Protokół nr XIV/2008

z obrad XIV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 4 lipca 2008 roku.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja nt. przygotowań i realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2008 rok.
 6. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały nr 91/XII/2008 Rady GiM z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
   1. Sprawy różne.
   2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
   3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
   4. Zakończenie obrad.

   Punkt 1.

   O godz. 10-tej Pan Przewodniczący J.Z. Boszko otwiera obrady XIV Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, Pana Burmistrza oraz pracowników Urzędu GiM.

   Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący stwierdza, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

   Punkt 2.

   Pan Przewodniczący stwierdza, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad Sesji i pyta czy są propozycje i uwagi do przedstawionego porządku obrad.

   Pan Burmistrz proponuje wprowadzenie do porządku obrad do pkt. 7 podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale komunalne.

   Pani Skarbnik GiM proponuje wprowadzenie do porządku obrad również do pkt. 7 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

   Radny M. Głowacki proponuje, żeby wprowadzić do porządku obrad punkt dot. rolnictwa a konkretnie suszy jaka dotyka w bieżącym roku rolników.

   -2-

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad ze zgłoszonymi zmianami.

   W tym punkcie porządku obrad Pan Burmistrz poinformował, że Pan Włodzimierz Fabianowicz – Kierownik ZGKiM w Wyszogrodzie z dniem 1 lipca br. przechodzi na emeryturę i w imieniu własnym oraz Rady GiM podziękował mu za pracę na tym stanowisku.

   Podziękowania przekazał również Panu Fabianowiczowi Pan Przewodniczący Rady GiM.

   Punkt 3.

   W skład Komisji Wniosków i Uchwał w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołano następujących radnych:

   1. Radny Maryś Mieszkowski,
   2. Radny Zbigniew Budek,
   3. Radny Janusz Kuliński.

   Punkt 4.

   W tym punkcie porządku obrad o głos poprosił Pan Burmistrz GiM informując, że przed realizacją tego punktu chciałby poinformować radnych o aktualnych sprawach dot. naszej gminy.

   Pan Burmistrz poinformował, że do Wyszogrodu w sprawie skarpy przybyła delegacja na czele z Wojewodą Mazowieckim. Udało się to zadanie wprowadzić i po 15 sierpnia po okresie lęgowym rozpoczną się prace na tym zadaniu. Pan Burmistrz uważa, że w związku z tym, że dojazd samochodów z materiałami budowlanymi na tą inwestycję musi odbywać się ul. Rębowską lub Klasztorną należałoby przesunąć w czasie modernizację ulicy Klasztornej i wycofać się z zaciągania kredytu na to zadanie. Trzeba mieszkańców za taki stan rzeczy przeprosić i starać się o środki na modernizację tej ulicy.

   Następnie Pan Burmistrz poinformował o zbliżającej się uroczystości z okazji 100-lecia OSP Rębowo wraz z nadaniem Sztandaru tej jednostce.

   Odnośnie powołania spółki Pan Burmistrz poinformował, że należy ją zarejestrować w KRS a do tego czasu powierzył pełnienie obowiązków Kierownika ZGKiM Panu Zbigniewowi Laskowskiemu.

   W sprawie kanalizacji Starego Miasta Pan Burmistrz poinformował, że trwają prace przygotowawcze i Gmina będzie czynić starania o środki na to zadanie.

   W sprawie tegorocznej suszy Pan Burmistrz poinformował, że sprawa ta jest na bieżąco monitorowana i w najbliższy wtorek odbędzie się spotkanie z sołtysami na ten temat.

   W sprawie budynku Urzędu odbyło się pierwsze spotkanie z rodziną, która prowadzi postępowanie w sprawie odzyskania tego budynku.

   -3-

   Trwają konsultacje odnośnie przebiegu drogi nr 62. Większość wypowiadających się na ten temat jest za pozostawienie starej trasy.

   Na naszym terenie pobudowane zostaną 3 farmy wiatrakowe, spółka z Petrochemii wykupiła teren w Marcjance, trwają przygotowania do jego zagospodarowania.

   Planowane jest wybudowanie 2 hoteli przez spółkę warszawską. Prywatny inwestor planuje budowę domu weselnego przy trasie w kierunku Warszawy.

   Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

   Radny Jan Boszko pyta czy dowie się na co będą brane kredyty. Kiedy rozpocznie się modernizacja oczyszczalni ścieków i na jakim etapie jest budowa sklepów Biedronki i Polo Market.

   Radny Janusz Kuliński pyta czy gmina robi coś w sprawie suszy, czy jest wyjaśniona sprawa zalesień gruntów w Wilczkowie oraz sprawa wody w Ciućkowie.

   Radny Jacek Janczak w sprawie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z funduszy alkoholowych oraz rozliczenia godzin w Gimnazjum. Godzin nadliczbowych przyznanych dodatkowo. Powinno to być na tablicy ogłoszeń a w Gimnazjum nikt nic na ten temat nie wie.

   Punkt 5.

   Informację nt. przygotowań i realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2008 rok przedstawił Pan M. Bieniek – zastępca Burmistrza GiM.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protkołu.

   W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

   Radny M. Głowacki w sprawie Programu Odnowa wsi Rębowo.

   Pan M. Bieniek poinformował, że remiza OSP wymaga kapitalnego remontu i proces ten rozpocznie się później.

   Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że wcześniej nie można było realizować zadania ponieważ nie było żadnego prawa własności.

   Radny Wojciech Janczak pyta dlaczego w planach zginęła droga w Rostkowicach.

   Radny Janusz Kuliński w sprawie modernizacji drogi powiatowej i jej dofinansowania. Stwierdza, że Pan Starosta cały czas mówił, że jeśli gmina do drogi powiatowej dołoży złotówkę to powiat da 2 zł. Pyta dlaczego w przypadku drogi w Rakowie jest inaczej, dlaczego Powiat nie dokłada nic, tylko Marszałek i Gmina.

   Radny W. Łopatowski uważa, ze należy wystosować pismo w tej sprawie do Pana Starosty i tą sprawę wyjaśnić.

   Pan M. Bieniek stwierdza, że Starostwo wytłumaczyło to w ten sposób, że pieniądze przez nich pozyskane są traktowane jako wkład własny.

   -4-

   O godz. 11-tej Pan Przewodniczący ogłasza przerwę w obradach.

   Wznowiono obrady.

   Po przerwie obrady opuścił radny Wojciech Baryt.

   Punkt 6.

   Informacje nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przedstawił Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM oraz Pan Zbigniew Laskowski – pełniący obowiązki Kierownika ZGKiM.

   Pan M. Bieniek poinformował że:

   • zakupiono pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych,
   • Firma REMONDIS prowadziła zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
   • 97 % gminy zostało zwodociągowane,
   • przygotowywana jest budowa kanalizacji na starym mieście,
   • w ramach zbiórki odpadów komunalnych powołano zespół do odbierania odpadów komunalnych. Wycofano duże pojemniki KP7 ponieważ odbiór takiego jednego pojemnika to kwota 700 zł. Te pieniądze zostały zainwestowane w zakup 300 pojemników na kołach dla indywidualnych odbiorców. Oprócz tych pojemników zakupiono worki do segregacji odpadów, które będą dokładane do każdego pojemnika na szkło, plastiki i papier.
   • Opracowany został nowy wzór umowy na wywóz nieczystości.

   Pan Z. Laskowski przedstawił informację nt. gospodarki odpadami.

   Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Poza tym Pan Z. Laskowski zwrócił uwagę na nagminne wrzucanie przez naszych mieszkańców worków z odpadami domowymi do śmietniczek na ulicach. Pan Z. Laskowski poinformował, że w najbliższym czasie powołana zostanie Komisja, która sprawdzi, czy zawarta jest umowa na wywóz nieczystości a jeśli nie to musi udowodnić, gdzie składuje odpady.

   Do wsi objętych onw Zakład dociera ze zbiórką selektywną. Selekcja odpadów prowadzona jest również na wysypisku śmieci. Pan Z. Laskowski poinformował, że nie będzie takiej możliwości, żeby były pojemniki KP7 i indywidualne pojemniki na śmieci.

   W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

   Radny J. Boszko pyta czy zakład jest przygotowany do odbioru odpadów komunalnych.

   Pan Z. Laskowski informuje, że przeznaczono do tego celu samochód osobowo – ciężarowy do zbiórki selektywnej.

    

   -5-

   Pan Z. Laskowski poinformował, że w najbliższym czasie planowany jest zakup pojemników dla Słomina i Kobylnik.

