UGiM.271.18.K.2018

 

 

Wyszogród, dn. 27.06.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – kotary dzielące halę sportową”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Zakup i montaż na stałe kotar dzielących halę sportową na 3 sektory :

 

- zakup i montaż na stałe kotar działowych hali sportowej –  2 szt.

II. Kotara grodząca , tkanina + siatka o wymiarach 30 x 10 m – 1 szt. Do wysokości 3 m materiał nieprzezroczysty, powyejsiatka o oczkach 10 x 10 .kolor wg . Gamy kolorów siatek i tkanin.

2.       

3.      Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowoz napedem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej( z podłączeniem do istniejącej instalacji zasilajacej )

 

-  miejsce montażu :  Wyszogród , budynek hali sportowej przy ul. Niepodległości 11

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie do  22 sierpnia 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę. (

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 16.07.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – kotary dzielące halę sportową ” - nie otwierać przed dniem 16.07. 2018r , godz. 10.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną). Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 roku o godz. 10.15 w sali nr 6 urzędu Gminy i Miasta  Wyszogród.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP – urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 2615 lub 505 655 779.

 

 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                         Jan Boszko

  

 


formularz_ofertowy_-_zal_nr._1 

UGiM.271.18.1.K. 2018                                                               Wyszogród,dn.19.07.2018r

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: ,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – kotary dzielące halę sportową

 

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na " Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – kotary dzielące halę sportową”, ogłoszonego w dniu 27.06.2018r. z uwagi na brak złożonych ofert na niniejsze zadanie.

 

 

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-28 11:09:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 11:36:31
  • Liczba odsłon: 757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680721]

przewiń do góry