Informacja

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za I półrocze 2009 roku

Plan budżetu na 2009r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 116/XVII/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 18.12.2008 na kwoty

dochody - 12 443 320,- 

wydatki - 13 071 413,-

W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2009r. wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody 13 495 106,- 7 018 464,- 52,0

w tym:

- dochody bieżące 13 425 106,- 7 001 975,-

- dochody majątkowe 70 000,- 16 489,-

1. Dochody własne 4 308 659,- 1 978 769,- 45,9

w tym:

- dochody bieżące 4 238 659,- 1 962 280,-

- dochody majątkowe 70 000,- 16 489,-

2. Dotacje 3 087 749,- 1 536 453,- 49,8

w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 2 039 781,- wykonanie 1 065 761,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 268 724,- wykonanie 172 859,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

Plan 139 778,- wykonanie 139 778,-

  • Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

Plan 1 000,- wykonanie 1 000,-

  • Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan 638 466,- wykonanie 157 055,-

3. Subwencje 6 098 698,- 3 503 242,- 57,4

 

 

Wydatki - 16 722 549,- 6 562 539,- 39,2

w tym:

- wydatki bieżące 12 507 049,- 6 367 246,- 50,9

- wydatki inwestycyjne 4 215 500,- 195 293,- 4,6 %

 

 

I. Dochody własne - z planowanej kwoty 4 308 659,- wykonano 1 978 769,- tj. 45,9%

w tym:

- dochody majątkowe z planowanej kwoty 70 000 zł uzyskano dochód w wysokości

16 489 zł tj. 23,6%

- dochody bieżące z planowanej kwoty 4 238 659 zł uzyskano dochód w wysokości

1 962 280 zł tj. 46,3%

1. Dochody majątkowe

Z planowanej kwoty 70 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 16 489 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

2. Dochody bieżące

Z planowanej kwoty 4 238 659 zł uzyskano dochód w wysokości 1 962 280 zł

w tym:

 • Dochody z tyt. dzierżaw i najmu - z planowanej kwoty 123 100 zł uzyskano dochód w wysokości 70 710 zł tj. 57,4%

w tym:

- dochody z tytułu dzierżaw rolnych  555 zł

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 28 717 zł

- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych 11 531 zł

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne, miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.

- wpływy z najmu lokali 8 193 zł

Dochody z tytułu najmu lokali przez: Policję,

KRUS, Agroma – budynku Urzędu Gminy

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątku j.s.t. 16 494 zł

wpływy za wynajem hali sportowej

- odsetki od nieterminowych wpłat 5 220 zł

 • Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy - z planowanej kwoty 145 000 zł uzyskano dochód w wysokości 42 071 zł tj. 29%

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej 5 345 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 28 587 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 7 507 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 628 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 4 zł

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - z planowanej kwoty 1 259 000 zł uzyskano dochód w wysokości 601 992 zł tj. 47,8%

w tym:

- podatek od nieruchomości 567 481 zł

- podatek rolny 18 298 zł

- podatek leśny 5 463 zł

- podatek od środków transportowych 9 611 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 139 zł

 

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - z planowanej kwoty 1 081 000 zł uzyskano dochód w wysokości 546 771 zł tj. 50,6%

w tym:

- podatek od nieruchomości 220 481 zł

- podatek rolny 229 007 zł

- podatek od środków transportowych 9 104 zł

- wpływy z opłaty targowej 12 765 zł

- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 54 974 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 3 163 zł

- opłata eksploatacyjna 17 277 zł

 

 • Dochody pozostałe - z planowanej kwoty 113 848 zł uzyskano dochód w wysokości 89 469 zł tj. 78,6%

w tym:

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu, wpłaty rodziców na dodatkowe zajecia 43 210 zł

- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 39 009 zł

- wpływy z usług 1 630 zł

- 5% udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 203 zł

- fundusz alimentacyjny 5 417 zł

 • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych -

z planowanej kwoty 1 516 711 zł uzyskano dochód w wysokości 611 267 zł

tj. 40,3%

w tym:

- od osób fizycznych 601 872 zł

- od osób prawnych 9 395 zł

 

II. Subwencje - z planowanej kwoty 6 098 698 zł otrzymaliśmy kwotę 3 503 242zł tj. 57,4 %

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 334 088 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 169 154 zł

 

III. Dotacje ogółem - z planowanej kwoty 3 087 749 zł otrzymaliśmy kwotę w wysokości ogólnej 1 536 453 zł tj. 49,8%

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych

gminom ustawami - z planowanej kwoty 2 039 781 zł otrzymaliśmy kwotę
1 065 761 zł

w tym:

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników 171 499 zł

- celowa z budżetu Państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej /
pracownicy zleceni, OC, USC/ 34 490 zł

- aktualizacja spisu wyborców 498 zł

- obrona cywilna 360 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 8 542 zł

- pomoc społeczna 850 372 zł

w tym:

 1. - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz
 2. składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego 734 942 zł

 3. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 880 zł

 1. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
 2. emerytalne i rentowe 103 550 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin - z planowanej kwoty 268 724 zł otrzymalismy kwotę 172 859 zł

tj. 64,3%

- pomoc społeczna 143 712zł

w tym:

- zasiłki okresowe 30 600 zł

- ośrodek pomocy społecznej 64 812 zł

- dożywianie uczniów 48 300 zł

- stypendia dla uczniów 29 147 zł

 

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

- z planowanej kwoty 139 778 zł otrzymaliśmy 139 778 zł

 

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t. - z planowanej kwoty 1 000 zł
otrzymaliśmy kwotę 1 000 zł

5. Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych - z planowanej kwoty 638 466 zł otrzymaliśmy
kwotę 157 055 zł

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2009 roku wynoszą 351 424 zł.

w tym:

obniżenie górnych stawek podatkowych 303 011 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 146 919 zł
 • podatku rolnego 146 828 zł
 • podatku od środków transport. 9 264 zł
 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień

bez ulg i zwolnień ustawowych 21 154 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 20 720 zł
 • podatku leśnego 434 zł
 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 27 259 zł

- podatek od nieruchomości 27 259 zł

 

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości - 653 397 zł nadpłaty – 19 159 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 2 036,- 25,-
 • dzierżawy komunalne 6 669,- -
 • z tyt. nabycia prawa wieczystego

użytkowania na własność 1 266,- -

 • podatek dochodowy opłacany

w formie karty podatkowej 8 648,- 347,-

 • podatek od nieruchomości 361 205,- 639,-
 • podatek rolny 30 219,- 259,-
 • podatek leśny 3,- -
 • podatek od środków transportowych 3 160,- -
 • podatek od spadków i darowizn 97,- -
 • podatek od czynności cywilno-prawnych - 17 889,-

- fundusz alimentacyjny

ściągany od dłużników 228 016,- -

- dzierżawa przystanku autobusowego 12 078,- -

Ogółem zaległości za I półrocze 2009 roku wynoszą 653 397 zł.

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 45 podatników

na łączną kwotę 2 036 zł

- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość na kwotę 3 986 zł
/dzierżawa targowiska przez spółkę SIS/ oraz drobne zaległości

4 podatników na kwotę 2 683 zł

- z tytułu nabycia praw wieczystego użytkowania na własność na kwotę 1 266 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa przystanku autobusowego

przez spółkę Expres na kwotę 1 2 078 zł

Obecnie toczy się postępowanie sądowe.

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 8 648 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona

jest hipoteka przymusowa na kwotę 214 595 zł,

zaległość 5 jednostek uspołecznionych na kwotę 93 758 zł,

zaległość 8 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 30 622 zł i

8 powyżej 500 zł oraz zaległości 54 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 361 205 zł.

- w podatku rolnym zaległości 5 podatników powyżej 1 000 zł, 10 podatników

powyżej 500 zł oraz 24 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 30 219 zł

- w podatku leśnym – 3 zł

- w podatku od środków transportowych zaległość 2 podatników

na kwotę 3 160 zł.

- w podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 97 zł

- w funduszu alimentacyjnym ściąganym przez komornika od dłużników

na kwotę 228 016 zł

Ściągalnością funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

 

 

 

Na nadpłaty:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości 25 zł

- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 639 zł

- w podatku rolnym wpłynęła kwota 259 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej wpłynęła

kwota 347 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota 17 889 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

W I półroczu 2009 roku wystawiono:

 • 321 upomnień

w tym:

- 285 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 111 127,-

- 33 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 3 629,-

- 3 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 6 395,-

 • 19 decyzji

w tym:

- 12 szt. dec. umorz. na podatek rolny i nieruchomości

indywidualni - 5 399,-

- 3 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 21 860,-

- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek

- 4 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności

W I półroczu b.r. dokonano wpisu do hipoteki przymusowej jednego podatnika na kwotę 11 136 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Tytuły wykonawcze – w I półroczu wysłano tytuły wykonawcze dla

5 podatników na kwotę 15 969 zł.

 

Wyjaśnienie dotyczące realizacji planu

budżetu dochodów poniżej 50%

 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- dzierżawy rolne

Wykonanie 18,5%. Podstawę wyliczenia dzierżawy stanowi cena 1q przenicy,
która zostanie ogłoszona przez GUS w III kwartale. Wpływy nastąpią

w III kwartale.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego

Wykonanie 23,6% z uwagi na to, że zaplanowano sprzedaż działek budowlanych -
nastapi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

- podatek od nieruchomości j.g.u.

Wykonanie 47,3% z uwagi na zaległości 4 podatników.

- podatek od środków transportowych j.g.u.

Wykonanie 48,1% z uwagi na zaległość 2 podatników.

Na zalegających z tytułu podatku wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły
wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn

Wykonanie 12,6% (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy)

- opłata targowa

Wykonanie 31,9% - niższe wpływy w związku z zakazem weterynarii handlu

zwierzętami na targowisku

- podatek od czynności cywilno-prawnych

Wykonanie 28,4%, zmniejszona liczba transakcji (dochody realizowane przez Urząd

Skarbowy)

- opłata skarbowa

Wykonanie 30%

- opłata eksploatacyjna

Wykonanie 17,3% - wpłaty kwartalne, wpływ za II kwartał w m-cu lipcu

- udział w podatku dochodowym od osob fizycznych

Wykonanie 40,3% (dochody realizowane przez Ministra Finansów)

Zmniejszone wykonanie za I półrocze o kwotę 144 000 zł tj. o 9,7 %

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Wykonanie 37,6%

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

- dochody z wynajmu Hali Sportowej

Wykonanie 27,5%. Nie wykonano planu ponieważ wpłata Starostwa Powiatowego za wynajem hali dla LO za II kwartał wpłynie w m-cu lipcu.

Po zakończeniu I półrocza będzie przeprowadzona szczegółowa analiza wykonania poszczególnych pozycji dochodów i ustalona możliwość wykonania planu lub ewentualnej jego korekty.

 

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 16 722 549 zł wydatkowano kwotę 6 562 539 zł tj. 39,2%

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - z planowanej kwoty 282 499 zł wydatkowano kwotę 176 363 zł tj. 62,4%

w tym:

 • wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 100 000 zł wydatki nie zostały poniesione w I półroczu

Zadanie polegające na wykonaniu przełączeń sieci w celu odłączenia Gminy Wyszogród od przyłącza z gminą sąsiednią, wykonanie brakujących przyłączeń sieciowych w mieście. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa.

