Protokół nr XI/2008

z obrad XI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 lutego 2008 r.

___________________________________________

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz na temat funduszy strukturalnych dla rolnictwa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia planów pracy Rady GiM oraz Komisji Rady,
  • przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,
  • sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej,
  • zmian w budżecie GiM,
  • pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2007 roku,
  • unieważnienia uchwały nr 74/XC/2007 Rady GiM Wyszogród z dnia 19.XII.2007 r.

 8. Informacja nt. wariantów i sposobach przekształcenia ZGKiM w Wyszogrodzie.
 9. Sprawy różne.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 12. Zakończenie obrad.

                                          Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM – J.Z. Boszko otwiera obrady XI Sesji Rady GiM Wyszogród witając: radnych, sołtysów, Pana Piotra Kostrzewę - Kierownika Rejonu MODR o/Płock,

Pana Michała Gałkę - Przedstawiciela Biura ARiMR w Płocku,

Panów G. Jachimiaka i M. Głowackiego - przedstawicieli MIR w Płocku,

Panią Jolantę Łukasiak Malicką – Prezesa NBS w Czerwińsku,

Panią Marię Jankowską – Prezesa SKR w Rębowie,

Burmistrza, Zastępcę Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu,

Dyrektorów Szkół,

Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

                                        -2-

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczą radni – Pan Maryś Mieszkowski i Pan Andrzej Woźniak. W/w radni swoją nieobecność na Sesji usprawiedliwili.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

                                          Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku obrad. Jednocześnie poinformował, że na Komisjach omówiony został projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod kioskiem Ruch przy ul Rębowskiej i proponuje wprowadzenie do pkt 7 porządku obrad podjęcie tej uchwały.

Poinformował również, że na dzisiejszej Sesji przekazane zostaną podziękowania nauczycielowi W-F panu Sławomirowi Szczodrowskiemu za osiągnięcia sportowe.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad z proponowanymi przez Pana przewodniczącego poprawkami.

                                               Punkt 3.

Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujących radnych:

 1. Radny Zbigniew Laskowski,
 2. Radny Wojciech Janczak,
 3. Radny Włodzimierz Łopatowski.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i uchwał w w/w składzie.

W tym punkcie porządku obrad Pan Andrzej Szymański przedstawił informację nt osiągnięć w wychowaniu młodzieży w zakresie kultury fizycznej przez nauczyciela WF Pana Sławomira Szczodrowskiego.

Przedstawiona informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady GiM wraz z Panem Burmistrzem GiM przekazali Panu S. Szczodrowskiemu podziękowania za osiągnięcia i wkład pracy w wychowanie młodzieży szkolnej.

W tym punkcie Pan A. Szymański przedstawił również. informację na temat pracy hali sportowej w Wyszogrodzie.

                                         Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM przedstawia informację na temat pracy między Sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół w Ciućkowie.

                                              -3-

Radni przedstawioną informację przez Pana Burmistrza przyjęli bez uwag.

                                            Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Jan Boszko w sprawie przeglądu budynku OSP w Wyszogrodzie i podłączenia go do kotłowni osiedlowej.

                                            Punkt 6.

Informacje na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie i pozyskiwania funduszy strukturalnych dla rolnictwa przedstawił Pan Piotr Kostrzewa – Kierownik Rejonu MODR oddział Płock.

Pan Kierownik szczegółowo omówił programy z jakich mogą korzystać rolnicy. Poinformował, że każdy rolnik, który zwróci się o pomoc w celu pozyskania środków w ramach określonych programów do Ośrodka Doradztwa Rolniczego taką pomoc uzyska.

W dyskusji w tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny M. Głowacki zwrócił się z pytaniem dlaczego dopłaty cukrowe są opóźnione oraz w sprawie rejestracji zwierząt gospodarskich, dlaczego trzeba czekać po 2 – 3 godziny.

Pan W. Kowalski sołtys wsi Rakowo pyta jak przebiegają kontrole w zakresie onw i jakie są sankcje za niespełnienie warunków.

