Protokół nr XV/2008

z obrad XV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 września 2008 roku.

______________________________________________

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Ocena realizacji budżetu GiM za I półrocze 2008 roku.
 7. Informacja nt. działalności:
  • Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie,
  • MG Biblioteki samorządowej w Wyszogrodzie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wygaśnięcia mandatu radnego,
  • zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale komunalne,
  • zamiany drogi mienia gminnego położonej w obrębie Grodkowo – Pozarzyn o pow. 0.1268 ha na drogę o pow. 0.3008 ha.
  • zamiany nieruchomości położonych przy ul. Niepodległości – prawa wieczystego użytkowania przez Wyszogrodzką Spółdzielnię Mieszkaniową o pow. 779 m2 na grunty mienia gminnego o pow. 1233 m2.
  • zmian w budżecie GiM.
 9. Sprawy różne.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tejPan Przewodniczący Rady GiM otwiera obrady XV Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych, sołtysów, Pana Zastępcę Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Kierownika Posterunku Policji oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 11 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczą radni Elżbieta Biernat, Wojciech Baryt, Wojciech Janczak i Maryś Mieszkowski.

-2-

W obradach nie uczestniczy z powodu choroby Burmistrz GiM.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Porządek obrad XV Sesji Rady GiM przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” bez zmian i uwag.

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano następujących radnych:

 1. Radny Andrzej Woźniak,
 2. Radny Włodzimierz Łopatowski,
 3. Radny Sławomir Ząbek.

Punkt 4.

Informację Burmistrza o pracy między Sesjami przedstawił Pan Mariusz Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM.

 • rewitalizacja miasta Wyszogród, która obejmować będzie ul. Klasztorną, Rynek oraz odnowienie budynków przy ul. Rębowskiej,
 • budowa drogi w Ciućkowie – otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wys. 50 tys. zł i w ramach tych pieniędzy droga ta będzie utwardzona.
 • wodociąg we wsi Ciućkowo – prace zostały zakończone,
 • kanalizacja Stare Miasto i wodociąg Rybaki – dokumentacja na Stare Miasto jest już przygotowana i zadanie to jest przygotowane do ubiegania się o wsparcie finansowe,
 • wykonano modernizację dachu na przedszkolu i gimnazjum,
 • studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego GiM Wyszogród jest na etapie uzgodnień przez 20 instytucji. Może jeszcze w tym roku uda się ten dokument przyjąć,
 • dokonano przekształcenia ZGKiM,
 • otwarto plac zabaw dla dzieci „Smyk” – koszt tego zadania to 62 tys. zł. Wykonany zostanie jeszcze monitoring i oświetlenie tego placu,
 • w ramach programu „Odnowa Wsi” wykonany zostanie Park Zamkowa. W miesiącu grudniu ogłoszony zostanie konkurs na to zadanie.
 • budowa boiska szkolnego – na to zadanie przyznane mamy 100 tys. zł, poprawiono wjazd, wykonano nową bramę, wycięto drzewa. Od wiosny będzie można je użytkować.
 • budowa drogi w Słominie, od jutra wchodzi wykonawca na to zadanie,
 • przygotowano dokumentację na budowę 6 dróg gminnych, 4 drogi przeszły weryfikację sporządzoną przez eksperta zewnętrznego. Z przeliczeń jakie mają być przeznaczone środki na ten projekt wynika, że będzie to około 600 tys. zł na 1 gminę. Postanowiono opracować wspólny wniosek aplikacyjny dla 10 gmin, który oddano de weryfikacji przez

-3-

 • eksperta, który zakwalifikował nasze 4 drogi – Słomin, Rostkowice – Kobylniki, Rębowo i Drwały. W sumie ok. 7 km dróg.

Wartość tego wniosku to 3 mln. zł. Być może gmina będzie musiała dołożyć nawet 50 % wkładu własnego. Wszystkie powiaty woj. mazowieckiego też złożyły wspólny wniosek.

 • rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu skarpy wiślanej, koszt tego zadania to ponad 6 mln. zł. Do końca 2009 roku inwestycja ta ma być zakończona. Ok. 15 osób ma być zatrudnionych z naszego terenu,
 • wykonano chodnik w ul. Narutowicza,
 • Firma budująca sklep „Biedronka” w ramach współpracy z gminą Wyszogród wykonuje chodniki w ul. Mickiewicza oraz wjazd przy przystanku. Firma ta zatrudni w tym sklepie ok. 40 osób.
 • Wykonano modernizacje drogi powiatowej w Rakowie o długości 1111m. Gmina dołożyła jeszcze 10 tys. zł na wykonanie placu przed remizą OSP w tej wsi.
 • Budowa Polo Marketu 24 osoby znajdą zatrudnienie w tym sklepie. W sumie te dwa markety stworzą ok. 60 miejsc pracy. Prosiliśmy ich przedstawicieli, żeby zatrudniali mieszkańców naszej gminy.
 • Powstanie farmy wiatrakowej – wpłynął protest społeczny mieszkańców przeciwko tej inwestycji.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny Z. Madany w sprawie Programu „Odnowa Wsi”. Pyta dlaczego nic nie mówi się o wsi Rębowo. Mówi., że czytał w prasie o Domu Kultury w Rębowie, z którego w dalszej części wynikało, że prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

Pyta również dlaczego Pan Zastępca Burmistrza nic nie mówił o planie modernizacji dróg powiatowych.

