Protokół nr VIII/2011

z obrad VIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 września 2011 r.


Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za I półrocze 2011 r.

7.Informacja nt. działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ze szczególnym uwzględnieniem form i skuteczności pomocy socjalnej na terenie GiM.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego /modernizacja drogi Bolino –

Pozarzyn/,

  • zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych,

  • zmian w budżecie GiM

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady VIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, Panów Jana Boszko, Apolinarego Gruszczyńskiego i Wojciecha Zmysłowskiego – Radnych Powiatu Płockiego, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Panią Grażynę Piotrowską – Kierownika MGOPS w Wyszogrodzie oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

W obradach VIII Sesji nie uczestniczą radni Wojciech Janczak oraz Hubert Więckowski.

Pan Przewodniczący poinformował, że na dzisiejsze obrady przybędzie Pan Michał Boszko – Senator RP i Pan Piotr Zgorzelski – Starosta Powiatu Płockiego.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto bez uwag i zmian.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i uchwał powołano n/w radnych:

 • radny Sławomir Ząbek,

 • radny Zbigniew Madany,

 • radny Józef Zbigniew Boszko

-2-

Punkt 4.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawił Pan M. Bieniek – Burmistrz GiM.

W swojej wypowiedzi przedstawił n/w informacje:

 1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia przebiega zgodnie z planem, tempo pracy jest bardzo dobre, wykonane zostaną jeszcze zadaszenia nad wejściami oraz oczyszczenie terenu zewnętrznego przy przychodni. W połowie października zakończona zostanie termomodernizacja tego budynku.

 2. W najbliższy czwartek nastąpi podpisanie umowy na rewitalizację ul. Wiślanej, w roku bieżącym zostaną przygotowane procedury przetargowe na to zadanie a przyszłym roku wiosną rozpocznie się jego realizacja. Zadanie to będzie realizowane ze środków w ramach LGD „Razem dla Rozwoju”.

Teren będzie objęty monitoringiem, oczyszczony zostanie z krzewów, zakupiony i zainstalowany zostanie pomost do cumowania łódek. Amfiteatr zostanie odrestaurowany w klimacie wiślanym, ustawione zostaną ławki, wykonane zostaną parkingi dla samochodów.

Największy problem jest z pozostałym fragmentem mostu i jego odrestaurowaniem. Koszt tej rewitalizacji szacowany jest na ok. 500 tys. zł.

 1. Zakończono remont drogi w Kobylnikach, zadanie to bardzo dobrze wykonano.

 2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, okazało się że wybrana firma jest niesolidna i w związku z tym umowa będzie zerwana i ponownie ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie.

 3. Targowisko gminne – od jutra rozpoczyna się nabór wniosków na modernizację targowisk w ramach projektu „Mój Rynek”. Dodatkowym kryterium tego programu będzie ilość mieszkańców na 1 km2. Nasza gmina wg tego kryterium uzyska 1 pkt. W marcu przyszłego roku będą wyniki tego naboru. Do podziału jest 25 mln zł tj. na ok. 25 targowisk.

 4. Droga Bolino – Pozarzyn. Powiat otrzymał dofinansowanie na to zadanie. Do Do wkładu własnego powiatu gmina będzie musiała dołożyć 30 – 40 tys. zł.

 5. Pozyskano 500 tys. zł na działalność przedszkola, w związku z tym wydłużono jego godziny pracy.

 6. Pozyskano również 600 tys. zł na powołanie Wyszogrodzkiej Izby Gospodarczej dla gmin Wyszogród, Mała Wieś i Zakroczym. Ma to na celu stworzenie platformy dla rozwoju przedsiębiorczości, która będzie odnosiła się do lotniska w Modlinie. Projekt ten ma przygotować do różnych zawodów dla osób, które opłacają KRUS.

 7. Proces prywatyzacji ZGK do 16 – go września był termin pobierania memorandum, które pobrały 2 firmy. Firmy te mają 30 dni na złożenie ofert. Po ich złożeniu powołana komisja będzie je oceniać.

 8. Pan Burmistrz podziękował za udział w uroczystościach z okazji Dni Wisły oraz wszystkim, którzy przyczynili się do ich profesjonalnej organizacji.-3-

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Kuliński stwierdza, że jest jeszcze 15 wsi a tylko w Kobylnikach zmodernizowano kawałek drogi.

W Tygodniku Płockim pisze się, że zmodernizowano drogę powiatową Wilczkowo – Słupno a tylko w Bodzanowie odcinek tej drogi został wyremontowany.

