Uchwała Nr 179/XXIV/2009

Rady GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 29 grudnia 2009 rokuw sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 42/V/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. uchwala się:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście zwany dalej “Planem”.

Rozdział I

Zakres obowiązywania planu

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście, zwany dalej w treści uchwały planem.

 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały i przebiegają następująco:

 • na północy – północna granica działki nr ew. 601;

 • na wschodzie – istniejąca wschodnia linia rozgraniczająca drogi gminnej, (działka nr ew. 734);

 • na południu – południowe granice działek nr ew. 772 i 774;

 • na zachodzie – istniejąca wschodnia linia rozgraniczająca drogi gminnej, ul. Zamieście (działki nr ew. 1366).

 1. Załącznikami do uchwały są:

 1. rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały - załącznik nr 1,

 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik nr 3,

 4. stwierdzenie o zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - załącznik nr 4.

§ 2

 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

 1. granic obowiązywania ustaleń planu,

 2. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 3. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 4. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy: obowiązujących i maksymalnych nieprzekraczalnych, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

 5. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 6. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,

 7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,

 8. zasad i warunków podziału nieruchomości,

 9. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,

 10. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

 11. stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu,

 1. Plan ze względu na niewystępowanie nie określa:

 1. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych takich jak: tereny górnicze, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 2. szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości,

 3. granic obszarów wymagających scaleń,

 4. granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

 5. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,

 6. zasad zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,

 7. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 8. granic terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

 9. granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,

 10. granic obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.

 11. granic terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 3

 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą uchwałą, stanowiącą akt prawa miejscowego,

 2. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

 3. obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu i opisanych w § 1 ust. 2. niniejszej uchwały,

 4. terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu z określoną funkcją, oznaczoną na rysunku planu specjalnym symbolem - cyframi i literami,

 5. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,

 6. działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,

 7. liniach podziału na działki budowlane – rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznych na rysunku planu,

 8. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowić więcej niż 50 % powierzchni terenu, oznaczone odpowiednim symbolem użytkowania) na obszarze ograniczonym liniami rozgraniczającymi,

 9. liniach zabudowy – należy przez to rozumieć ustaloną obowiązującą lub maksymalną nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy, wyznaczoną zgodnie z normą PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),

 10. powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie rodzimym, pokrytej roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2,

 11. usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć usługi: handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła usługowego (poza warsztatami obsługi samochodów i stacjami paliw), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i innych o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których normalne funkcjonowanie:

 1. nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem,

 2. nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej działki,

 3. ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni;

 1. maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

 2. maksymalnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na danej działce do powierzchni działki,

 3. ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczonych do prowadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy,

 4. drodze – należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi, przeznaczony w zależności od klasy drogi na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej w tym niezwiązanej z funkcją komunikacyjną oraz zieleń publiczną,

 5. dojazdach – należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych pełni funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej,

 6. wymaganiach parkingowych – należy przez to rozumieć wymaganą minimalna ilość miejsc postojowych, którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej.

Rozdział II

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 4

 1. Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,

 2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolem MNU,

 3. tereny dróg publicznych KD w klasach:

 1. ulicy lokalnej

 • KDL

 1. ulic dojazdowych

 • KDD

 1. ciągu pieszo-jezdnego

 • KPj

§ 5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. Obowiązuje:

 1. dopuszczenie wprowadzania nowych elementów zabudowy mieszkaniowej w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu na terenach MN i MNU,

 2. dopuszczenie zmian kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dachów oraz elewacji na terenach MN i MNU,

 3. nakaz utrzymania ustalonej planem intensywności zabudowy oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej,

 4. realizacja ogrodzeń od strony ulic w liniach rozgraniczających ulic,

 5. od strony ulic publicznych stosowanie ogrodzeń ażurowych harmonizujących z krajobrazem, z maksymalnym wykorzystaniem drewna na jego budowę, oraz ograniczenie murów do podmurówki i słupów; zakaz stosowania pełnych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, cegły itp.; nakaz zachowania przynajmniej 50% długości płotu w formie ażurowej,

 6. nakaz kształtowania układu zabudowy poprzez uwzględnienie wskazanego na rysunku planu przebiegu ustalonych obowiązujących i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 7. zakaz zabudowy tymczasowej na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy KDL,

 8. kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych na sąsiednie tereny,

 9. zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych na terenach o powierzchni większej niż 1m2,

 10. zakaz eksploatacji kruszyw i dokonywania znacznych zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu.

 1. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w Rozdziale III.