 • wydatki bieżące - z planowanej kwoty 182 499 zł wydatkowano 176 363 zł tj. 98%

- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej - z planowanej kwoty 8 500 zł
wydatkowano 4 865 zł tj. 57,2% /2 % wpływu podatku rolnego/

- zwrot akcyzy dla rolników - z planowanej kwoty 171 499 zł
wydatkowano 171 498 zł

- zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 2 500 zł wydatki

nie wystąpiły w I półroczu

 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 40 000 zł dopłacono do 1 m3 wody 5 389 zł dla ZGKiM Sp. z o.o. /zgodnie z Uchwałą RGiM/ tj. 13,5%

Wydatki są realizowane po przedstawieniu rozliczenia i faktury ze sprzedaną wodę przez Spółkę z o.o. ZGKiM.

 

Dział 600 Transport i łączność - z planowanej kwoty 1 827 700 zł wydatkowano kwotę 124 922 zł tj. 6,8%

w tym:

 • wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 1 645 000 zł w I półroczu

poniesiono wydatki w kwocie 32 965 zł tj. 2%

- modernizacja systemu dróg gminnych - z planowanej kwoty 500 000 zł

wydatkowano 22 448 zł na pozwolenia na budowę 4 dróg gminnych.

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych /obejmujacych m. Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Złożony został wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną, czeka na ocenę wykonalności. Projekt realizowany będzie przy udziale Związku Gmin Regionu Płockiego. W projekcie uczestniczy 5 gmin. Realizacja po uzyskaniu wsparcia finansowego.

- rewitalizacja Miasta - z planowanej kwoty 1 145 000 zł wydatkowano
kwotę 10 517 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację
ul. Klasztornej i Ogrodowej

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy, z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000 zł, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Umowa z wykonawcą będzie podpisana w ciągu miesiąca sierpnia. Złożony został wniosek o dofinansowanie, ktory przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną. Jest w trakcie oceny wykonalności. Uzyskane dofinansowanie pozwoliłoby Gminie na wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu.

 • wydatki bieżące - z planowanej kwoty 182 700 zł wydatkowano 91 957 zł tj. 50,3%

W kwocie tej wykonano:

- wyprofilowano za pomocą równiarki nawierzchnię dróg gminnych oraz
nawieziono pospółkę na uszkodzoną nawierzchnię dróg gminnych

w miejscowości Rębowo, Wiązówka, Kobylniki

- przeprowadzono remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni asfaltowych
w miejscowości Wyszogród i Rębowo

- nawieziono destrukt asfaltowy na drogę gminną Wyszogród – Rębowo

- wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi

gminnej w miejscowości Rostkowice

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - z planowanej kwoty 83 000 zł wydatkowano kwotę 11 996 zł tj. 14,5%

Kwotę wydatkowano na: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne oraz aktualizację wyceny nieruchomości do opłat wieczystego użytkowania gruntów.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

 

Dział 710 Działalność usługowa - z planowanej kwoty 70 000 zł wydatkowano kwotę 5 721 zł tj. 8,2% na:

- wydawanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów, dla których nie ma planów

miejscowych – 5 721 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna - z planowanej kwoty 3 787 371 zł wydatkowano 1 161 253 tj. 30,7%

w tym:

 • pracownicy zleceni /USC, OC/ - 67 274 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

oraz fundusz świadczeń socjalnych 67 274 zł

w tym:

- środki z dotacji 34 490 zł

- środki samorządowe 32 784 zł

 • Rada Gminy 30 560 zł

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt Przewodniczącego i zastępcy
Przewodniczącego Rady.

 • Urząd Gminy 1 004 766 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 850 629 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 4 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W podanej kwocie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wynagrodzenia bezosobowe 16 599 zł

/umowy zlecenia, radca prawny,/

- wydatki materialne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 135 162 zł

w tym:

 • zakup opału i energii
 • zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, papieru do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych, itp.
 • podróże służbowe /w tym ryczałt samochodowy Burmistrza/
 • opłaty za usługi internetowe, opłaty pocztowe, szkolenia, naprawy
 • remonty
 • ubezpieczenie majątku i składki na Związek Gmin
 • opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet
 • szkolenie pracowników
 • składki na PFRON

 

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 1 700 000 zł na zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu wydatki w I półroczu nie były realizowane

W związku z toczącym się postępowaniem komorniczym i upadłościowym dotyczącym nieruchomości, którymi gmina jest zainteresowana wydatki zostaną przesunięte na II półrocze. Wydatki byłyby poniesione z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

- zakupy inwestycyjne - z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 2 376 zł

Wymiana zestawów komputerowych. Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 475 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na organizowanie „Dni Wisły” /jubileuszowe obchody – 30-lecie/ oraz promowanie miasta i gminy.

 • Pozostała działalność 18 178 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się wydatki materialne związane z organizowaniem szkoleń i spotkań z osobami bezrobotnymi.

Zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników prac interwencyjnych współfinansowanych z Powiatowym Urzędem Pracy, wpłaty składek członkowskich na rzecz Związków Gmin.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

- z planowanej kwoty 9 538 zł wydatkowano 7 825 zł tj. 82% na:

 • wykonanie aktualizacji spisu wyborców - środki z dotacji 415 zł
 • wybory do Parlamentu Europejskiego 7 410 zł

Rozliczenie z przyznanych środków nastąpi w II półroczu.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z planowanej kwoty 176 400 zł wydatkowano 99 939 zł tj. 56,7%

w tym:

 • wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 152 400 wydatkowano dla:

- OSP w Wyszogrodzie 69 400 zł

na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy

- zakup paliwa do wozów bojowych
- energia

- remont strażnicy

- podróże służbowe

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków

- udział w akcjach pożarniczych

- usługi pozostałe

- rozmowy telefoniczne

- OSP - jednostki w terenie 29 039 zł

na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania,

opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa.

