Wyszogród, dn. 27.11.2018 r.

 

UGiM.271.31.2018

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:,,Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych na rok 2019”

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą środków czystości - określonych w formularzu cenowym (zał. nr 2 do przedmiotowego zapytania).W  przypadku oferowania produktów równoważnych wymienionych w ofercie Wykonawca ma obowiązek udokumentowania, że produkty te spełniają te same wymogi i posiadają parametry odpowiadające typom produktów wymienionych w formularzu cenowym.

Ponadto:

- rodzaj i ilość towarów stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określony będzie w zamówieniach stosownie do potrzeb Zamawiającego.

- przewiduje się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości artykułów o 10% wymienionych w formularzu cenowym, w związku z koniecznością dostosowania do potrzeb Zamawiającego, 

- termin realizacji sukcesywnych dostaw w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia jednostkowego w godzinach 800-1400,

- dostawy zamówionych partii towarów dokonuje Wykonawca na koszt własny,

- w przypadku dostarczenia artykułów z wadami lub brakami Wykonawca dokona wymiany lub ich  uzupełnienia  na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od otrzymania reklamacji,

- za nieterminowe dostawy Zamawiający ma prawo żądać kary w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości zamówionej partii towaru.

3.       Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

4.      Miejsce dostawy materiałów dotyczacych zapytania :

- Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,

- Szkoła Podstawowa w Kobylnikach,

- Szkoła Podstawowa w Rębowie,

- Gimnazjum w Wyszogrodzie,

- Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie,

- MGOPS w Wyszogrodzie,

- CK Wisła,

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zapytania – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

             - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 05.12.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych na rok 2019” - nie otwierać przed dniem 05.12.2018r , godz. 10.30 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. OCENA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2018r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena.

 

3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

4.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------  x 100%

                                  Cena oferty badanej    

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15

 

Wykaz załączników do zapytania :

1. Oferta wykonawcy.

2. Formularz cenowy.

3. Projekt umowy.

 

                                                                                                 

                                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                        Wyszogród

                                                                                                              Iwona Gortat

                                                                                                                        

zapytanie_ofertowe_na_rok_2019
zal._nr.1_formularz_ofertowy_na_rok_2019
zal_nr.2_formularz_cenowy_na_rok_2019
zal_nr.3_projekt_umowy_na_rok_2019
zal_do_projektu_umowy_-_dane_do_faktury


Wybór oferty


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-27 11:45:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-06 17:27:18
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668982]

przewiń do góry