Radny Jan Boszko w sprawie rewitalizacji budynków komunalnych, zwraca uwagę na zły stan techniczny w środku tych budynków i pyta co z budynkami, które są przeznaczone do rozbiórki.

Pyta również, co z modernizacją parku naprzeciwko kościoła, w roku 2008 miały być już rozpoczęte prace.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, że w mieście mamy sporo obiektów sportowych – boisko, hala, stadion. Może w związku z tym w przyszłorocznym budżecie zaplanować środki na boiska wiejskie. Np. w Drwałach jest taki plac pod boisko za remizą OSP, jest to teren ogrodzony i młodzież często z niego korzysta organizując rozgrywki.

Radny W. Łopatowski czy dokumentacja na drogę gminną w Słominie przewiduje jej poszerzenie i usunięcie niektórych drzew oraz likwidację ostrego zakrętu.

-4-

Radny J. Kuliński pyta czy jest brana pod uwagę droga w Ciućkowie oraz co ze zdewastowanym przystankiem autobusowym w tej wsi.

Radny Jan Boszko, stwierdza, że mówi się o zwodociągowaniu naszej gminy w 100 %. Okazuje się, ze kanalizacja wyprzedziła wodociąg w ul. Rybaki.

Radny A. Woźniak stwierdza, że należy położyć chodnik obok LO i internatu. Ponieważ w czasie deszczu tą ulicą nie da się przejść. Pyta również, czy Urząd ma wpływ na negocjacje w sprawie płac zatrudnianych pracowników w marketach. Proponowane stawki są prawie o połowę niższe niż w takich marketach w dużych miastach.

Radny J. Kuliński w sprawie wodociągu w Ciućkowie, uważa, że linia wodociągowa została źle zaprojektowana. Powinna przebiegać przy lesie a nie przy szosie.

Radny Z. Madany informuje, że płaca w tych nowych sklepach ma wynosić 700 zł. Pyta czy jest dużo podań, czy jest duże zainteresowanie pracą w tych sklepach.

Pan W. Lubiszewski – sołtys wsi Ciućkowo informuje, że wysłano w tej sprawie pismo do PKS. PKS w odpowiedzi na to pismo poprosił o zrobienie kosztorysu naprawy tego przystanku.

Pan W. Kowalski – sołtys wsi Rakowo stwierdza, ze taki sam problem występuje na innych wsiach. Pobudowane one zostały przez wieś, teraz są zniszczone, do rozbiórki i co dalej.

Punkt 5.

W tym punkcie interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła informację nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2008 roku.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania głos zabrali:

Radny Jan Boszko uważa, ze należy zwrócić uwagę na udzielane umorzenia podatków. Przyjąć kryteria tych umorzeń, ponieważ są to dochody własne gminy.

Przewodniczący komisji poinformowali, że podczas omawiania sprawozdania na komisjach członkowie nie wnieśli do niego uwag i ocenili realizację budżetu GiM za I półrocze 2008 pozytywnie.

Rada GiM pozytywnie oceniła realizację budżetu GiM za I półrocze 2008 pozytywnie.

-5-

1/ Informację nt. działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani G. Piotrowska.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady GiM pozytywnie ocenił działalność MGOPS i podziękował za dobrą pracę Pani Kierownik i pracownikom tego Ośrodka.

2/ Informacje nt działalności MG Biblioteki Samorządowej przedstawiła Pani M. Winczyńska.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Z. Madany podziękował Pani Dyrektor za dobrą pracę, stwierdził, że Biblioteka spełnia również zadania Domu Kultury, ponieważ np. w sąsiedniej miejscowości gminny ośrodek kultury a u nas nie ma.

Pan Przewodniczący Rady podziękował za dobrą organizację Dni Wisły.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał:

Pan Przewodniczący przedstawił pismo radnego Zbigniewa Laskowskiego w sprawie rezygnacji z mandatu radnego.

