Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami prowadzonego postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród
UGiM .6220.2.10.2012

 

Wyszogród, dn. 22.05.2012

 

OBWIESZCZENIE


Dotyczy:

 

prowadzonego na wniosek spółki Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17b, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Szymczaka – prokurenta, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowielinii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród”w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś, na terenie:

 

- obrębu Orszymowo, działki nr ew.: 30/2, 31/1, 31/3, 31/7, 31/6, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 97, 133, 134, 135, 144, 161, 163, 174, 175, 280, 176, 177/2, 177/3, 179, 180/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 233, 234, 235, 236, 298, 299, 240, 241, 242, 257, 258, 272, 273; 

 

- obrębu Rębowo, działki nr ew.: 284, 285, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 33, 86, 89, 90, 119,120, 142, 334, 166, 168, 181,182, 205, 206, 215, 255, 256, 260, 261, 262, 266; 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako: „KPA”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 ze zm.),

 

niniejszym zawiadamiam strony postępowania,

 

że dokonana ocena zebranego materiału dowodowego w wyżej wskazanej sprawie pozwala uznać go za kompletny w związku, z czym zgodnie z art. 10 § 1 KPA zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składania uwag, wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Z aktami sprawy można zapoznawać się w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogródprzy Rębowskiej 37, 09 - 450 Wyszogród, pok. Nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.30.

 


Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogródw wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.

 

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag, co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.


Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".


Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 ze zm.), niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UrzęduGminy i Miasta w Wyszogrodzie: biporaz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, jak też na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś, oraz w miejscach planowanego przedsięwzięcia, tj. sołectwach, w których realizowana będzie planowana inwestycja.

 

Organem właściwym do przyjęcia złożonych uwag i zastrzeżeń jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia …………………………. 2012 r.

Prowadzący sprawę: Aleksandra Wachaczyk

Telefon kontaktowy  24/ 267 26 15

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.ugimwyszogrod.bip.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,

- w miejscach planowanego przedsięwzięcia, tj. sołectwach, w których realizowana będzie inwestycja,

- a/a.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-23 17:58:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-23 17:58:04
  • Liczba odsłon: 962
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674857]

przewiń do góry