§ 6

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

 1. Ustala się następujące zasady:

 1. kształtowanie zieleni urządzonej: drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia,

 2. realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic działek,

 3. istniejące drzewa oraz użytki z drzewostanem do zachowania i włączenia w zagospodarowanie terenu poszczególnych działek,

 4. nakaz zachowania przynajmniej 50 % terenu każdej działki jako – powierzchni biologicznie czynnej na terenach oznaczonych (MN), 30% na terenach (MNU),

 5. zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych z zaleceniem wykorzystania proekologicznych nośników energii,

 6. prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej i odpadami stałymi,

 7. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska,

 8. ochronę i kształtowanie środowiska na terenach objętych prawną formą ochrony przyrody – Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu na podstawie przepisów odrębnych, gdzie obowiązuje m.in.:

 • zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. Nr 129 z 2006r.), za wyjątkiem przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce, związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym, budowy garaży lub parkingów dla samochodów osobowych oraz realizacji inwestycji celu publicznego,

 • ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

 1. Ustala się następujące zasady:

 1. w stosunku budynków na terenie 3MN znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (wg oznaczenia na rysunku planu); na obszarze tym obowiązuje:

 1. zakaz lokalizacji wysokich urządzeń typu anteny, stacje bazowe telefonii komórkowej itp.,

 2. uzyskanie wytycznych konserwatorskich na etapie projektowania (przed pozwoleniem na budowę) dla inwestycji budowlanych, zmiany kolorystyki elewacji zewnętrznych w tym pokryć dachowych, instalacji naziemnych, reklam planowanych na tym obszarze,

 3. uzyskanie pozytywnej opinii dla zamierzenia budowlanego w urzędzie konserwatorskim, na etapie wydania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

 1. w strefie podporządkowania obszaru ochronie konserwatorskiej (zabudowa wzdłuż ul. Zamieście) obowiązuje:

 1. ochrona miejskiej zabudowy siedliskowej wzdłuż ul. Zamieście,

 2. wysokość budynków do 1,5 kondygnacji.

§ 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 2. Budowa i rozbudowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny ulic, warunek ten nie dotyczy przyłączy, dopuszcza się realizację lokalnych sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

 3. W stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ustala się możliwość ich rozbudowy lub przebudowy w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

 4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w systemie wodociągu miejskiego poprzez budowę sieci rozbiorczej w układzie pierścieniowym i przyłączy od istniejących przewodów usytuowanych przy ul. Zamieście.

 5. Rozwiązanie gospodarki ściekowej w oparciu o:

 1. zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej realizowaną w układzie grawitacyjno-pompowym z odprowadzeniem ścieków na miejską oczyszczalnię ścieków,

 2. dopuszcza się do czasu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej utylizację ścieków w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków,

 1. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na następujących zasadach:

 1. w systemie miejskiej kanalizacji deszczowej, realizowanej w układzie zlewni – wyposażenie wylotów w urządzenia podczyszczające,

 2. dopuszcza się powierzchniowe systemy odwadniające (rowy przydrożne, urządzenia ściekowe),

 3. wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

 1. dla odbiorców zasilanych niskim napięciem poprzez istniejącą lub projektowaną sieć elektroenergetyczną i przyłącza niskiego napięcia z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii ogrodzenia lub poza nią w granicach działki,

 2. w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny Wnioskodawcy,

 3. budowę i przebudowę sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej przewidzieć w pasie drogowym tak, aby były zachowane odpowiednie odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu. Dopuszcza się prowadzenie linii kablowych po obu stronach pasa drogowego, na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny Wnioskodawcy. W przypadku niezachowania odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu dopuszcza się prowadzenie linii energetycznych po trasach uzgodnionych z Zakładem Energetycznym,

 4. w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami energetycznymi, wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy, po zawarciu z właścicielem sieci elektroenergetycznej stosownej umowy określającej warunki tej przebudowy,

 5. minimalna dopuszczalna odległość rzutów poziomych od skrajnego nie uziemionego przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV do projektowanych budynków i budowli (nazwana strefą bezpieczeństwa) powinna wynosić 5m. od skrajnego przewodu linii; w strefie tej obowiązuje:

 1. zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

 2. dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.

 1. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów.

 2. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko odpadów, zgodnie z regulacjami gminnymi,

 3. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych technologii i nośników energii. Dopuszcza się budowę kominków.

