UGiM.6220.6.3.2012

Wyszogród, dnia01.08.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 01.08.2012 r o konieczności przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

postanowienie z dnia 23_07_2012 r. (znak: RDOŚ- WOOŚ-II.4240.848.2012.JC)

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku,

pismo z dnia 20.07.2012 r, (znak: ZNS.7170-482-158/12.MW)


Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Płocku uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie w tym obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.


Do czasu przedłożenia przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 01.08.2012 r


Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródWywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..


Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

 2. Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

 3. Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

 4. Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary NacpolskPo obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 WyszogródInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-02 13:30:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 13:30:15
 • Liczba odsłon: 527
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671382]

przewiń do góry