- zarząd miejsko-gminny OSP 1 500 zł

- ryczałt komendanta OSP

 • Obrona cywilna 400 zł

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC - środki z dotacji. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

 • wydatki inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 24 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji wydatki nastąpią w II półroczu 2009 roku

Została podpisana umowa z Komendą Policji, realizacja nastąpi po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem - z planowanej kwoty 35 000 zł wydatkowano 13 852 zł tj. 39,6%

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki związane z poborem podatków.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano 42 486 zł tj. 35,4% na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w I półroczu 2009 roku

 

Dział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 12 427 zł

 • rezerwa ogólna 7 427 zł
 • rezerwa kryzysowa 5 000 zł

Rezerwy zostaną uruchomione w II półroczu 2009 roku.

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 5 813 972 zł wydatkowano 2 847 040 zł tj. 49%

 • Szkoły podstawowe - z planowanej kwoty 2 781 125 zł

wydatkowano 1 471 437 zł tj. 52,9%

- z planowanej kwoty 2 587 648 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwoty:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych 1 294 046zł

- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 353zł

- wydatki materialne - z planowanej kwoty 136 477 zł wydatkowano 73 260 zł

tj. 53,7%

w tym:

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.
 • usługi remontowe - z planowanej kwoty 39 500 zł wydatkowano 5 778 zł tj. 14,6% (remont instalacji elektrycznej w Szkole w Rębowie i w Wyszogrodzie)

Zaplanowana wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kobylnikach będzie realizowana w II półroczu. Szkoła otrzymała środki z rezerwy MEN w m-u lipcu.

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 17 500 zł wydatki na
modernizację elewacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Rębowie będą realizowane w II półroczu.
Szkoła otrzyma dofinansowanie środków z SIWRM w m-cu sierpniu.

 

 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planowanej kwoty

110 000 zł wydatkowano 59 870 tj. 54,4%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów
przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • Przedszkola - z planowanej kwoty 529 680 zł wydatkowano 261 716 zł tj. 49,4%

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych w kwocie 212 621 zł

- wydatki materialne 22 840 zł

w tym:

 • na zakup opału, materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię elektryczną

i wodę, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia

- zakup środków żywności - z planowanej kwoty 47 500 zł wydatkowano

26 254 zł na zakup żywności dla dzieci

 • Gimnazja - z planowanej kwoty 1 374 951 zł wydatkowano 732 653 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

pracowników Gimnazjum 662 575 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalnych 45 845 zł

- wydatki materialne 24 233 zł

w tym:

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły tj. zakup energii, opału,

środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów

komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

 

 • Dowożenie uczniów do szkół - z planowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 94 140 zł tj. 52,3%

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

 • Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - z zaplanowanej kwoty 60 000 zł wydatki nastąpią w II półroczu 2009 roku

 • Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - z zaplanowanej kwoty

22 250 zł wydatkowano 360 zł

Pozostałe środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane zostaną w II półroczu 2009 roku.

 • Stołówki szkolne - z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano

35 721zł

- zakup środków żywności do stołówki przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie

 • Pozostała działalność - z planowanej kwoty 705 966 zł poniesiono wydatki w wysokości 191 144 zł na:

  • dotacja celowa 1 066 zł

- środki przekazane na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku.

  • wydatki materialne - 33 175 zł

- zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół /koszty ogrzewania

kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/.

  • dotacja rozwojowa - realizowany jest projekt "Nauka naszą szansą" - 156 903 zł

w ramach programu realizowane są dodatkowe zajęcia lekcyjne z jęz. angielskiego, informatyczne, matematyczno-przyrodnicze i zajęcia wyrównawcze.

Wydatki oświaty za I półrocze zostały pokryte w wysokości:

- subwencja oświatowa 2 334 088 zł

- środki samorządowe 356 049 zł

- dotacja rozwojowa 156 903 zł

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 89 600 zł wydatkowano 35 973 zł tj. 40,1%

w tym:

 • Przeciwdziałanie narkomanii - z planowanej kwoty 2 000 zł wydatki nastąpią w II półroczu
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z planowanej kwoty 68 000 zł wydatkowano kwotę 31 116 zł tj. 45,8%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 13 347 zł

- wydatki materialne 17 769 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej

w Wyszogrodzie (energia, szkolenia członków komisji, dostęp do sieci

internetowej, dyżury w punkcie konsultacyjnym "AA")

 • Utrzymanie gabinetu lekarskiego - z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 4 857 zł tj. 24,8% na:

- wydatki bieżące: ogrzewanie, energia, wywóz nieczystości i zwrot kosztów
dojazdu lekarza w ramach przyjęć na ubezpieczenie

 

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 2  637 953 zł wydatkowano kwotę 1 271 747 tj. 48,2%

w tym:

 • Wydatki z dotacji

Planowana kwota 2 021 355 zł, wydatkowano 971 479 zł tj. 48,1% na wypłatę:

 

 

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, opłaty pocztowe,

wydatki dotyczące finansowania pracowników obsługujących
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

(wypłacono świadczenia rodzinne dla 696 osób) 725 930 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenie z pomocy społecznej

(opłacono składki za 50 osób) 10 818 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

(wypłacono zasiłki dla 50 osób) 100 784 zł

- zasiłki okresowe

(wypłacono zasiłki dla 16 osób) 28 443 zł

- dożywianie uczniów

(dożywianiem objęto 168 uczniów) 40 693 zł

- wydatki związane z MGOPS 64 811 zł

 • Wydatki ze środków samorządowych

Z planowanej kwoty 476 820 zł wydatkowano 193 687 zł tj. 40,6%.

