Wyszogród, dn. 15.09.2014 r.

 

UGiM.7021.104.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Remont drogi gminnej nr 291522W, ulicy Czerwińskiej (Rybaki), nr. ew. działki 732, w miejsc. Wyszogród o długości 1800 mb od km. 0+00 do km 1+800 ”.

 

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 )

Termin składania ofert : 22.09.2014r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24/267 36 31

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych(drogi) w terenie równinnym.
 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
 3. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej
 4. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm, strona L, wywóz urobku na 3km (130 mb)
 5. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) - ( 100 mb )
 6. Wyrównanie podbudowy (nawierzchni brukowcowej i bitumicznej), destruktem asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm
 7. Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym frakcji 0,18 – 0,21 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm na powierzchni – 5600 m2

 

 

 

 

Załączniki:

 

1.      Formularz cenowy (zał.  nr. 2)

2.      Oferta wykonawcy (zał. nr. 1)

3.      Projekt umowy (zał. nr. 4)

4.      Przedmiar robót (zał. nr. 3)

 

 

Wymagany termin realizacji usługi 29.10.2014 r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniekformularz_ofertowy_-_zal._nr._1
formularz_cenowy
przedmiar_robot-_zal._nr.2
umowa_-_zal._nr.4


UGiM.7021.104.2.2014

Wyszogród, 22 września 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Remontu drogi gminnej nr 291522W ul. Czerwińska (Rybaki, nr. ewid. działki 732) w miejscowości Wyszogród o długości 1800mb, od km 0+000 do km 1+800

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi gminnej nr 291522W ul. Czerwińska (Rybaki, nr. ewid. działki 732) w miejscowości Wyszogród o długości 1800mb, od km 0+000 do km 1+800 wpłynęły 2 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Mariusz Guziński

 

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

89 450,00zł

20 573,50zł

110 023,50zł

2

„REN-TRANS”

Renata Zych

 

Drwały 5,

09-450 Wyszogród

93 400,00zł

21 482,00zł

114 882,00zł

 

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 22 września 2014 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                            Najniższa cena oferty

Kryterium cena= ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                             Cena badanej oferty

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

 100 pkt

-

100 pkt

2

95,77 pkt

-

95,77 pkt

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Kaźmierczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-15 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 11:32:09
 • Liczba odsłon: 820
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671447]

przewiń do góry