Protokół nr VI/2007

z obrad VI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 czerwca 2007 roku.

___________________________________________

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 6. Ocena aktualnej sytuacji w oświacie oraz przygotowanie placówek oświatowych, obiektów sportowych oraz klubu środowiskowego do nadchodzących wakacji.
 7. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska w GiM Wyszogród za lata 2005-2006.
 8. Informacja nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz pracy Gminnej Komisji oceniającej straty w uprawach rolnych spowodowanych tegorocznymi przymrozkami.
 9. Informacja nt. działalności Koła Łowieckiego na terenie GiM Wyszogród.
 10. Informacja nt. działalności i osiągnięć Klubu Sportowego LKS Stegny.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Wyszogród na lata 2008-2020.
  • zmiany uchwały nr 116/XIII/2004 Rady GiM Wyszogród z dnia 30.09.2004 r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.
  • przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych na mieszkalno usługowe w Wilczkowie.
  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Wyszogród.
  • zmian w budżecie GiM Wyszogród.

   Punkt 1.

   O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM J.Z. Boszko otwiera obrady VI Sesji Rady GiM Wyszogród, witając Starostę Płockiego Pana M. Boszko, radnych, sołtysów, Pan Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

   -2-

   Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

   W obradach nie uczestniczy radny M. Mieszkowski.

   Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

   Punkt 2.

   Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. Jednocześnie proponuje, żeby z uwagi na dużą ilość spraw proponowanych do omówienia na dzisiejszej Sesji zdjąć z porządku obrad pkt 8 i 9 tj. sprawy dot. rolnictwa i temu tematowi poświęcić oddzielną Sesję, którą proponuje zwołać na dzień 5 lipca br.

   Pan Sekretarz prosi o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia i przyjęcia uchwały w sprawie zmiany godzin sprzedaży napojów alkoholowych w miesiącach letnich.

   Pani B. Dominikiewicz prosi o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Kobylniki.

   W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęto porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi do niego poprawkami.

   Punkt 3.

   Radni do Komisji Wniosków i Uchwał zgłosili następujące kandydatury:

   1. radny Janusz Kuliński,
   2. radny Marek Głowacki,
   3. radny Jacek Janczak.

   Punkt 4.

   Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

   Radny Z. Madany pyta dlaczego na interpelację w sprawie zmian klas ziemi we wsi Rębowo, którą zgłaszał na Sesji otrzymał sołtys tej wsi a nie on. Mieszkańcy o tą sprawę pytają go a on nie zna odpowiedzi.

   Punkt 5.

   Pan Burmistrz GiM przedstawia informację o pracy między Sesjami.

   Na wstępie poinformował, że dzisiejsza Sesja odbywa się w Szkole Podstawowej w Kobylnikach ponieważ chciałby, żeby radni po skończonych obradach zobaczyli co jest zrobione w tej miejscowości oraz co jest do zrobienia np. stan dróg.

   Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   -3-

   W tym punkcie porządku obrad Pan Burmistrz wraz z Panem przewodniczącym Rady GiM wręczyli Wiceprezesowi LKS Stegny Panu J. Boszko list z gratulacjami i podziękowaniem za pracę i osiągnięcia tego Klubu i awans do Ligi Okręgowej.

   W dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania głos zabrali:

   Radny Z. Madany w sprawie organizacji uroczystości z okazji 100 – lecia istnienia OSP Rębowo. Uważa, że tej uroczystości nie należy odkładać, tylko zorganizować skromniejszą ale w odpowiednim czasie, w tą rocznicę.

   Radny J. Kuliński zwraca uwagę na bardzo dużą ilość płaconych zasiłków ok. 5 tys. a mieszkańców w GiM jest ponad 6 tys.

   Pan W. Lubiszewski informuje, że w jego wsi w Ciućkowie jest chora dziewczynka na cukrzycę. Koszt jej leczenia jest bardzo duży. Pyta czy jej przysługuje jakaś pomoc.

   Punkt 6.

   Pan Sekretarz GiM przedstawia informację nt. aktualnej sytuacji w oświacie.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani T. Jarzyńska Koper – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnikach jako Gospodarz dzisiejszej Sesji przedstawiła problemy i osiągnięcia Jej Szkoły.