Z powyższej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące:

- opłacenie pobytu osób samotnych z terenu gminy i miasta w DPS

(opłacany pobyt 6 osób) 58 126 zł

- zasiłki celowe

(wypłacono zasiłki dla 41 osób) 24 123 zł

- dodatki mieszkaniowe

(obejmują 151 świadczeniobiorców) 16 950 zł

- dopłacono do pracowników obsługujących
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

na wynagrodzenia i wydatki materialne 15 065 zł

- utrzymanie MGOPS 36 657 zł

- dożywianie uczniów 23 042 zł

- prace społeczno-użyteczne (wydatki dotyczące 26 osób bezrobotnych,

przy przeliczeniu na 1 bezrobotnego jest to 40-43 godz. miesięcznie,

refundacja PUP - 60%) 12 454 zł

- wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do

przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, ubezpieczenie) 7 272 zł

 • Dotacja rozwojowa

Z otrzymanych środków 139 778 zł wydatkowano 106 579 zł tj. 76,2%.

Z przyznanej dotacji realizowany jest program PPWOW "Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich". Wydatki realizowane w ramach umów i porozumień zawartych z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i Stowarzyszeniami. Środki zostały wydatkowane na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, organizację zajęć świetlicowych, zagospodarowanie czasu wolnego: wycieczki integracyjne, rozgrywki i turnieje sportowe, festyny rodzinne.

  1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 73 839 zł wydatkowano 54 544 zł tj. 73,9%

Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej, odpis na Z.F.Ś.S, stypendia dla uczniów

Środki z subwencji oświatowej i dotacji.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 945 300 zł zrealizowano wydatki w wysokości 353 404 zł tj. 37,4%

 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód 254 500 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 254 500 zł wydatkowano
134 824 zł tj. 53%

w tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków - z planowanej kwoty 139 500 zł wydatkowano 134 824 zł tj. 96,6%

Wykonano zmianę systemu napowietrzania, wymianę zużytych urządzeń.

 • kanalizacja Starego Miasta - z planowanej kwoty 125 000 zł w I półroczu nie było wydatków

- modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście, kanalizacja

Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa. Został złożony wniosek o
dofinansowanie z funduszy pomocowych, który jest w trakcie oceny.
Rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie w czasie 2 m-cy, więc realizacja
zadania nastąpiłaby w II półroczu 2009 roku, po uzyskaniu dofinansowania.

 • Gospodarka odpadami

z planowanej kwoty 120 000 zł w I półroczu nie dokonywano wydatków

w tym:

- wydatki inwestycyjne:

 • składowisko odpadów we wsi Wilczkowo – rekultywacja składowiska.

Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych, który jest w trakcie oceny preselekcyjnej i w trakcie oceny wykonalności. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2009 roku, po otrzymaniu dofinansowania.

 • Oczyszczanie miasta i wsi

z planowanej kwoty 188 500 zł wydatkowano kwotę 95 429 tj. 50,6%

Kwotę wydatkowano m.in. na:

- oczyszczanie miasta

- wywóz nieczystości na wsi /kontenery/

- zakup znaków drogowych

- wymalowanie pasów przejść dla pieszych

 • Utrzymanie zieleni w miastach - z planowanej kwoty 154 000 zł wydatkowano 5 055 tj. 3,3%

- wydatki inwestycyjne - z planowanej 125 000 zł wydatkowano 647 zł

w tym:

 • budowa parku "Zamkowa" - z planowanej kwoty 125 000 zł nie było
  wydatków w I półroczu

Zadanie polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu, przewidziane do realizacji przy udziale środków pomocowych, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony w ciągu najbliższych 2 tygodni, więc ewentualna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

- wydatki bieżące - z planowanej 29 000 zł wydatkowano 3 767 zł

na utrzymanie i obcinanie trawników w mieście

 • Oświetlenie ulic placów i dróg

z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 111 946 zł tj. 56% na:

 

- opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg

- konserwację oświetlenia ulicznego

- opracowanie dokumentacji na zainstalowanie oświetlenia na ul. Pokoju

 • Zabezpieczenie Skarpy Wiślanej przed dalszym osuwiskiem - z planowanej kwoty 12 500 zł wydatków w I półroczu nie było

Środki przeznaczone są na nadzór ornitologiczny przy prowadzonych pracach na Skarpie Wiślanej.