Pan Michał Gałka poinformował, że wydano 7300 szt decyzji na dopłaty dla rolników. Dopłaty na płatności cukrowe muszą być wydawane w jednej decyzji. Odnośnie długich kolejek do rejestracji zwierząt Pan M. Gałka poinformował, ze system ten jest niewydolny, pracownicy agencji informują o tym i jest nadzieja, że system ten zostanie ulepszony. Jest to bardzo uciążliwe zarówno dla rolników jak i pracowników Agencji. Nowy przetarg na większe łącza ogłoszony zostanie w maju i może coś się w tym zakresie zmieni.

Odnośnie kontroli onw Pan M. Gałka poinformował, że jeśli w gospodarstwie nie będzie pojemnika na odpady to w pierwszym roku taki rolnik otrzyma upomnienie a jeśli w następnym roku takie pojemnika nie będzie to dopłata za onw będzie wstrzymana.

Radny Z. Madany stwierdza, że jeśli dopłaty nie wpłyną na konta rolników do końca marca to nie obsieją oni pól ponieważ sytuacja finansowa rolników jest bardzo zła.

Pan M. Gałka informuje, że w roku bieżącym zostało wdrożone dużo dodatkowych płatności. W 90 % są płatności naliczone ale nie ma wydanych decyzji.

Pan G. Jachimiak stwierdza, że tak źle w rolnictwie jak w obecnej chwili jeszcze nie było. Należy jeszcze dodać, że warsztat pracy rolnika

                                                    -4-

uzależniony jest od pogody. Nawozy zdrożały o 50 %, środki ochrony roślin również, paliwo drożeje, a żywiec wieprzowy jest poniżej 2,5 zł i wołowiny mamy nadmiar.

Pan Kierownik MODR mówił o działaniu dla młodych rolników, nie wiadomo kiedy przekazywać gospodarstwo, żeby te środki uzyskać. jest totalny bałagan. Nie wiadomo również, kiedy rolnicy otrzymają dopłaty obszarowe. Instytucje państwowe pogubiły się. Ogromne ilości mięsa idą do Rosji a w Polsce likwiduje się produkcję i zakłady mięsne. Należy stworzyć naszemu rolnictwu jakąś szansę. Niech władze Państwa coś konkretnego w tym temacie ustalą.

Radny Z. Laskowski mówi, że jest prośba do Pana G. Jachimiaka i Pana M. Głowackiego, żeby jako przedstawiciele Izb Rolniczych te problemy, które dziś są poruszane przekazywali do władz , które kierują polityką rolną. Kompetencje Rady GiM są w tym temacie ograniczone. Rolnicy mogą wskazywać i domagać się swoich praw poprzez takie instytucje jak np. Izby Rolnicze, które reprezentują interesy rolników. Rada GiM może zwrócić się tylko do Ministerstwa Rolnictwa o przyspieszenie wypłat dopłat obszarowych.

Radny Z. Madany popiera wypowiedź Pana G. Jachimiaka, stwierdza, że w rolnictwie jest katastrofa, Unia wykańcza rolników. Prosi o ponaglenie sprawy wypłat obszarowych dla rolników.

Pan Przewodniczący Rady GiM odnośnie premii dla młodego rolnika stwierdza, że jest całkowity brak polityki państwa w tym zakresie. Pyta również, czemu służy coroczne zmienianie wzorów wniosków o dopłaty obszarowe.

Odnośnie zalesiania gruntów Pan Przewodniczący uważa, że nie powinno zalesiać gruntów w środku pól uprawnych ponieważ powoduje to zagrożenie dla sąsiednich gruntów rolnych.

Pan G. Jachimiak stwierdza, że ci co opracowują nowe wzory wniosków biorą za to duże pieniądze i w tym jest cały problem. Informuje, że jako przedstawiciel Izby Rolniczej mówił o tym bardzo mocno i często przez to jest źle postrzegany. Odnośnie dopłat do wapnowania gleb Pan G. Jachimiak poinformował, że o tym decyduje Urząd Marszałkowski, który zdecydował, żeby do wapna nie dopłacać.