   Pan A. Szymański - koordynator ds. Kultury i Sportu przedstawił informację nt. przygotowania placówek oświatowych, obiektów sportowych do nadchodzących wakacji w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pan A. Szymański informuje również, że w roku bieżącym planowane jest wykonanie dokumentacji na urządzenie boiska przyszkolnego wraz z modernizacją drogi dojazdowej koło cmentarza. Koszt wykonania tej dokumentacji to ok. 24 tys. zł, na które brak jest środków w tegorocznym budżecie GiM. Pan A. Szymański wnioskuje o wygospodarowanie tych środków na w/w zadanie.

   Punkt 7.

   Pan A. Dasiewicz przedstawił informację nt. realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2005 – 2006.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   W tym punkcie porządku obrad zabrał głos Pan Michał Boszko – Starosta Płocki w sprawie modernizacji dróg powiatowych. Poinformował, że w powiecie przygotowywany jest program inwestycyjny w zakresie modernizacji dróg powiatowych i jeśli są potrzeby na terenie Gminy
   -4-

   Wyszogród to należy to zgłosić. Starostwo Powiatowe przy realizacji takich inwestycji kieruje się zasadą, że do złotówki Starostwa Gmina również
   dokłada złotówkę. Do programu wpisywane są drogi, które w punktacji mają największe szanse do realizacji.

   Pan Starosta proponuje, żeby w Gminie Wyszogród dokończyć drogę obejmującej odcinek od Wyszogrodu do Kępy Polskiej.

   Gmina Mała Wieś partycypuje w kosztach drogi do Podgórza. Gdyby Gmina Wyszogród dołożyła część środków to może udałoby się tą drogę zrobić. Mieszkańcy i radny z tego terenu prosili w tej sprawie.

   Poza tym Pan Starosta poinformował, że w tym roku nie będzie modernizacji traktu orszymowskiego. Jeśli byłyby wspólne ustalenia w tej sprawie Gminy Mała Wieś, Gminy Wyszogród i Starostwa to może uda się tą drogę zrobić.

   Pan Starosta poprosił o ustalenie harmonogramu modernizacji dróg na całą kadencję do wykonania wspólnie z powiatem i jeśli będzie uchwała Rady GiM to będzie możliwość zabezpieczenia środków na ten cel w powiecie.

   Odnośnie pomocy chorej dziewczynce z Ciućkowa Pan Starosta poprosił, żeby taką potrzebę zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

   W dalszej części obrad Pan A. Dasiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza GiM Wyszogród w zakresie realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Wyszogród za lata 2004-2006.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Z. Laskowski/ przyjęli Uchwałę nr 51/VI/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza GiM Wyszogród w zakresie realizacji Planu Gospodarki Odpadami w gminie Wyszogród za lata 2004 – 2006.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Katarzyna Maciejewska – Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Pani Dyrektor poinformowała, że przedmioty takie bardzo szkodzą środowisku i w związku z tym zaapelowała o zorganizowanie zbiórki takich odpadów na terenie gminy Wyszogród.   -5-

   Oznaczony samochód w wyznaczonym miejscu będzie takie odpady odbierał. Takich odpadów nie można wcześniej składować tylko w wyznaczonym dniu bezpośrednio na samochód.

   Pani Dyrektor zwróciła się do sołtysów, żeby zebrali informacje kto w sołectwie takie odpady będzie miał. Cała zbiórka dostosowana będzie do potrzeb mieszkańców gminy.

   Radny J. Boszko pyta czy sklepy mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt elektryczny.

   Pani Dyrektor poinformowała, że sklepy taki obowiązek mają przy zakupie nowego sprzętu 1 za 1.

   Przedstawicielka Firmy Remondis przekazała zebranym ulotki i instrukcje na temat zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Poinformowała, że Firma Remondis posiada zakład przetwarzania takich odpadów w Łodzi i zajmuje się taką zbiórką.

   Pan Przewodniczący pyta o termin takiej zbiórki.

   Pani Dyrektor poinformowała, że termin zbiórki odpadów niebezpiecznych dostosowany będzie do możliwości gminy.

   Radny J. Kuliński pyta o pokrycia dachowe z eternitu.

   Pani Dyrektor poinformowała, że nie ma możliwości na zdjęcie dachu z eternitu i jego pokrycie. Związek Gmin Regionu Płockiego wystąpił w tej sprawie do WFOŚ. W Płocku to się odbywa za 18 zł za m2 w tą cenę wchodzi zdjęcie eternitu z dachu, transport i utylizacja. W ramach środków unijnych można ubiegać się o środki na ten cel tylko na budynki gospodarcze.

   Pan Przewodniczący pyta co ma rolnik zrobić po zdjęciu eternitu z dachu.

   Pani Dyrektor poinformowała, że zakład w Kobiernikach ma czasowe składowisko takich odpadów. Do 2032 roku jest obowiązek zdjęcia dachów z eternitu.