 • Pozostała działalność - z planowanej kwoty 15 800 zł wydatkowano 6 150 zł tj. 38,9%

w tym:

- prowizja dla inkasenta opłaty targowej

- utylizacja padłych zwierząt

- wyłapywanie psów bezdomnych wałęsających się po ulicach i stwarzających

zagrożenie szczególnie dla dzieci /umieszczanie w schronisku/

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z planowanej kwoty 221 000 zł wydatkowano kwotę 90 000 zł tj. 40,7%

- wydatki bieżące

 • dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej - z zaplanowanej kwoty 191 000 zł przekazano dotychczas 90 000 zł tj. 47,1%

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 30 000 zł w I półroczu nie
poniesiono wydatków

 • Rębowski Dom Kultury 30 000 zł

z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji i adaptacji strażnicy OSP z przeznaczeniem na dom kultury. Wykonanie nastąpi w II połowie 2009 roku.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 496 950 zł wydatkowano 260 085 zł tj. 52,3%

 • Obiekty sportowe – Hala sportowa - z planowanej kwoty 344 650 zł wydatkowano 201 885 tj. 58,6%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 89 360 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki bieżące 88 044 zł

w tym:

 • zakup oleju opałowego

 • opłaty za energię, wodę

 • monitoring , ubezpieczenie majątku, zakup środków czystości,

rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych

 

- wydatki inwestycyjne plan 82 650 zł wykonanie 24 481 zł tj. 29,6%

 • budowa skateparku - z planowanej kwoty 58 000 zł w I półroczu nie

realizowano wydatków

Zadanie polegające na przygotowaniu placu manewrowego oraz wyposażeniu go w elementy do akrobacji. Został wyłoniony wykonawca, z którym podpisana umowa nastąpi w m-cu lipcu. Pełna realizacja nastąpi w m-cu sierpniu.

 • boisko sportowe - z planowanej kwoty 22 000 zł wydatkowano 21 838 zł

na wykonanie odwodnienia terenu, zainstalowanie urządzeń

nawadniających.

 • zakupiono komputer do monitoringu hali sportowej na kwotę 2 643 zł

 

 • Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

  • Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie

kultury fizycznej i sportu - z planowanej kwoty w wysokości 102 300 zł

przekazano dotację na sumę 58 200 zł tj. 56,9% wg zawartych umów

po ogłoszeniu konkursu na organizacje imprez na terenie gminy i miasta.

 • Wydatki inwestycyjne - zaplanowana kwota 50 000 zł

- modernizacja stadionu „Stegny” polegająca na wymianie trybun

oraz zainstalowaniu nowych bramek do rozgrywek sportowych

 

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w toku realizacji. Wydatki będą zrealizowane w m-cu sierpniu.

 

 

Wyjaśnienie dotyczące realizacji planu budżetu wydatków

 

Wydatki budżetu  nie wykonane w wysokości 50 %  to głównie wydatki inwestycyjne 4,6%

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące niskiej realizacji zadań inwestycyjnych zostało zawarte w informacji dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 

Realizacja wydatków bieżących ogółem za I półrocze wyniosła 50,9 %

Wydatki bieżące poniżej 50% wystąpiły w działach:

 - dział 400– Dostarczanie wody – wykonanie wydatków 13,%

Wydatki w powyższym dziale wystąpiły po raz pierwszy, jeżeli wydatki II półrocza będą się kształtowały na poziomie I półrocza plan zostanie skorygowany.

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie planu 14,5%

Wydatki będą realizowane w II półroczu

 

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 8,2%

Wydatki będą realizowane w II półroczu

- dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie planu 35,4%

W planie wydatków założono spłatę odsetek od nowo zaciągniętego kredytu,

który zostanie uruchomiony w II półroczu.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie

 • rozdział 80146 Dokształcanie I doskonalenie nauczycieli - wykonanie planu 1,6%

Wydatki realizowane będą w II półroczu .

 • rozdział 80195 – pozostała działalność – dotacja rozwojowa

N@uka naszą szansą” wykonanie planu 27,1%

Wydatki realizowane są w miarę otrzymywanych środków.

- Dział 851 – ochrona zdrowia - wykonanie planu 40,1%.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu – przeprowadzony zostanie

program dotyczący zwalczania narkomanii w m-cu wrześniu.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach -     wykonanie planu – 3,3%. Większość prac wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki budżetu  wykonane w wysokości powyżej 50 %  to głównie wydatki w działach:

-  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

wykonanie wydatków 100% - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników

-  dział 754  Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa jednostki

OSP - wykonanie wydatków 65,8%

Zwiększone wydatki na zakup paliwa w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do pożarów i wypadków drogowych oraz usuwania skutków po przejściu burz.

-  dział 801  Oświata i wychowanie
- szkoły podstawowe, gimnazjum, oddziały przedszkolne

- wykonanie wydatków 52,5%  związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli

naliczanych z góry,

 

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 • świetlica -  wykonanie wydatków 77,8 %

Plan wydatków zostanie zwiększony w II półroczu

 • pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków 70,3% -w związku z wypłaconymi stypendiami dla uczniów /dotacja/. /

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Oświetlenie ulic placów i dróg - wykonanie wydatków 56 %

Zwiększone wykonanie wydatków związane jest z podwyżką cen energii.

 

 

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na

dzień 30.06.2009 r. wynosi:

 

 

-         rachunek bankowy dochodów                                           898 247,11 zł

-         rachunek bankowy wydatków UGiM                                 11 701,12 zł

-         rachunek bankowy wydatków Oświaty                          63 660,44 zł    

-         rachunek bankowy wydatków MGOPS                          64 088,24 zł

-         rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 416 982,61 zł 

-         rachunek depozytowy                                                        32 140,35 zł

-         rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska            23 223,99 zł

 

 

 

INFORMACJA

z realizacji planu inwestycji  za I półrocze 2009 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

   Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatki nie zostały poniesione w I półroczu

Zadanie polegające na wykonaniu przełączeń sieci w celu odłączenia Gminy Wyszogród od przyłącza z gminą sąsiednią, wykonanie brakujących przyłączeń sieciowych w mieście.

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa.

 

Dział 600  Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 1 645 000 zł wydatkowano 32 965 tj. 2%

 - modernizacja systemu dróg gminnych - z planowanej kwoty 500 000 zł

wydatkowano 22 448 zł na pozwolenia na budowę 4 dróg gminnych

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych /obejmujacych m. Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Złożony został wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną, czeka na ocenę wykonalności. Projekt realizowany będzie przy udziale Związku Gmin Regionu Płockiego. W projekcie uczestniczy 5 gmin. Realizacja po uzyskaniu wsparcia finansowego.

