Wyszogród, dn. 19.06.2012 r.

 

 

UGiM 6220.1.3.2012

 

 D E C Y Z J A

 

            Na podstawie   art. 105 § 1 w związku z art. 126 ustawy z  dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz.1071 ze zm) po  rozpatrzeniu  wniosku   z dnia 08.02.2012 roku, złożonego przez  Elżbietę Fabianowicz, zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowi rolniczej o mocy 100 kW w celu wytwarzania energii elektroenergetycznej z biogazowi”

 

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa biogazowi rolniczej o mocy 100 kW w celu wytwarzania energii elektroenergetycznej z biogazowi”.

    

Uzasadnienie

 

W dniu 08.02.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Elżbiety Fabianowicz, zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowi rolniczej o mocy 100 kW w celu wytwarzania energii elektroenergetycznej z biogazowi”  

Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród.

 

            Pismem z dnia  13.02.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 05.03.2012 r. znak WOOŚ—II.4240.195.2012.UW wydał decyzję umarzającą przedmiotowe postępowanie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku do dnia wydania przedmiotowej decyzji nie zajął stanowiska w przedmiotowej stprawie.   

            W ocenie konieczności umorzenia postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród odnieśli się do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

 

            Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej „ ustawą ooś) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zwasze znacząco oddziaływać na środowisko (ust. 1 pkt 1) oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś (ust. 1 pkt2).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko  przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2, ani w §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213,poz. 1397).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na sadowisko są instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW do produkcji paliw z produktów roślinnych, z lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do celów innych niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowiska odpadów.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 45 przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na sadowisko są instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do celów innych niż produkcja energii elektrycznej.

Analizowany teren położony jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029 oraz obszar specjalnej ochrony Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 – oddalone o ok. 3 km od planowanej inwestycji.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowa biogazownia wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze spalania wytworzonego w trakcie fermentacji biogazu. Planowana biogazowana posiadać będzie moc 100 kW (0,1 MW).Substratami wykorzystywanymi do produkcji biogazu będą: obornik świński, kiszonka z kukurydzy, odpady poubojowe oraz woda.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji organ stwierdził, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się zarówno jako inwestycja z § 3 ust. 1 pkt45, jak i z pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcia nie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 105 § 1 Kpa w sytuacji , gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Zgodnie z art. 126 Kpa do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 Kpa.

Po analizie przedłożonych materiałów, a także biorąc pod uwag charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, postanowione jak w sentencji.

 

 

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji  służy stronom  odwołanie  do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w Płocku  za pośrednictwem  Burmistrza  Gminy  i Miasta Wyszogród w terminie  14 od daty otrzymania  niniejszej decyzji.

 

.

 


Otrzymują :

- Elżbieta Fabianowicz, zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród;

- publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku;

- strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

- tablica   ogłoszeń UGiM Wyszogród

-  a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-20 18:25:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 18:25:04
  • Liczba odsłon: 553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675051]

przewiń do góry