Nastepnie głos zabrała Pani Jolanta Malicka - Prezes NBS Czerwińsk. W swojej wypowiedzi stwierdziła, że rolnicy to najwięksi klienci banku. Stwierdza, że rolnictwo jest źle traktowane. Działalność instytucji państwowych na rzecz rolnictwa jest niespójna.

Poinformowała, że NBS udzielił kredytów na 59 mln zł, oszczędności wynoszą 71 mln zł. Wynik finansowy Banku za 2007 rok to 1.300 tys. zł. Wypłacono 150 tys. zł kredytów klęskowych.

                                                       -5-

Pan Burmistrz GiM zaapelował do przedstawicieli instytucji obsługujących rolnictwo, żeby wszystkie uwagi, spostrzeżenia i niezadowolenie rolników z polityki państwa przekazywali wg swoich kompetencji. Pan Burmistrz zaapelował, żeby rolnicy się organizowali - grupy producenckie, stowarzyszenia. W powiecie płockim jest tylko 1 grupa producencka. Mamy propozycje, żeby powołać Wyszogrodzkie Stowarzyszenie Rolników. Z taką propozycją wyjdziemy na zebrania wiejskie. Trzeba się razem zorganizować a nie tylko narzekać. Jest wolny rynek i przedsiębiorca decyduje i dopóki polityków nie odsuniemy od Państwa to tak będzie. Pan Burmistrz poinformował, że będąc w Brukseli zapytał, dlaczego przy ubieganiu się o środki unijne są tak duże wymogi skomplikowane wnioski. Odpowiedziano mu, że to wszystko wymyślili Polscy urzędnicy.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz podziękował wszystkim, którzy działają i pracują na naszym terenie rzecz rolnictwa i rolników.

Pan Przewodniczący o godz. 12.30 ogłasza 15 minutową przerwe w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 7.

W tej części obrad nie uczestniczy radny Z. Madany.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 12 radnych.

Podjęcie uchwał.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2008 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 78/XI/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji rady GiM na 2008 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 79/XI/2008 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM na 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan I. Wolski przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

                                                         -6-

Uzależnień. Poinformował, że wnioski Komisji Rady odnośnie budżetu zostały w tym Programie uwzględnione. Natomiast jeśli będą potrzeby finansowe dla świetlicy w Marcjance to rozpatrzone zostaną w ciągu roku.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 80/XI/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Uzależnień na 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 81/XI/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 82/XI/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2007 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 83/XI/2008 w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2007 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego w Wyszogrodzie na kolejny okres 3 lat.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie .

 

                                                     -7-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 84/XI/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego w Wyszogrodzie na kolejny okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przed podjęciem uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Rady GiM z dnia 19 grudnia 2007 r. głos zabrał Pan Kazimierz Łątkowski – przedstawiciel Firmy Biznes Ekspert z Poznania.

Punkt 8.

Informacje nt. możliwości i sposobów przekształcenia ZGKiM w Wyszogrodzie i przyczyn unieważnienia uchwały Rady GiM z 19 grudnia 2007 r. przedstawił Pan Kazimierz Łątkowski – Dyrektor ds. organizacyjnych Firmy Biznes Ekspert z Poznania.

Stwierdził, że Rada GiM podjęła uchwałę w m-cu kwietniu, która sumowała zmiany a potem w grudniu kolejną uchwałę . W uchwałach tych zabrakło połączenia tych zagadnień. Jeżeli mamy zakład budżetowy to jest różnica miedzy spółką. W zakładzie budżetowym nie ma amortyzacji. Jeżeli mienie – wodociągi, kanalizacja - są co roku w jakiejś małej części przejadane a cały dalszy ciężar spada na gminę. Dlatego jest możliwość przekształcenia albo w spółkę akcyjną dla dużych zakładów albo w spółkę z o.o dla małych zakładów. Gmina może powierzyć również wykonywanie zadań jeszcze innej jednostce na zasadzie zleceń. Przekształcenie zakładu w spółkę prawa handlowego. Likwidacja i przekształcenie czyli przejście w inną formę poprzez likwidację.

