KLAUZULA INFORMACYJNA (transmisja obrad Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród)

                                                                              

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Kontakt z administratorem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad Rady Gminy i Miasta Wyszogród. za pomocą urządzeń   rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są na kanale YotuTube, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330).
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Gminy i Miasta oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-17 12:43:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Ozdowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-16 10:10:03
 • Liczba odsłon: 769
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675045]

przewiń do góry