   Punkt 10.

   Informację nt. działalności i osiągnięć Klubu Sportowego LKS Stegny przedstawił Pan Jan Boszko – Wiceprezes tego Klubu.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Punkt 11.

   Podjęcie uchwał.

   Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Wyszogród na lata 2008-2020.

   -6-

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 52/VI/2007 w sprawie przyjęcia lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Wyszogród na lata 2008 – 2020.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani G. Piotrowska przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XIII/2004 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2004 roku w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

   Radna E. Biernat pyta co to jest zatrudnienie socjalne i na czym ma polegać Klub Integracji Społecznej.

   Pani G. Piotrowska informuje, że zatrudnienie socjalne to zatrudnienie w ramach prac społeczno – użytecznych. Natomiast Klub Integracji Społecznej powoływany jest w celu szkolenia osób bezrobotnych i pozyskania środków na ten cel.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 53/VI/2007 w sprawie zmiany Uchwały nr 116/XIII/2007 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilczkowo gmina Wyszogród.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 54/VI/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilczkowo gmina Wyszogród.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 55/VI/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

   -7-

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszogród w obszarze działek nr ew. 2,3,22,23,55,56,57,58,59,60 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Kobylniki.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 56/VI/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszogród w obszarze działek nr ew. 2,3,22,23,55,56,57,58,59,60 położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Kobylniki.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie

   Radny Z. Laskowski stwierdza, że wydłużamy godziny sprzedaży napojów alkoholowych a mieszkańcy zgłaszają pretensje, że młodzież jest nietrzeźwa.

   Apeluje do członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień o dopilnowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

   Radna E. Biernat zwraca uwagę na fakt dużej ilości nietrzeźwych osób na ulicy Zamieście.

   Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 57/VI/2007 w sprawie

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny J. Kuliński/ przyjęli Uchwałę Nr 58/VI/2007 w sprawie

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 59/VI/2007 w sprawie zmian w budżecie GiM.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   -8-

   W sprawach różnych głos zabrali:

   Pan Sekretarz GiM przedstawił informację nt. przeprowadzonego przetargu na dzierżawę targowicy miejskiej.

   Poinformował, że zgłosiło się 3 oferentów. W tym jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. 2 oferty są ważne Pani Agnieszki Lewandowskiej oferta 21.500 zł i Pani Edyty Sokołowskiej oferta 33 000 zł.

   Pan Burmistrz proponuje żeby umowę z nowym dzierżawcą zawrzeć na 1 rok, i jeśli do 1 lipca sprawa nie zostanie załatwiona to damy targowicę ZGKiM w tymczasowe użytkowanie.

   Pan Z. Laskowski uważa, że szkoda czasu na takie rozważania.

   Pan Sekretarz GiM przedstawił opinię prawną dot. przetargu na targowicę.

   Pyta również czy Rada GiM zatwierdza Panią K. Sokołowską na inkasenta na targowicy miejskiej w Wyszogrodzie.

   Pan Z. Laskowski zwraca uwagę, że na dziko wprowadza się bardzo ważny punkt jak zatwierdzenie inkasenta. Tym samym łamiemy regulamin i porządek obrad Sesji.

   Pan Burmistrz informuje, że gmina przeprowadza inne przetargi i jest dobrze. Przetarg na targowicę jest prosty i nie możemy sobie z nim poradzić. Pani B. Dominikiewicz przeprowadza tyle przetargów i nie ma problemu. Pan Burmistrz proponuje głosowanie zatwierdzającej inkasenta.

   Radny Z. Laskowski stwierdza, że brak jest projektu uchwały w tej sprawie i w związku z tym nie ma możliwości głosowania.

   Radny J. Kuliński proponuje, żeby rozpatrzenie i podjęcie uchwały w tej sprawie przełożyć na następną Sesję a na 3 tygodnie dać w dzierżawę targowicę ZGKiM.

   Pan Burmistrz stwierdza, że będzie w Urzędzie GiM robił zmiany kadrowe. Jest bardzo dużo spraw do załatwienia. Poinformował, że są prowadzone rozmowy na inwestycje prawie za 100 tys. euro na wykonanie farmy wiatrakowej. Jest duża szansa na tą inwestycje. Najlepsze tereny pod tą inwestycje to Grodkowo i Rostkowice. Firma ta pomogłaby w rekultywacji wysypiska śmieci.