Radny Z. Madany pyta czy jest szansa na modernizację drogi Rębowo – Orszymowo. Informuje, że w tej sprawie złożył wniosek na piśmie a pytanie to kieruje do radnych powiatu płockiego.

Radny M. Głowacki pyta o termin wykonania obwodnicy Rębowa i czy jest prawdą to co piszą w Tygodniku Płockim odnośnie obwodnicy Wyszogrodu.

Radny A. Dobaczewski w sprawie żywności z banku żywnościowego, pyta czy nie można byłoby jej dowozić do Kobylnik, żeby nie było takiej sytuacji, że miasto wzięło konserwy a na wieś została tylko kasza i ryż.

Radny J. Z. Boszko pyta czy jest możliwość, żeby osoby zatrudnione w ramach kontraktów socjalnych wykonały prace na drodze w Drwałach /z góry/ odkryć zasypane płyty i ją poszerzyć.

Radny Z. Madany w sprawie oczyszczenia rowów drogi powiatowej Rębowo – Orszymowo z zarośli i krzaków.


Punkt 6.

Sprawozdanie z realizacji budżetu GiM za I półrocze 2011 r. przedstawiła Pani Skarbnik GiM. Przedstawiła również pozytywna opinię RIO Zespół w Płocku na temat przedstawionego sprawozdania.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny M. Głowacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię członków Komisji na temat realizacji budżetu GiM za I półrocze br. wyrażoną na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 września 2011 r.


Punkt 7.

Pani G. Piotrowska – Kierownik MGOPS przedstawiła informację na temat działalności MGOPS w Wyszogrodzie.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Pan M. Caban sołtys wsi Grodkowo zwraca uwagę na bardzo wysokie wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS Wyszogród za których pobyt płaci Gmina, jest to ponad 150 tys. zł.

Pani G. Piotrowska informuje, że 1 osobę będzie starć się przenieść z DPS do Zakładu Opieki Leczniczej, gdzie koszty są o wiele niższe.

Poz tym Pani Piotrowska poinformowała, że żywność rozdawana jest tylko przez stowarzyszenie i tym muszą zajmować się członkowie stowarzyszenia. Pani Piotrowska zaprosiła do współpracy i wstępowania do tej organizacji.

Radny w. Tomkiewicz informuje, że Pani Piotrowska jako członek stowarzyszenia kojarzona jest z opieką społeczną. Może tą zywność należałoby

-4-

wydawać w innym miejscu.

Pani G. Piotrowska informuje, że dużą pomoc w tym zakresie oferuje Urząd, zakupił na potrzeby stowarzyszenia lodówkę, udostępnia nam bezpłatnie transport.

Radny M. Majewski pyta czy ktoś z radnych pracuje w Stowarzyszeniu, bo jeśli się w takiej organizacji pracuje to inaczej się to postrzega.

Radny J.Z Boszko przekazał duże słowa uznania dla Pani Kierownik za jej zaangażowanie i pracę na rzecz pomocy społecznej w naszej gminie.


W tym punkcie porządku obrad przybyli na VIII Sesję Rady GiM Pan Senator RP - M. Boszko, Pan Starosta Płocki - Piotr Zgorzelski i Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Pan Marcin Błaszczyk.

Pan Piotr Zgorzelski stwierdził, że jako Starosta bardzo sobie ceni współpracę z samorządami gmin. Bardzo dobrze, że radni powiatu aktywnie uczestniczą w pracach samorządu gminnego. Wszyscy pracujemy na rzecz i dla dobra naszych mieszkańców. Pan Starosta poinformował, że jutro będzie podpisanie umowy na wykup gruntów zalewowych w miejscowości Świniary. Pan Starosta zaapelował, żeby zmobilizować środowisko wiejskie do pójścia na wybory.

Następnie głos zabrał Pan Marcin Błaszczyk – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że koszt inwestorski na drogę Bolino - Grodkowo wynosi 267 570 tys. zł. Jeśli ze żwirowni w Kobylnikach byłby pobierany żwir to koszt znacznie zostanie obniżony i byłby w granicach 160 tys. zł. W związku z tym udział powiatu i gminy w kosztach tego zadania wyniósłby po 48 500 zł. Jednak uchwała przez Radę GiM powinna być jako zabezpieczenie na kwotę dofinansowania dla powiatu w kwocie 105 tys. zł.

Pan Burmistrz uważa, że w najbliższym czasie należałoby podpisać porozumienie w sprawie przejęcia dróg powiatowych.

