Wyszogród 30.11.2005r

PP-7330-114/05                
                                          DECYZJA Nr 35/2005

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 89 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.08.2005r . Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 181 o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej:

budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 22258 na terenie działki Nr ewid. 81, w miejscowości Kobylniki w gminie Wyszogród

USTALAM

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. Rodzaj inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 22258 polegająca na budowie: wieży stalowej o wysokości 52m, systemu anten sektorowych, systemu radiolinii, dwóch kontenerów z urządzeniami elektronicznymi, instalacji zasilającej, przyłącza elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na działce Nr ewid. 81 w miejscowości Kobylniki w celu zapewnienia lepszej łączności w okolicy omawianej stacji i połączenia linią radiową sąsiednich stacji bazowych.

 2. WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH I ODRĘBNYCH ORAZ Z ANALIZY w zakresie warunków zawartych w art. 53 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :

a) stan faktyczny i prawny terenu: teren lokalizacji inwestycji stanowi działka

Nr ewid. 81 będąca własnością prywatną, związana z funkcją zabudowy zagrodowej

w gospodarstwie rolnym,

b) rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej,

c) funkcja zabudowy: usługowa,

d) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  • lokalizację inwestycji ustala się w liniach rozgraniczających oznaczonych na załączniku do decyzji,

  • linię zabudowy wyznacza się jako nieprzekraczalną w odległości – 25m od krawędzi jezdni drogi krajowej,

  • wysokość obiektu - według warunków wynikających z technologii

  • stosowanie materiałów i rozwiązań technicznych posiadających atest jakości oraz certyfikat lub znak zgodności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie wynikającym z przeznaczenia.

 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska:

 • teren nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody,

 • inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

 1. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: ewentualne występowanie stanowiska archeologicznego,

 2. obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • obsługa komunikacyjna poprzez drogę wewnętrzną z drogi krajowej,

 • zaopatrzenie w energię elektryczną od istniejących systemów elektroenergetycznych na warunkach technicznych przyłączenia z ZEP –Dystrybucja Zachód, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 21.04.1995r w sprawie warunków technicznych zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U. Nr 50)

 • gospodarka odpadami – zbiórka do pojemników; odpady niebezpieczne (złom akumulatorowy) przekazywać firmie specjalizującej się w ich dalszym przetwarzaniu.

 1. Realizacja inwestycji z uwzględnieniem warunków wynikających z ustawy z dnia 21.07.2000r Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73)

 2. w celu ochrony interesów osób trzecich obiekty i roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

 3. linie rozgraniczające inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji literami ABCDEF.

 4. Projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120),
 5.  w celu ochrony interesow osób trzecich obiekty i roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych aw art.5 ust.2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane /tj. Dz.U.z 2000 r. Nr.116 poz.1126 z późn.zm./.
 6. linie rozgraniczające inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik Nr.1 do niniejszej decyzji literami ABCDEF.
 7. projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.Nr.120/.                                      
                                        UZASADNIENIE

Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 181 wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na terenie działki Nr ewid. 81 w miejscowości Kobylniki.

Rozpatrując niniejszą sprawę stwierdza się, iż stosownie do art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy w/w ustawy.

W związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska i mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art.54 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które umieszczono w pkt 2d niniejszej decyzji mając na uwadze także warunki wynikające z przepisów szczególnych.

W wyniku przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdzono:

 • na działce sąsiedniej nr ewid.83 występuje funkcja zabudowy usługowej (budynki związane z obsługą rolnictwa i magazynowe), sąsiedztwo stanowi rolnicza przestrzeń produkcyjna i zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, przedmiotowa stacja realizowana będzie w odległości ok. 100m od najbliższych zabudowań,

 • działka objęta wnioskiem posiada dostęp do drogi publicznej – krajowej Nr 50,

 • istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla obsługi zamierzenia budowlanego,

 • linię zabudowy określono jako nieprzekraczalną zgodnie z przepisami szczególnymi (poza terenem zabudowy wsi),

 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej),

 • przedmiotowa inwestycja służy zapewnieniu lepszej łączności w okolicy omawianej stacji i połączeniu linią radiową sąsiednich stacji bazowych. Z opracowanego „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - stacji telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22258” wynika, że projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla ludzi i nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Obszary o gęstości mocy pola elektroenergetycznego przekraczającego wartość dopuszczalną wystąpią wyłącznie w przestrzeni niedostępnej dla mieszkańców, nie będą powodować ograniczeń w użytkowaniu istniejącej zabudowy i terenu.

W sprawie wydania przedmiotowej decyzji wszczęto postępowanie administracyjne w dniu . 24.10.2005r zawiadamiając o planowanej inwestycji strony postępowania. W terminie 7 dni nie wpłynęły uwagi do sprawy.

W wyniku analizy ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu warunków zabudowy dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty orzeczono jak w sentencji.

                                                 POUCZENIE

 1. Niniejsza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

 3. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 4. Stosownie do art,. 46 ust.1 ustawy z dnia 18.05.2005r o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 5. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor będzie zobowiązany do poniesienia kosztów realizacji ewentualnych roszczeń, o których mowa w art. 36 oraz art. 37 w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), o ile roszczenia te będą skutkiem niniejszej decyzji.

 6. Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę

 7. Decyzja niniejsza może być wydana po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.):

 • z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Płocku, Nr WKZ/P.4116-433/05 z dnia 15.11.2005r – umorzenie postępowania

 • z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Nr GDDKiA-O/WA.T.8.436/2402/2005 – z następującymi warunkami:

 • -stacja zlokalizowana będzie nie bliżej niż 52m od krawędzi jezdni drogi krajowej.

 • Obsługa komunikacyjna ww. stacji odbywać się będzie poprzez jeden istniejący zjazd.

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załącznik: mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000

Otrzymują:

1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 181,

2. właściciel działki Nr 81 i działek sąsiednich,

3. a/a

sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie WA-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 09:34:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 10:11:10
 • Liczba odsłon: 903
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674570]

przewiń do góry