   Pan Burmistrz poinformował, że w związku z tym, że Pani Skarbnik odchodzi na emeryturę ma kandydata na stanowisko Skarbnika. Jest to Pan Filipiak. Zatrudniony zostanie na okres 3 m-cy a potem będzie proponował na Skarbnika.

   Pan Filipiak poinformował, że posidada wykształcenie wyższe ekonomiczne i obecnie kieruje salonem telefonii komórkowej w Płocku.

   Radny Z. Laskowski pyta jakie Pan Filipiak ma doświadczenie w administracji.

   Pan Filipiak poinformował, że takiego doświadczenia nie posiada.

   -9-

   Następnie Pan Burmistrz proponuje, żeby na Sesji w miesiącu lipcu sporządzić harmonogram modernizacji dróg gminnych i powiatowych na okres kadencji.

   Radny J. Boszko przypomina, że Pan Burmistrz obiecywał, że jeśli piłkarze awansują do ligi okręgowej to jako nagroda zorganizowana dla nich zostanie wycieczka.

   Pan Burmistrz stwierdza, że jakieś fundusze na to znajdziemy.

   Pani B. Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie stwierdza, że w związku z kolizją jaka miała miejsce koło jej szkoły należy jak najszybciej zamontować pasy zwalniające prędkość w okolicach szkół.

   Należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci w okolicach szkół i przedszkola.

   Pani Dyrektor stwierdza, że wszyscy znają piratów drogowych i kierowców poruszających się pod wpływem alkoholu tylko policja tego nie wie.

   Poza tym Pani Dyrektor poinformowała, że w jej szkole urządzana jest pracownia komputerowa za 50 tys. zł. Jednak ma brak środków finansowych na zainstalowanie komputerów – sieć elektryczna, okratowanie okien, założenie alarmu, wymianę drzwi.

   Proponuje, żeby za przekazanie używanych ale sprawnych komputerów np. bibliotekom wygospodarować środki finansowe na urządzenie nowej pracowni komputerowej, ponieważ nie można zrezygnować z nowej pracowni.

   Radny J. Janczak wnioskuje o jak najszybsze wykonanie zatoczek dla pojazdów przy Przedszkolu i dla autobusów przy Szkole. Poza tym zwraca uwagę na fakt parkowania samochodów ciężarowych TIR-ów na ulicach, które znacznie utrudniają na nich ruch. Samochody takie powinny parkować na parkingach do tego przeznaczonych.

   Pan K. Plichciński stwierdza, że należy zmobilizować stróżów prawa, żeby nie było tak, że radiowóz jedzie policjanci widzą nieprawidłowości i nie reagują.

   Radny A. Woźniak uważa, że problem zaczyna się od policji, np. na Sesję jest zapraszany Pan Kierownik i nas lekceważy.

   Pan Burmistrz informuje, że przeprowadzi z Kierownikiem rozmowę na temat poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie. Informuje, że gmina pomaga policji - zakupiono komórkę, zabezpieczono środki w wys. 10 tys. zł na dodatkowe dyżury.

   Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie przeprowadzony zostanie konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Wyszogrodzie oraz najpóźniej w miesiącu wrześniu lub październiku powołany zostanie zastępca burmistrza.

   -10-

   Punkt 13.

   Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Pan Sekretarz GiM.

   Poinformował, że odpowiedź radnemu Z. Madanemu zostanie udzielona. Wyjaśnił, że odpowiedzi na interpelację w sprawie zmiany klas ziemi w Rębowie udzielało Starostwo Powiatowe w Płocku i to ta instytucja przekazała je sołtysowi a nie radnemu, który je zgłosił.

   Punkt 14.

   Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” bez uwag.

   Pan Przewodniczący proponuje, żeby następną Sesję poświęconą sprawom rolnictwa zwołać na dzień 5 lipca 2007 r.

   Radny Z. Laskowski proponuje, żeby kolejne Sesje odbywać w pozostałych szkołach. Taką propozycję daje pod rozwagę Panu Przewodniczącemu.

   Pan Przewodniczący proponuje, żeby Sesje poświęcone tematyce oświatowej organizować w placówkach szkolnych.

   Punkt 15.

   Komisja Wniosków i Uchwał nie zgłosiła wniosków z obrad dzisiejszej Sesji.

   W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14.30 zamyka obrady VI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

    

   Protokołowała:                                        Przewodniczący Rady GiM

   Izabela Boszko                                          Józef Zbigniew Boszko

    

    

    

    

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-04 10:18:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-04 10:18:44
  • Liczba odsłon: 343
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 1899968]

  przewiń do góry