Przejście z zakładu budżetowego w spółkę musi być płynne – bez żadnych problemów dla mieszkańców. Zakład budżetowy jest normalnym podmiotem gospodarczym – tylko nie ma osobowości prawnej – tylko korzysta z osobowości gminy. To gmina odpowiada za jego zobowiązania. Likwidacja zakładu budżetowego w celu przekształcenia w spółkę wymaga trzech elementów: zrobić inwentaryzację, zamknąć księgi rachunkowe, zrobić bilans zamknięcia. Za dzień przekształcenia uważa się dzień zapisania zakładu w rejestrze spółek. Pracownicy mają bezpieczeństwo pracy – przechodzą automatycznie do spółki / mogą tylko w terminie 7 dni nie wyrazić zgody na przejście/ na tych samych zasadach. Potem mogą negocjować ze spółką warunki. Zmieniają się warunki i powstaje komunalna osoba prawna. Relacje między gminą a powstałą osobą prawną są takie jak między dwoma niezależnymi podmiotami. Nie zmienia się tylko sposób ustalania stawek cen za usługi – nadal robi to Rada GiM.

Spółkę nadzoruje Rada Nadzorcza – ponosi odpowiedzialność karną za złe działanie lub zaniechanie działań.

-8-

Zarząd Spółki odpowiada całym swoim majątkiem.

Kiedy tworzona jest spółka nie pozbywamy się majątku, nadal właścicielem jest gmina.

Pan Kazimierz Łątkowski poinformował, że do przekształcenia ZGKiM potrzebna jest tylko uchwała podjęta przez Radę GiM w m-cu kwietniu 2007 r. Natomiast uchwała podjęta przez Radę GiM w grudniu ub. roku powinna być unieważniona.

W tym punkcie porządku obrad obrady Sesji opuścił radny Jan Boszko. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza przedstawia projekt uchwały w sprawie unieważnienia uchwały nr 74/X/2007 Rady GiM z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 85/XI/2008 w sprawie unieważnienia uchwały nr 74/X/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Gminy i Miasta w formie spółki z o.o.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan M. Bieniek w sprawie modernizacji drogi powiatowej w Rakowie Poinformował, że Starostwo przedstawiło propozycje w tym temacie – wykonanie 1111 m drogi za 300 tys. zł, które proponuje gmina. Odcinek ten wyceniono na kwotę 700 tyś zł. Gmina nie podpisała porozumienia w tym temacie. Pyta co na ten temat sądzi Rada GiM.

Radny J. Kuliński stwierdza, ze chyba gminę nie stać na wydanie 1 mln zł w ciągu 3 lat na tą drogę.

Radny Z. Laskowski stwierdza, ze nie tak łatwo będzie wykreślić naszą gminę, ponieważ wniosek na tą drogę złożony jest w Urzędzie Marszałkowskim. Poinformował również, że inne gminy podjęły takie uchwały i mogą nas podmienić.

Radni ustalili, że na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji zajmą się tą sprawą i podejmą ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania drogi powiatowej w Rakowie.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała odnośnie interpelacji dot. podłączenia budynku OSP do kotłowni osiedlowej, że wysłane zostało pismo

-9-

w tej sprawie do Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani z zapytaniem o taką możliwość i koszty z tym związane.

Komisja wniosków i uchwał przedstawiła następujące wnioski:

 1. Dokonanie przeglądu technicznego budynku OSP w Wyszogrodzie.
 2. Radni w głosowaniu jawnym 10 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” Pan Przewodniczący Rady GiM odrzucili w/w wniosek.

 3. Wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o przyspieszenie prac związanych z wypłatą dopłat obszarowych dla rolników.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wniosek.

                          Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje udzieliła Pani B. Dominikiewicz w pkt.9 porządku obrad.

                                              Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

                                              Punkt 12.

O godz. 14.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady XI Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                                        Wyszogród

                                                                        Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 09:30:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 09:30:19
 • Liczba odsłon: 687
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672499]

przewiń do góry