- rewitalizacja Miasta - z planowanej kwoty 1 145 000 zł wydatkowano
kwotę 10 517 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację
ul. Klasztornej i Ogrodowej

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy, z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000 zł, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Umowa z wykonawcą będzie podpisana w ciągu miesiąca sierpnia. Złożony został również wniosek o dofinansowanie, ktory przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną. Jest w trakcie oceny wykonalności. Uzyskane dofinansowanie pozwoliłoby Gminie na wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty 1 715 000 zł wydatkowano 2 376 tj. 0,1%

w tym:

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 1 700 000 zł na zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu wydatki w I półroczu nie były realizowane

W związku z toczącym się postępowaniem komorniczym i upadłościowym dotyczącym nieruchomości, którymi gmina jest zainteresowana, wydatki zostały przesunięte na II półrocze.

Wydatki byłyby poniesione z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

- zakupy inwestycyjne - z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 2 376 zł

Wymiana zestawów komputerowych. Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -obrona cywilna

Z zaplanowanej kwoty 24 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji wydatki nastąpią w II półroczu 2009 roku

Została podpisana umowa z Komendą Policji, realizacja nastąpi po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

   Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 17 500 zł wydatki na modernizację elewacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Rębowie będą realizowane w II półroczu. Szkoła otrzyma dofinansowanie środków z MEN w m-cu sierpniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

 •   Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z planowanej kwoty 254 500 zł wydatkowano
134 824 zł tj. 53%

w tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków - z planowanej kwoty 139 500 zł wydatkowano 134 824 zł tj. 96,6%

Wykonano zmianę systemu napowietrzania, wymianę zużytych urządzeń.

 • kanalizacja Starego Miasta - z planowanej kwoty 125 000 zł w I półroczu nie było wydatków

- modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście, kanalizacja

Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa. Został złożony wniosek o
dofinansowanie z funduszy pomocowych, który jest w trakcie oceny.
Rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie w czasie 2 m-cy, więc realizacja
zadania nastąpiłaby w II półroczu 2009 roku, po uzyskaniu dofinansowania.

 • Gospodarka odpadami - z planowanej kwoty 120 000 zł w I półroczu nie dokonywano wydatków

w tym:

 • składowisko odpadów we wsi Wilczkowo – rekultywacja składowiska

Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych, który jest w trakcie oceny preselekcyjnej i w trakcie oceny wykonalności. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2009 roku, po otrzymaniu dofinansowania.

 • Utrzymanie zieleni w miastach

 • budowa parku "Zamkowa" - z planowanej kwoty 125 000 zł wydatkowano 647 zl na sporządzenie kopii dokumentacji Projekt Koncepcyjny Parku Miejskiego “Zamkowa”

Zadanie polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu. Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków pomocowych, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony w ciągu najbliższych 2 tygodni, więc ewentualna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 30 000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków


Rębowski Dom Kultury 30 000 zł

z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji i adaptacji strażnicy OSP z przeznaczeniem na dom kultury. Wykonanie nastąpi w II połowie 2009 roku.

   Dział 926 Kultura fizyczna i sport    

w tym:

 • Obiekty sportowe

Z planowanej kwoty 82 650 zł wydatkowano 24 481 zł tj. 29,6%

 • budowa skateparku - z planowanej kwoty 58 000 zł w I półroczu nie

realizowano wydatków

Zadanie polegające na przygotowaniu placu manewrowego oraz wyposażeniu go w elementy do akrobacji. Został wyłoniony wykonawca, z którym podpisana umowa nastąpi w m-cu lipcu. Pełna realizacja nastąpi w m-cu sierpniu.

 • boisko sportowe - z planowanej kwoty 22 000 zł wydatkowano 21 838 zł

na wykonanie odwodnienia terenu, zainstalowanie urządzeń

nawadniających.

 • zakupiono komputer do monitoringu hali sportowej na kwotę 2 643 zł

  • Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zaplanowano kwotę 50 000 zł

 • modernizacja stadionu „Stegny” polegająca na wymianie trybun oraz

zainstalowaniu nowych bramek do rozgrywek sportowych.

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w toku realizacji. Wydatki będą zrealizowane w m-cu sierpniu.

 

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 4 191 500 zł wydatkowano

254 956 zł  tj. 6,1% w stosunku do planowanych wydatków ogółem.

Pełna realizacja zadań inwestycyjnych byłaby możliwa po uzyskaniu wsparcia ze środków pomocowych.

W planie wydatków inwestycyjnych ujęty został również kredyt w wysokości

2 500 000 zł, który zostanie uruchomiony dopiero w II półroczu.

W II półroczu zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza możliwości realizacji założonych inwestycji tj. uzyskania dofinansowania lub korekty planu.

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2009 roku.

 

 

Przychody z tytułu wolnych środków z 2008 roku –plan  560 500 zł wykonanie – 847 011,90 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek– 3 000 000 zł wykonanie – brak

 

Rozchody w I półroczu 2009 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 192 787 zł

 

 kredyty                                              pożyczki

 

PKO  -     84 333 zł                                 WFOŚiGW    -   60 000 zł

BGK   -     36073 zł                                 WFOŚiGW   -    12 380 zł

          -----------------                      -----------------------

120 407 zł 72 380 zł

 

 

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2009 roku w wysokości  332 907 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 192 787 zł.

