UGiM.2.OP/2016                                                                                 

Wyszogród, 04.05.2016 r.

Konkurs ofert nr 2.OP.2016

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na:

Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha – zgodnie
z załącznikiem graficznym) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego
w okresie od 14.05.2016 r. do 30 września 2016 r.
                                                                   

Opis zamówienia

Termin składania ofert: 12 maja 2016 r., do godz. 11.:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4);

Forma składania ofert: pisemna, oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa  terenu przy
ul. Wiślanej”, zgodnie z warunkami konkursu ofert;

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w: Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rębowska 37  w Wyszogrodzie tel. (024) 267 26 31 oraz regulaminie konkursu ofert;
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ofert oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.Regulamin konkursu ofert nr 2.OP.2016
 (szczegółowy opis zamówienia)

Konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert.

Konkurs ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

Przedmiotem konkursu ofert jest dzierżawa nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy i Miasta Wyszogród, położonych w przy ul. Wiślanej (działka nr 1076, pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym).

Konkurs ofert rozstrzygnięty zostanie w oparciu o zasadę konkurencyjności cenowej pomiędzy podmiotami - oferentami.
Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie oferty. Oferty mogą składać wszystkie podmioty deklarujące spełnienie łącznie poniższych warunków:
- posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej przed złożeniem oferty;
- oświadczenie o spełnieniu wszelkich wymogów sanitarnych dla planowanej małej gastronomii 
i ogródka piwnego - wymogi w zakresie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.), dotyczące terenu, zabudowy, instalacji, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia funkcji, toalet, wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, itd.;
- dbałość o czystość na dzierżawionym terenie;
- ponoszenie opłat za wywóz odpadów;
- ponoszenie  kosztów mediów w tym energii elektrycznej i wody;
- zabezpieczenie toalety
- zapewnienie bezpieczeństwa dla klientów;
-niezaleganie z opłatami na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w związku z wcześniej podpisanymi   umowami
- współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród podczas trwania imprez kulturalno - rozrywkowych;
- konsultacja z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian
do zaakceptowanej koncepcji małej gastronomii i ogródka piwnego.

6. Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania wraz z telefonem kontaktowym;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami konkursu ofert (pkt. 5)  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) określony miesięczny czynsz (kwotowo i słownie) jaki oferent zamierza uiszczać za dzierżawę nieruchomości gruntowej i sposób jego zapłaty;
e) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gastronomicznej;
f) podpis oferenta.
7. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4) w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa terenu przy ul. Wiślanej”, w terminie do dnia
12 maja 2016 r., do godz. 11.00
8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,
09-450 Wyszogród, sala ślubów (pok. nr 6) w terminie - dnia 12 maja 2016 r., o godz. 11.30
9. Komisja Konkursowa:
- stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść;
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
- weryfikuje oferty;
10. Komisja Konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert, które:
- zostały zgłoszone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie;
- nie zawierają danych określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu;
- nie zawierają daty sporządzenia oferty;
- nie zawierają wyrażonej kwotowo i słownie, oferowanej stawki czynszu dzierżawnego brutto oraz sposobu jego zapłaty;
- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia;
- są ofertami warunkowymi;
11. Komisja Konkursowa:
- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;
- sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem;
12. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa kieruje się wysokością oferowanej stawki czynszu dzierżawnego oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków konkursu, wymienionych w pkt. 5, niniejszego regulaminu.
13. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Konkursowa organizuje dodatkowy konkurs ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego konkursu Komisja zawiadomi ww. oferentów ustnie lub, w przypadku ich nieobecności, pisemnie.
14. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej oraz przez podanie informacji  na stronie www Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.
15. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu będą określone w umowie dzierżawy.
16. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, na usytuowanie ogródka piwnego na przedmiotowym terenie, obowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.
17. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta,
 a także jeżeli Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty.
18. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
19. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: formularz ofertowy oraz mapka sytuacyjna (załącznik graficzny).

Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan BoszkoUGiM.1. OP.2016...............................................                                                                       …………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)                                                                                                              (data)


OFERTA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :
.........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

..........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ............................................................

Nr konta bankowego: ......................................................................................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ..................................

e-mail ..............................................................................   nr KRS(EDG) ………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 1/OP.2016
składam(y) niniejszym ofertę na:

Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie od 01.05.2016 r. do 30 września 2016 r.

Cena jednostkowa netto czynszu dzierżawnego ………………………………… /miesięcznie.

Cena jednostkowa brutto czynszu dzierżawnego …………………………………/miesięcznie.

tj. łącznie wartość netto .............................................. zł (słownie: ............................................
.....................................................................................................................................................)
podatek VAT – ..................... % tj. ............................................... zł (słownie: .....................................................................................................................................................)
co stanowi łącznie cenę brutto ................................ zł (słownie: .....................................................
.....................................................................................................................................................)


2. Oświadczam(y), że:

1) posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej co najmniej 6miesiecy, przed złożeniem niniejszej oferty;

2) spełniamy wszelkie wymogi sanitarnych dla planowanej małej gastronomii  i ogródka piwnego - wymogi w zakresie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.), dotyczące terenu, zabudowy, instalacji, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia funkcji, toalet, wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, itd.;
3)zapewniamy zabezpieczenie toalety (poniesiemy opłaty z nią związane),

4) zapewnimy czystość na dzierżawionym terenie,

5) poniesiemy koszty opłat za wywóz odpadów z dzierżawionego terenu pod organizację małej gastronomi i ogródków piwnych,

6) poniesiemy kosztów mediów( w tym energii elektrycznej i wody);

7) zapewnimy bezpieczeństwo dla klientów;

8) zobowiązujemy się do współpracy  z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród podczas trwania imprez kulturalno -  rozrywkowych;

9) zobowiązujemy się do konsultacji z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian do zaakceptowanej koncepcji małej gastronomii i ogródka piwnego.

10) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;


Ofertę składamy na ..................... kolejno ponumerowanych stronach.Na ofertę składają się :
1. formularz ofertowy;
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gastronomicznej;
..............................., dn. ...............................                           .....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy


Załacznik
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Kaźmierczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 06:13:21
  • Liczba odsłon: 721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680764]

przewiń do góry