Radny J. Kuliński stwierdza, że wcześniej Pan Burmistrz mówił, ze gmina do każdego 1 km przejmowanej drogi otrzyma od Starostwa dopłatę w wys. 50 tys. zł. A teraz okazuje się, ze mamy podjąć uchwałę o zabezpieczeniu środków na drogę Bolino – Pozarzyn w kwocie 105 tys. zł.

Pan Burmistrz informuje, że 50 tys. zł dopłaty do 1 km przejmowanych dróg to temat aktualny. Natomiast dopłata do modernizacji drogi powiatowej to inny temat.

Radny m. Głowacki pyta czemu służy formalne zabezpieczenie kwoty 105 tys. zł na drogę Bolino Pozarzyn.

Pan M. Błaszczyk informuje, ze tyle zakładał kosztorys inwestorski i takie musi być zabezpieczenie.

Pan Burmistrz informuje, że jest w naszym interesie i powiatu, żeby to jak najtaniej wyszło.


Punkt 8.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi płockiemu pomocy finansowej na modernizację drogi Bolino – Pozarzyn.

-5-


Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie za” przyjęli uchwałę nr 66/VIII/2011 w sprawie udzielenia powiatowi płockiemu pomocy finansowej na modernizację drogi Bolino – Pozarzyn.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan A. Woźniak przedstawia projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.

W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

Radny J. Kuliński uważa, ze ta uchwała powinna być podjęta po wykonaniu modernizacji drogi Bolino – Pozarzyn.

Pan P. Zgorzelski zapewnia, że wszystkie ustalenia odnośnie przejęcia przez gminę dróg są wiążące i nie ma takiej możliwości żeby teraz coś zmieniać.

Pan M. Błaszczyk poinformował, że zimowe utrzymanie tych dróg w tym roku będzie należeć jeszcze do Starostwa.

Radny A. Dobaczewski zapewnił, że Rada ufa Staroście ale jeśli okaże się, że Pan Starosta wybrany zostanie do Sejmu to może następca coś zmienić.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 67/VIII/2011 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 68/VIII/2011 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan P. Zgorzelski w sprawie dofinansowania przez Powiat Płocki wykonania toalet w świetlicy w Ciućkowie. Pan Starosta poinformował, że na ten temat porozmawia z sołtysem i radnym.

Pan M. Boszko – Senator RP poinformował, że jako Starosta nie proponował Gminie przejęcia dróg powiatowych ponieważ przyjęta była zasada,że drogi powiatowe były modernizowane wspólnie z gminami. Pan Senator uważa, ze przejmowanie dróg przez Gminę jest kierunkiem dobrym ponieważ w najbliższych latach drogi te nie byłyby modernizowane. Droga Bolino Gródkowo dla Powiatu jest to dosyć duży wysiłek finansowy. Pan Senator podziela obawy radnego J. Kulińskiego ale z Powiatem nie było nigdy kłopotu, zawsze dotrzymywał słowa. Udało się zrobić drogę od Wyszogrodu do Kępy Polskiej. Zrtobiono również bardzo

-6-


dużo dróg na terenach popowodziowych. Powiat nie może robić tanich dróg. Natomiast Gmina może robić je tańszym kosztem. Pan Senator pogratulował mądrej decyzji przyjętej z obawami ale ze zrozumieniem. Drogi to ważny czynnik rozwoju lokalnego.

Pan Senator stwierdził również, że Gmina ma radnych powiatowych, którzy wspierają Gminę w każdym działaniu i będą pomagać w tych procedurach.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Senatorowi za zadeklarowaną pomoc.

Radny Powiatu Płockiego Pan A. Gruszczyński poinformował, że gmina i powiat mają podobne problemy. Nie jest łatwo sprostać wszystkim problemom i zadaniom. Nie mniej jest bardzo dobra współpraca między naszymi samorządami. Gmina Wyszogród bardzo się rozwija, powstaje wiele nowych obiektów, ulice, drogi. Dużo inwestycji wykonano w Zespole Szkół Zawodowych w Wyszogrodzie. W roku bieżącym duże nakłady poniesiono na modernizację drogi Góra Bulkowo. Droga Orszymowo – Rębowo w tym roku pobocza tej drogi będą oczyszczone z krzaków. Powiat ma do utrzymania ponad 800 km własnych dróg, pochłania to bardzo duże pieniądze. Radnych powiatowych jest 23 i każdy ma swoje potrzeby i postulaty a Powiat nie jest w stanie zrobić w jednym roku wszystkiego.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby wszystkie drogi powiatowe w roku bieżącym oczyścić z krzaków. Pyta również jak to się stało, ze rowy melioracyjne zostały dopisane do gruntów rolników.