 

 

 

 

Informacja

z wykonania wydatków  z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku

 

 

010 – 01095             plan         171 499 zł     wykonanie         171 498 zł

                  - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

 

750 – 75011             plan         67 944 zł     wykonanie             34 489 zł 

środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

 

751 -  75101             plan             996 zł      wykonanie                    415 zł

  - wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców –

751 -  75113             plan             8 542 zł      wykonanie                    7 411 zł

 - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

754 – 75414             plan             400 zł      wykonanie                  0 zł

    obrona cywilna - wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r

 

Dział 852 

852 -  85212 -          plan   1 590 000 zł      wykonanie          728 825 zł

   wypłaty świadczeń rodzinnych,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki  emerytalne i rentowe,

    wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213             plan         19 400 zł      wykonanie            10 818 zł

           składki na ubezpieczenia zdrowotne,

852 – 85214             plan      181 000 zł      wykonanie             100 784 zł

           zasiłki stałe i okresowe

                                        -------------------                             ---------------------

2 039 781 zł 1 054 240 zł

 

 

 

  

Informacja

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2009 r.

 

Z zaplanowanej kwoty  70 000 zł wydatkowano kwotę 31 116 zł

w tym:

Rozdział 85153  - zwalczanie narkomanii   plan - 2 000 zł

  - wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu

 

Rozdział 85154  plan 68 000 zł wykonanie 31 116 zł

 

- świetlica socjoterapeutyczna na: 

-         wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy  13 347 zł

-         wydatki rzeczowe :                                                            17 769 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej

w Wyszogrodzie (energia, szkolenia członków komisji, dostęp do sieci

internetowej, dyżury w punkcie konsultacyjnym "AA")

 

 

Informacja

Z realizacji wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za I półrocze 2009r.

                                                                

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2009r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi     - 70 166 zł

- zakup nowych pozycji literatury 207  książek głównie literatury pięknej

                                                                                                              - 4 316zł

- materiałów kancelaryjnych, czasopism, prasy,  tusz     - 3 277 zł

- zakup opału                                                                                   -  2 940 zł

- zakup  energii                                                                                 -   581 zł

- opłata za monitoring, obsługę bankową, imprezy rozrywkowe

dla dzieci, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników  -  2 097 zł

-  rozmowy telefoniczne, Internet                                                  -     789 zł

-  ubezpieczenie majątkowe                                                          -     56 zł

-  podróże służbowe                                                                      -     248 zł

                                                                                       -------------------------

                                                                                                     84 470 zł

Z  zaplanowanej dotacji 191 000 zł  przekazano na konto Biblioteki kwotę

 90 000 zł 

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 2 046 zł

Saldo na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2009 roku 7 576 zł

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.

 

Do końca czerwca 2009 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo  725 czytelników, którzy wypożyczyli 10 008 książek i 1 026 czasopism.

Z czytelni skorzystało 1 634 czytelników, którym udostępniono książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma bieżące.

Biblioteka przeprowadziła:

- konkurs plastyczny z okazji Dni Wisły z udziałem 33 osób

- 5 lekcji bibliotecznych,

- dwa przedstawienia teatralne

- zorganizowała 2 wystawy fotograficzne pt. ”Dni Wisły w obiektywie”

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami  XXVIII Dni Wisły.

 

 

 

Informacja

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za I półrocze 2009 r.

 

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta  Wyszogród

 

Z planowanej dotacji w wysokości 102 300 zł wydatkowano kwotę 58 200 zł

 na:

 

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej  - 50 000 zł

 

 - zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych  -  1 200 zł

         memoriał  J.Grzegorzewskiego          

                                      

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci                         -  5 000 zł

                                                                                                              

 - szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym     -  2 000 zł                                                          

 

 

 

Informacja

z realizacji planu finansowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 rok

 

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 20 000 zł 

 

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 29 536 zł

 

  Wpływy     –   4 969 zł

w tym:

 

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ –  4 433 zł

- wpłaty za poszukiwanie łoża kruszywa naturalnego                     - 536 zł

 

 

    Wydatki     -  11 280 zł

 

-  opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów                   -  10 959 zł

 - utylizacja odpadów - 321 zł

 

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2009r. – 23 224 zł.

 

 

 

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2009 rok

 

Stan zadłużenia na 30.06.2009 rok wynosi  - 1 604 500 zł

z tytułów:

 -  kredytów –  1 579 740 zł

 

PKO – pozostało do spłaty    -   443 667 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku  w wysokości  880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

 

BOŚ SA - pozostało do spłaty     -    1 100 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2008 w wysokości 1 100 000 zł na:

- współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Rakowie - 300 000 zł 

- modernizację drogi gminnej w Pruszczynie - 400 000 zł

- wypłatę wynagrodzeń nauczycieli - 300 000 zł

- budowę miejsko-gminnego boiska wielofunkcyjnego - 50 000 zł

- okres spłaty 31.03.2012  do 31.03.2018

 

BGK -  pozostało do spłaty     -  36 073 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach  -  okres spłaty 05.09.2007  do 07.12.2009

 

 

-  pożyczek   –  24 760 zł

WFOŚiGW -  pozostało do spłaty   -     24 760 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

 -  okres spłaty 30.11.2006   do   31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

 

 

 

 

Informacja  z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2009 r.

 

 

 

·          wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

                    plan  8 960 zł wykonanie   4 052 zł

 

 Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste 

 wyniosły 203 zł.

 

 

·        zwrot  ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń z fundusz alimentacyjnego w kwocie 10 706 zł

z tego : dochody Gminy wyniosły - 4 251 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-13 12:19:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 12:19:00
 • Liczba odsłon: 590
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674500]

przewiń do góry