 4. Zaopatrzenie w gaz w systemie zbiorników indywidualnych.
§ 9

    1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych:

 1. KDL - tereny komunikacji kołowej, ulica lokalna:

 1. rozstaw linii rozgraniczających docelowo – 15m, wg oznaczenia na rysunku planu,

 2. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, szerokość jezdni min. 6,0m,

 3. bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

 1. KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:

 1. rozstaw linii rozgraniczających docelowo – od 10m do 14m, wg oznaczenia na rysunku planu,

 2. ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, szerokość jezdni min. 6,0m,

 3. bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

 1. KPj - ciąg pieszojezdny,

 1. szerokość w liniach rozgraniczających 8m,

    1. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust. 1:

 1. zgodnie z przepisami szczególnymi,

 2. w stosunku do budynków istniejących na terenie pasa drogowego, które nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, stosuje się odpowiednio przepisy o drogach publicznych,

 3. ogrodzenie od strony dróg i ulic należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg i ulic,

 4. przy budowie dróg i ich modernizacji należy zapewnić warunki do migracji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem płazów i gadów.

 5. Ustala się obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych i przewidzianych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu:

 6. Ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej i przebudowywanej istniejącej zabudowy. Istniejąca zabudowa może być utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy o ile nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

 1. Plan ustala następujące zasady parkowania:

 1. ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

 • dla terenów zabudowy mieszkaniowej – min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.

 • dla terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej – min. 3 miejsca parkingowe 1 lokal usługowy,Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 10

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (od 1MN do 4MN) plan ustala:

 1. funkcję podstawową: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 2. funkcję uzupełniającą: usługową w zakresie usług nieuciążliwych,

 1. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. obsługa komunikacyjna bezpośrednia z przyległych ulic,

 3. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50 %,

 4. ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

 5. pokazane na rysunku planu postulowane linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone,

 6. funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana w obiekt główny,

 7. wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 8. zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca,

 9. dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,

 10. adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy ustalonych w pkt 3,

 11. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN obowiązują ustalenia zawarte w § 7. 1. Zasady kształtowania zabudowy:

 1. maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasza użytkowe (wysokość budynków do 9m od poziomu terenu),

 2. maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych 1. kondygnacja naziemna, plus ewentualnie poddasze (wysokość budynków do 6m od poziomu terenu),

 3. szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych w granicach 10 - 15m

 4. budynki gospodarcze i garażowe należy lokalizować w głębi działek,

 5. geometria dachu: układ połaci dachowych dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 45°, główna kalenica dachu: prostopadła do ulicy KDL, równoległa lub prostopadła do ulic KDD i ciągu pieszojezdnego KPj, wyznaczona przez pierwszy wybudowany przy tym ciągu obiekt.

 6. formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

 7. stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych w tradycyjnej kolorystyce, budowa ogrodzeń z wykorzystaniem materiałów naturalnych np. kamień, drewno i zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5,

 8. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3.

 1. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

 1. minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 600m2,

 2. szerokość frontu działki nie mniejsza niż 18m dla zabudowy wolnostojącej i 15m dla zabudowy bliźniaczej.

§ 11

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNU (od 1MNU do 2MNU) plan ustala:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

 2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w zakresie usług, w szczególności nieuciążliwego rzemiosła, gastronomii i handlu.

 1. Zasady zagospodarowania terenu:

 1. ustalone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. obsługa komunikacyjna bezpośrednia z przyległych ulic,

 3. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30 % powierzchni działki,

 4. adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w pkt 3.,

 5. ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

 6. funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową jako wbudowana lub jako obiekty wolnostojące. Obowiązuje przeznaczenie max. 50% powierzchni użytkowej obiektu mieszkalnego na funkcje usługowe,

 1. Zasady kształtowania zabudowy:

 1. maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe (wysokość budynków do 11m od poziomu terenu); zabudowy usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe (wysokość budynków do 8m od poziomu terenu),

 2. dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o wysokości do 6m, tj. 1 kondygnacja naziemna, plus ewentualnie poddasze,

 3. geometria dachu: dach budynku dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 450; główna kalenica dachu: dowolna w nawiązaniu do dachów budynków w bezpośrednim sąsiedztwie (dotyczy noworealizowanych, nadbudowywanych i rozbudowywanych budynków),

 4. szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych nieprzekraczająca 20m,

 5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5.

 1. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

 1. minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 600m2,

 2. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

 3. szerokość ewentualnych dróg wewnętrznych na min. 5m,

§ 12

 1. Ustala się następujący sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 1. do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się możliwość wykorzystania terenu w sposób dotychczasowy,

 2. dla istniejących obiektów, kolidujących z ustaleniami planu (w zakresie przeznaczenia terenu, usytuowania na działce, formy i gabarytów zabudowy) dopuszcza się użytkowanie zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem i remontowanie obiektów bez możliwości ich rozbudowy.Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13

    1. Jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem niniejszego planu ustala się w wysokości:

 1. 5 % dla terenu MN i MNU.§14

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§15

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady

Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 09:41:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 09:41:42
 • Liczba odsłon: 589
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671945]

przewiń do góry