawieprzedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród odczytała projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Pruszczyn). W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 131/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Pruszczyn). Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM  przedstawia projekt uchwały  w sprawie zmieniającą Uchwałą Budżetową Nr 78/X/2011 z dnia 22.12.2011 r. na rok 2012.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 132/XVI/2012 w sprawiezmieniającą Uchwałą Budżetową Nr 78/X/2011 z dnia 22.12.2011 r. na rok 2012.Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik GiM  przedstawia projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/X/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie WPF GiM Wyszogród na lata 2012 – 2022. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 133/XVI/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/X/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie WPF GiM Wyszogród na lata 2012 – 2022.Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 134/XVI/2012w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 135/XVI/2012w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród odczytała projekt uchwały w sprawiebraku akceptacji na ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) w obecnej propozycji.

 W związku z brakiem pytań do projektu uchwały radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 136/XVI/2012w sprawiebraku akceptacji na ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) w obecnej propozycji. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Punkt 10.

 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań Prezesowi ZGK Panu Zbigniewowi Laskowskiemu.

Radna Elżbieta Biernat pyta, czy ul. Niepodległości jest omiatana tylko z lewej strony.

Prezes ZGK odpowiedział, iż powinny być omiatane obie. Natomiast może zdarzyć się tak, że mają wpływ na to warunki atmosferyczne i wygląda to tak jakby zamieciona była tylko jedna strona.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Ząbek zapytał o wymianę hydrantu w Rakowie, który został zrobiony podziemny i w zamian za to kilka domów w razie pożaru pozostało bez wody.

Pan Zbigniew Laskowski odpowiedział, iż hydrant został uszkodzony 2 razy, dlatego podjęto decyzję o zrobieniu hydrantu podziemnego.

Po dyskusji pomiędzy Wiceprzewodniczącym a Prezesem ustalono, iż ZGK założy nakładkę umożliwiającą pobór wody.

Radny Andrzej Dobaczewski pytaj, czy zostały podjęte kroki o zminimalizowanie strat wody.

Prezes ZGK odpowiedział, iż tak. Odłączonych już zostało kilka posesji, w których wodomierze były wadliwe, bądź pękały zawory. Prowadzone są także obserwacje wytypowanych obszarów, szczególnie właścicieli nieruchomości w Grodkowie i sprawdzanie i nie występuje w tym miejscu „lewe” ujęcie wody.

Radny Andrzej Dobaczewski dodał, że już dawno proponował oplombowanie hydrantów, a po czerpaniu wody przez straż zgłaszanie do ZGK o ponowne zaplombowanie.

Radny Wojciech Kuliński wspomniał, iż po ostatnim pożarze na Drwałach nie było wody w Wilczkowie.

Pan Zbigniew Laskowski stwierdził, iż mógł w tym samym czasie zbyt duży pobór wody.

Radny Zbigniew Madany zapytał, jak przedstawia się sytuacja liczbowo z podpisywaniem umów za wywóz śmieci.

Prezes odpowiedział, iż cały czas są rozwiązywane umowy. W chwili obecnej już mniej, ale dalej mieszkańcy rozwiązują umowy.

Pan Zbigniew Laskowski dodał również, iż pracownicy ZGK wymieniają wodomierze. Spółka pracuje nad wymianą odcinków sieci w Wyszogrodzie z przecięciem nitki ul. Czerwińskiej.

Przewodniczący Rady podziękował Panu Zbigniewowi Laskowskiemu.

Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Wachaczyk, która ponownie przedstawiła w sposób szczegółowy selektywną zbiórkę odpadów. Rozdała radnym i sołtysom harmonogram, który stanowi załącznik do protokółu.

 

Na koniec radny powiatowy Pan Wojciech Zmysłowski pogratulował Burmistrzowi Panu Mariuszowi Bieńkowi. Stwierdził, iż modernizacja dróg jest ważna, ale podejmowane „inne” działania na różnych płaszczyznach są równie ważne.

Radny Mieczysław Majewski zaprosił wszystkich na sobotnie mecze rozgrywające podczas Dni Wisły, gdzie grać będą zawodnicy z LKS Stegny Wyszogród.

Sekretarz GiM Wyszogród Pani Bożena Myszkowska dodała do wypowiedzi przedmówcy, co jeszcze zostało zaplanowane na tegoroczne Dni Wisły. Informator w załączeniu do protokółu.

 

Punkt 11.

 

Interpelacji i zapytań  nie było.

 

Punkt 12.

 

Podczas obrad XVI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród Komisja wniosków i uchwał poinformowała, iż nie zgłoszono żadnych wniosków i uchwał.

 

Punkt 13.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XVI Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-14 18:38:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 18:38:40
  • Liczba odsłon: 737
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668919]

przewiń do góry