Pan Starosta poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji w dniu 7 października przedstawiciele z geodezji i agencji wyjaśnią tą sprawę.

Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Burmistrz GiM.

W sprawie zapytania radnego J. Kulińskiego Pan Burmistrz poinformował, że odnośnie wsi Gminie bardzo zależy na wdrażaniu programu modernizacji wsi. Częścią tego będzie modernizacja dróg, które w ciągu 3 lat uda nam się zrobić.

Obwodnica Rębowa - sprawa ta zgłoszona została Parlamentarzystom, Pani Julia Pitera wystosowała pismo w tej sprawie do GDDKiA Dołączyliśmy z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu informację nt. wypadków drogowych na tym odcinku drogi.

Obwodnica Wyszogrodu na ten temat nic się nie mówi. Natomiast za dwa dni odbędą się konsultacje społeczne na temat drogi kolejowej Warszawa Płock.

W sprawie pomocy społecznej w formie przekazywania żywności Pan Burmistrz proponuje, żeby stowarzyszenie się tym zajmującym rozszerzyć o mieszkańców wsi. Na terenie wsi wyznaczyć 2 -3 punktu i tam tą żywność Gmina będzie dowozić.

Radny J. Kuliński stwierdza, że o rozdawaniu żywności należy poinformować sołtysa, ponieważ każdy sołtys wie komu taka żywność jest potrzebna.

Radny A. Dobaczewski prosi Panią Sekretarz, żeby wystąpiła do PKS ponieważ nie wszystkie autobusy zajeżdżają na zatoczkę przystanku w Kobylnikach.

Radny A. Dobaczewski stwierdza,że nie wszyscy są w stanie dojechać po żywność i dlatego koniecznym jest rozdawanie tej żywności również na wsiach.

-7-

Radny W. Tomkiewicz uważa, że powinna być zmiana miejsca wydawania żywności ponieważ w tej chwili kojarzy się ono z MGOPS ponieważ tam jest wydawana.

Radny M. Majewski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji uroczystości z okazji jubileuszu 65 – lecia LKS Stegny.

Radna E. Biernat w sprawie kanalizacji Starego Miasta, uważa, ze jest jakiś błąd ponieważ kolektorem burzowym płyną ścieki do Wisły.

Radny Z. Madany uważa, że tak jak kiedyś pan Koper – były Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie Pan Adamkiewicz powinien na każdej Sesji informować radnych na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na naszym terenie.

Pan Przewodniczący proponuje, żeby na następną Komisję zaprosić Pana Adamkiewicza i Pana Komendanta Miejskiego Policji z Płocka w celu zapoznania się z sytuacją dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie GiM Wyszogród.

Pan Przewodniczący proponuje również, żeby potwierdzenia gotowości do pracy osób bezrobotnych odbywały się w Wyszogrodzie a nie w Urzędzie Pracy w Płocku. Łatwiej jest dojechać jednej osobie do Wyszogrodu niż wszystkim bezrobotnym do Płocka co wiąże się z dużymi kosztami> Niejednokrotnie bezrobotny nie ma pieniędzy na bilet.

Pan Przewodniczący zwraca uwagę na podmyty słup energetyczny przy ul. Zamieście. Prosi o wystosowanie pisma w tej sprawie do Zakładu Energetycznego.

Pan A. Gruszczyński poinformował, że Posterunek Policji w Wyszogrodzie jest oceniany bardzo dobrze pod względem wykrywalności przestępstw. Dane te pochodzą z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.


W tym punkcie porządku obrad Komisja wniosków i uchwał przedstawia wnioski z obrad VIII Sesji Rady GiM :

 1. Na każdej Sesji Rady GiM Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie będzie przedstawiał informacje nt. Bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie GiM.

 2. Czynić starania aby osoby bezrobotne z GiM Wyszogród miały możliwość potwierdzania gotowości do pracy w Wyszogrodzie.

 3. Wystosować pismo do ZE o zabezpieczenie słupa energetycznego przy ul. Zamieście, który został podmyty przez wodę.

W/w wnioski Rada GiM przyjęła jednogłośnie „za”


Punkt 11.

Protokół z obrad VII Sesji Rady GiM został przyjęty bez uwag.


Punkt 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan przewodniczący o godz. 13-tej zamyka obrady VIII Sesji Rady GiM Wyszogród.

Protokołowała

Izabela Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 09:09:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 09:09:49
 • Liczba odsłon: 662
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681268]

przewiń do góry