ZARZĄDZENIE NR 21/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 3.07. 2007r.

 

w sprawie : regulaminu pracy komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 36 a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.,Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.05.2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z 2003 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej zarządza się :

§1

Przyjmuje się regulamin pracy komisji konkursowej wyłaniającej Kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 5/2004 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr l do Zarządzenia Burmistrza

Nr 21/ 2007r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 

§1

 

Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy spełniają wymagania określone  w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placowek /Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854/.

                                                              §2

 

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród zwana dalej "Komisją", w której skład wchodzą :

- trzej przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę

- trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny

- dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej

- dwóch przedstawicieli Rodziców

- po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

§3

 

Przedstawicieli organu prowadzącego szkołę (przedszkole) do udziału w komisji ustala Burmistrz Gminy i Miasta.

 

§4

 

Przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny ustala Kuratorium Oświaty.

 

§5

 

1. Przedstawiciel rady pedagogicznej do udziału w pracy komisji wybierany jest w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 jej składu.

2. Wypis z protokołu posiedzenia rady pedagogicznej jej przewodniczący przekazuje Burmistrzowi.

 

§6

 

1. Przedstawiciel rodziców do udziału w komisji wybierany jest przez statutowy organ przedstawicielstwa rodziców w szkole (przedszkolu) w obecności 2/3 jego składu.

2. Wypis z protokołu posiedzenia organu przedstawicielskiego rodziców jego przewodniczący przekazuje Burmistrzowi.

 

§7

 

Tryb wyłonienia przedstawicieli do komisji przez związki zawodowe odbywa się wg zasad ustalonych przez organizacje związkowe. Swoich przedstawicieli do komisji związki zgłaszają w formie pisemnej do Burmistrza.

§8

 

W ustalonym dniu konkursu, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

 

§9

 

Pracą komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. W sprawach nie uregulowanych regulaminem zasady postępowania ustala przewodniczący.

 

§10

 

Ze składu komisji konkursowej zostaje wyłączony członek komisji będący współmałżonkiem lub krewnym pierwszego stopnia w linii prostej kandydata.

 

§11

 

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu komisji.

 

§12

 

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W etapie pierwszym członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, a w drugim etapie przeprowadzają z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

 

§13

 

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów członkowie komisji orzekają, czy kandydat spełnia kryteria formalne , o których mowa w § 1.

Orzeczenie komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu wydawane jest po głosowaniu jawnym zgodnie z decyzją większości członków komisji. W przypadku równej ilości głosów o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu decyduje przewodniczący komisji.

 

§14

 

Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

 

§15

 

Kandydat zamierzający zgłosić sprzeciw do rozstrzygnięcia komisji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu musi przedstawić przewodniczącemu komisji zapowiedź wniesienia sprzeciwu i w terminie 3 dni od daty wydania rozstrzygnięcia przez komisję, przedstawić sprzeciw Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

§16

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w terminie do 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu przez kandydata rozpatrzy ten sprzeciw i wyda decyzję. Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród jest ostateczna.

 

§17

 

Drugi etap konkursu może być przeprowadzony po rozpatrzeniu przez Burmistrza sprzeciwu i wydaniu decyzji.

 

§18

 

W drugim etapie konkursu uczestniczą kandydaci dopuszczeni orzeczeniem komisji lub decyzją Burmistrza Gminy i Miasta.

 

§19

 

 1. W drugim etapie konkursu członkowie komisji przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do konkursu.
 2. Kandydaci prezentują swoje programy i odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej.
 3. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.

 

§20

 

Każda nieobecność kandydata w drugim etapie konkursu równoznaczna jest z rezygnacją kandydata z kandydowania na stanowisko dyrektora.

 

§21

 

 1. Po zakończeniu konkursu komisja w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko dyrektora.
 2. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem.
 3. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez Przewodniczącego opieczętowanej karcie z wpisanymi nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej, wyrażając wolę poprzez postawienie jednego znaku „X” w kratce „TAK”, lub „NIE”.
 4. Każdy inny sposób głosowania uważa się za nieważny.
 5. Zwycięzca konkursu powinien być wyłoniony większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, do drugiej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów.

 

 

§22

 

W przypadku gdy kandydaci uzyskają po 50 % głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe.

Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w dodatkowym głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

§23

 

Komisja z przebiegu pracy i głosowania sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie komisji. Przewodniczący komisji niezwłocznie przedstawi zainteresowanym kandydatom w formie ogłoszenia ustnego wynik konkursu.

 

§24

 

Przewodniczący komisji przekaże protokół z posiedzenia komisji wraz z dokumentacją konkursu Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§25

 

Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych w posiedzeniu komisji.

 

§26

 

Kandydat ma prawo w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu wnieść formalny pisemny sprzeciw do Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§27

 

Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu, rozpatrzy sprzeciw i wyda decyzją. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy jest ostateczna.

 

§28

 

Burmistrz Miasta i Gminy powierza stanowisko dyrektora placówki oświatowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, chyba, że po zakończeniu postępowania konkursowego ujawnią się okoliczności uniemożliwiające w sposób bezsporny powierzenia stanowiska wybranemu kandydatowi lub Kurator Oświaty zgłosi umotywowane zastrzeżenia w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko.

 

§29

 

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, Burmistrz Miasta i Gminy powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 36 a ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-19 14:35:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 07:53:21
 • Liczba odsłon: 714
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680841]

przewiń do góry