Pani I. Boszko przedstawiła projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 102/XV/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący wspólnie z Burmistrzem M. Bieńkiem przekazał Panu Z. Laskowskiemu podziękowania za 6 - letnią pracę w Radzie GiM.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale mieszkalne.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 103/XV/2008 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale mieszkalne.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie zamiany drogi mienia gminnego położonej w obrębie Grodkowo - Pozarzyn o pow. 0.1268 ha na drogę o pow. 0.3008 ha.

-6-

Pan Przewodniczący poprosił Pana A. Rokickiego – sołtysa wsi, w której położone są te drogi o wyrażenie opinii na ten temat.

Pan Sołtys poinformował, że w tej sprawie odbyło się zebranie wiejskie i mieszkańcy nie wnieśli sprzeciwu odnośnie tej zamiany.

Wobec tego Pan Przewodniczący zarządza głosowanie przedstawionego projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 104/XV/2008 w sprawie zamiany drogi mienia gminnego położonej w obrębie Grodkowo- Pozarzyn o pow. 0.1268 ha na drogę o pow. 0.3008 ha.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów mienia gminnego położonych w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości.

Radny Jan Boszko zwraca uwagę, żeby na przyszłość do takiej uchwały dołączyć mapkę, ponieważ radni nie bardzo orientują się, które grunty podlegają zamianie.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 105/XV/2008 w sprawie zamiany gruntów mienia gminnego położonych w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 22.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 108/XV/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Jacek Janczak zwrócił się do Kierownika Posterunku Policji, żeby policjanci zwracali uwagę na młodzież, która pije piwo i zachowuje się niewłaściwie.

Pan Jarosław Brenda – Kierownik Posterunku Policji poinformował o trudnościach w pracy Posterunku Policji w Wyszogrodzie. Przede wszystkim związane jest to z brakiem kadry. Aktualnie 2 Gminy Mała Wieś i Wyszogród obsługuje tylko 6 policjantów, do pełnej obsady brak jest jeszcze 3 policjantów. W związku z tym co drugi dzień i co drugą noc jest służba. Brak jest policjanta, który prowadziłby dochodzenia. Policjanci dostarczają

-7-

również wezwania sądowe. Są bardzo duże problemy z osobami nietrzeźwymi – odwożeniem ich na izbę wytrzeźwień.

Policjanci nie mają nawet możliwości wykorzystania urlopów.

Poza tym Pan J. Brenda poinformował, że policja w Wyszogrodzie dysponuje 2 samochodami, z których jeden 10 - letni Polonez będzie wymagał kapitalnego remontu.

Pan K. Plichciński informuje, że kiedyś w Wyszogrodzie był komisariat wspólnie z Gminą Czerwińsk, była grupa dochodzeniowa, były patrole interwencyjne. Polikwidowano komisariatu pozostawiając posterunki policji, w których pracowało 7 policjantów na jedną gminę.

Radny Jan Boszko uważa, ze powinno się przyspieszyć prace nad zainstalowaniem monitoringu w mieście, ponieważ musimy sobie pomóc sami.

Pan Jarosław Brenda mówi, że może powołać służby społeczne – płatne 101 zł netto za 8 godzin.

Pan Sekretarz informuje, że gmina partycypuje w bezpieczeństwo – zakupiono alkomat, telefon komórkowy, maszt fotoradaru, współfinansowaliśmy zakup 2 samochodów, gmina płaciła za dodatkowe patrole.

Radny M. Głowacki pyta o sprawy dot. tegorocznej suszy. Czy zostały przekazane dokumenty do Wojewody. Bank na ten temat nic nie wie.

Radny Z. Madany stwierdza, że jesteśmy gminą typowo rolniczą a nic na ten temat się nie mówi. Nic nie mówi się na temat rolnictwa. Na przyszły rok będzie dużo więcej osób korzystających z pomocy socjalnej. Zboże staniało o 100 %, nawozy zdrożały o 150 %, paliwo, prąd wszystko poszło w górę.

Radny Z. Madany uważa, że Burmistrz i Rada Gminy powinna przyjrzeć się sprawom rolnym na najbliższych komisjach i Sesji.

Radny J. Kuliński pyta czy wszystkie pieniądze idą w ramach programu Odnowa Wsi na Wyszogród.

Radny W. Łopatowski pyta skoro wieś nie może skorzystać z pieniędzy na rewitalizację to dlaczego miasto korzysta z programu Odnowa Wsi.

Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM poinformował, że sporządzono 80 protokołów i przekazano je do Wojewody. Mówi się o tym, że poszkodowani rolnicy dostaną po 500 i 1000 zł, ale na dzień dzisiejszy brak jest konkretów na ten temat.

