Uchwała Nr 153XX/09

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 10.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała nr 112/XVI/08 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 12 listopada 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

UZASADNIENIE

Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród, opracowany został‚
z inicjatywy mieszkańców miasta jako dokument niezbędny do potencjalnego aplikowania przez
Gminę, instytucję kultury, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościół‚ lub związki wyznaniowe, o środki możliwe do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”. Bazą wyjściową do sporządzenia Planu były dane własne Urzędu Gminy i Miasta. Plan Odnowy Miejscowości przyjęty został‚ przez Zebrania Rad Osiedlowych dnia 18 maja 2009 r.

Uchwał‚a Rady Gminy i Miasta Wyszogród zatwierdzająca przyjęty uchwałami Zebrania Rad Osiedlowych Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród, jest jednym
z niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-01 09:36:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 09:36:09
  • Liczba odsłon: 511
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681302]

przewiń do góry