OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Wyszogród , dnia 02.09. 2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

 

1.       Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie schodów na Górę Zamkową w Wyszogrodzie  wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych (w przypadku barku konieczności uzyskania zezwolenia na budowę)  lub decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

2.       Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie ekspertyzy, dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu.

3.       Założenia funkcjonalne:

1.       Schody stanowiły będą dojście do wyeksponowanych stanowisk archeologicznych „EKO MUZEUM” zlokalizowanych na koronie Góry Zamkowej.

2.       Wysokość wzniesienia ok 50 m. Wzniesienie nie jest zabudowane żadnymi elementami architektonicznymi.

3.        Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi gruntu u podstawy Góry Zamkowej. Badania geologiczne gruntu na wzniesieniu należy wykonać w ramach zamówienia.

4.       Lokalizacja schodów  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego . Jeżeli wykonawca w ramach proc projektowych zaproponuje inną niż wskazana lokalizację zobowiązany będzie do uzyskania zgody osób trzecich na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i posadowienie elementów schodów.

5.       Konstrukcja nośna schodów musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dla ruchu pieszego. Ponadto:

a.        Jako jednorazowe obciążenie konstrukcji  należy przyjąć co najmniej 50 osób x średnio 75 kg. Roczne obciążenie dla co najmniej 8 000 osób.

b.        Preferowana będzie konstrukcja nośna stalowa.

c.        Schody dwukierunkowe

d.       Ze względów bezpieczeństwa należy przewidzieć rozwiązania, które umożliwi zamknięcie dostępu na schody. Zabezpieczenie wejścia przed nieuprawnionym dostępem może być realizowane poprzez: zabezpieczenie furtką wejściową zamykana na kłódkę lub ruchomą część konstrukcji schodów, która po złożeniu i uniemożliwi wejście na konstrukcję.

6.       Schody zlokalizowane będą  na terenie o wysokich walorach przyrodniczych zatem ich konstrukcja i elementy wykończeniowe muszą być zaprojektowane w sposób nie zakłócający  krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem.

7.       Zgodność z wymogami dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej.

Ponad to do wykonawcy należeć będzie:

1.       Organizacja i zabezpieczenie  placu budowy

2.       Organizacja ruchu i oznakowanie  na terenie budowy

3.       Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi

4.       Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania

5.       Jeżeli podczas  robót  konieczna będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia]  lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie 

6.       Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas prac budowlanych

 

Termin realizacji zamówienia:

30 listopada  2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE

Nie otwierać przed: 15 września  2014 r, godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:  15 września  2014 r. do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.     Wykazać się realizacją  co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1  Wykonawca składa Wykaz wykonanych prac zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do formularza Oferty. 

2.     Wykonawca powinien dysponować zespołem:

a)      uprawnionych projektantów [uprawnienia do projektowania bez ograniczeń] w branży: architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej.

b)    Osobą kierującą robotami z uprawnieniami do kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia wskazanych osób.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 Wykonawca składa Wykaz Osób  zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do formularza Oferty. 

 

W przypadku wspólnych ofert, wymagania określone w pkt. 1 i 2  podlegać będą  sumowaniu.

3.     Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.     Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5.     Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

6.     Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 3 – 5  Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przeznaczonego do badań archeologicznych.

3.     Gwarancja na wykonane prace: co najmniej 60  miesięcy

4.     Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego

5.     Wykonanie zamówienia z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6.     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7.     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

 

 

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer  telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:  ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Wykaz prac , podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2.Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,  podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

3.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

4.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

5.Dokument poświadczający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składek.

6.Inne : ………………………………………………………………..

7. 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty  

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ  przedkładam  WYKAZ WYKONANYCH PRAC:

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia (zamówienie samodzielne, lub zamówienie w skład którego wchodziło wykonanie schodów w terenie)

Charakterystyka  zadania (dotyczy wykonanych schodów)

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego na rzecz którego wykonano zadanie

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Formularza Oferty  

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SCHODÓW NA GÓRĘ ZAMKOWĄ   przedkładam WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja i zakres zadań realizowanych w ramach zamówienia 

Uprawnienia 

Podstawa dysponowania Osobą  (umowa o pracę, umowa zlecenie, ect.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca powinien dysponować zespołem:

c)       uprawnionych projektantów [uprawnienia do projektowania bez ograniczeń] w branży: architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej.

d)     Osobą kierującą robotami z uprawnieniami do kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia.

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

ogloszenie_schody_z_zalacznikami
formularz_ofertowy_z_zalacznikami_schdoy_v_edytowlana
wzor_umowy_schody

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-02 23:23:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-02 23:23:29
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668990]

przewiń do góry