Pan M. Bieniek zwrócił uwagę na ubezpieczenia przez rolników swoich upraw. Trzeba zacząć myśleć biznesowo. Propozycja utworzenia wyszogrodzkiego stowarzyszenia rolników nie spotkała się z żadnym

-8-

zainteresowaniem naszych rolników, pomimo chęci pomocy ze strony Urzędu. Nawet jeden rolnik nie zgłosił się w tej sprawie.

Wniosek taki, że nie potrafimy współpracować. W dzisiejszych czasach trzeba przestać być indywidualistami.

Radny J. Janczak proponuje, że może radny Z. Madany zajmie się organizacją stowarzyszenia rolników.

Pan M. Bieniek informuje odnośnie programu Odnowa Wsi, że Wyszogród ma prawa miejskie ale pełnej nomenklatury miejskiej nie mamy i z tego programu miasto może skorzystać w celu zmiany jego wizerunku.

Co rok może skorzystać inna miejscowość. Lokalna Grupa Działania w 2009 roku będzie dysponować dla gmin kwotą 7 mln zł.

Odnośnie rewitalizacji Pan M. Bieniek poinformował, że obejmie ona 10 budynków komunalnych – elewacje, dachy, kominy – wszystko z zewnątrz, natomiast wewnątrz mieszkania nie.

Od 3 września spółka ZGKiM jest administratorem. W 6 budynkach komunalnych będą wspólnoty mieszkaniowe.

Radny Z. Madany stwierdza, że na odnowę wsi Rębowo czeka już 4 lata, to tak jak Starosta obiecał, że będzie robiony trakt orszymowski, daje się tylko nadzieję.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że wniosek na odnowę wsi Rębowo był zrobiony, koszt tego zadania był 500 tys. zł i żądano od nas uchwały o zabezpieczeniu takich środków, której nie było.

Następnie głos zabrał Pan M. Bieniek udzielając odpowiedzi na zadane pytania przez radnych.

Odnośnie wodociągu ul. Rybaki poinformował, że nie jest to sprawa odłożona tylko będzie robiony razem z kanalizacją Starego Miasta, która planowana jest w roku 2009 i jest to termin realny.

Ułożenie chodnika przy LO jest możliwe i wiosną 2009 będzie to wykonane.

Odnośnie wysokości płac dla nowo przyjmowanych pracowników do marketów Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że będzie rozmawiać z przedstawicielami tych firm. A ile jest chętnych do pracy w tych placówkach nie wiadomo.

W sprawie przystanku w Ciućkowie Pan M. Bieniek poinformował, że gmina zorientuje się w kosztach jego remontu i będzie rozmawiać na ten temat z PKS.

Odnośnie modernizacji drogi powiatowej – trakt orszymowski Pan M. Bieniek poinformował, że w wykazie starostwa go nie ma, ale to radni zdecydują jaką drogę współfinansować.

 

-9-

W sprawie budowy boiska na terenie Drwał Pan Burmistrz poinformował, że Rada Sołecka i mieszkańcy wsi Drwały przygotują aplikację w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i będzie można to zrobić.

Pan M. Bieniek poinformował, że w tym roku taki wniosek złożyli emeryci, biblioteka, kluby sportowe. Po nowym roku też będzie taki konkurs.

Odnośnie drogi w Słominie Pan Zastępca Burmistrza powiedział, że sprawdzi to w dokumentacji na modernizację tej drogi.

Pani B. Dominikiewicz stwierdziła, że nie było projektu, żeby wszystkich mieszkańców satysfakcjonował. Przy projektowaniu wodociągu w Ciućkowie projektant szedł od domu do domu i uzgadniał. Jeśli ubiegamy się o środki z zewnątrz to wszystkie normy muszą być spełnione. Dokumentacja jest zaopiniowana, zatwierdzona i tak musi być, ponieważ robią to fachowcy.

Pan Sekretarz poinformował o możliwości zatrudnienia w wojsku zawodowym.

Radny J. Kuliński poprosił o wyjaśnienie dlaczego wywiezienie dużego kontenera śmieci z Wilczkowa do wysypiska w Wilczkowie kosztuje 450 zł, a taki sam kontener wywieziony przez Firmę z Małej Wsi /też z Wilczkowa na wysypisko w Wilczkowie / kosztuje 240 zł.

Pan Prezes Z. Laskowski poinformował, ze udzieli odpowiedzi na ten temat w innym terminie.

W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła następujące wnioski wynikające z obrad XV Sesji Rady GiM:

 1. Przyspieszyć zainstalowanie w mieście monitoringu.
 2. Rada i Burmistrz powinni więcej uwagi poświęcać sprawom rolnictwa.

Punkt 11.

Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy Wyszogród przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” bez uwag.

Punkt 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14-tej zamyka obrady XV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała:                                        Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                               Wyszogród

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-14 09:26:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 09:26:38
 • Liczba odsłon: 616
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681250]

przewiń do góry