   Radny Jacek Janczak pyta kiedy konkretnie mieszkańcy dostaną worki do segregacji odpadów, żeby segregować śmieci na poziomie domu.

   Radny M. Mieszkowski pyta, co Zakład planuje robić coś z foliami polowymi.

   Pan Z. Laskowski informuje., że Zakład może odbierać coś co mu się powierza. Poza tym Pan Z. Laskowski informuje, że od września Zakład ruszy z akcją informacyjną w szkołach na temat zbiórki selektywnej.

   Radny Z. Budek pyta co robić z taflami szyb.

   Pan Z. Laskowski informuje, że takie szkło przyjmowane jest na wysypisko śmieci.

   Radny J. Kuliński pyta co dalej z pokryciami dachowymi z eternitu.

   Radny Z. Lskowski stwierdził, że radni wcześniej zostali poinformowani na temat eternitu, musi to robić firma specjalistyczna.

   Punkt 7.

   Podjęcie uchwał:

   Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie,

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 99/XIV/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

   Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 100/XIV/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale komunalne.

   W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrał radny Z. Laskowski stwierdzając, że „mieszkaniówka” to jest węzeł gordyjski nie do rozwiązania. Niejednokrotnie czynsz wynosi 15 – 20 zł a i tak lokatorzy nie płacą. Zakład ponosi koszty odprowadzania Vat nie mając przychodu.

   -6-

   Pan Z. Laskowski wnioskuje o wycofanie tej uchwały, ponieważ jak się zacznie niektórym lokatorom umarzać, to więcej osób nie będzie płacić.

   Pan M. Bieniek stwierdza, ze w wakacje nie planowana jest sesja a trzeba w najbliższym czasie opracować zakres współpracy w tym zakresie między Urzędem a spółką i dlatego tą uchwałę należy podjąć.

   Pani B. Dominikiewicz informuje, że ta uchwała reguluje zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty czynszów mieszkaniowych. Np. osoby samotne, chore lub zmarłe, w przypadkach kiedy czynsz będzie nieściągalny można będzie z urzędu takie sprawy uregulować.

   Radny Jan Boszko pyta ile zaległości mają lokatorzy w stosunku do zakładu.

   Pan Z. Laskowski informuje, ze jest to kwota 80 tys. zł. Pan Laskowski informuje również, że są takie osoby, które mogą płacić czynsz a tego nie robią. Uważa, że jedno umorzenie spowoduje lawinę podań lokatorów o umorzenia.

   Zakład nie ma żadnej możliwości oddziaływania na lokatorów. Ponosi koszty komornicze a komornik wydaje decyzję o nieściągalności.

   Radny A. Woźniak uważa, ze warto by było spróbować umorzyć odsetki a należności główne niech lokatorzy spłacą.

   Radny Z. Lskowski uważa, że i tak 90 % zalegających lokatorów nie będzie płacić.

   Pan Przewodniczący stwierdza, ze podjęcie tej uchwały nie jest obligatoryjne, że będą zaległe czynsze umarzane, będzie to do oceny pana Burmistrza i Pana Prezesa umorzyć, czy nie.

   Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

   Radni w głosowaniu jawnym 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące” /radni J. Boszko, Z. Laskowski, W.Janczak/ przyjęli uchwałę nr 101/XIV/2008 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowana lokale mieszkalne.

   Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

   Punkt 8.

   W sprawach różnych głos zabrali:

   Radny Z. Madany w sprawie obsady Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie.

   Radny M. Mieszkowski w sprawie naprawy mostku przy drodze obok zakładu elektrycznego, którą wykonywał ZGKiM.

   Radny A. Woźniak proponuje, żeby poprosić na Sesję Pana Starostę i spytać co dobrego dla nas zrobił, ponieważ nie zauważa, żadnej pomocy ze strony Pana Starosty dla gminy Wyszogród.

   -7-

   Radny Janusz Kuliński pyta jak odbyło się przekazanie i przejęcie ZGKiM.

   Pan Z. Laskowski informuje, że przejął ZGKiM zgodnie z prawem – protokołem.

   Radny Z. Budek pyta czy są jakieś możliwości odtworzenia dawnych rowów melioracyjnych.

   Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM poinformował, że ogłoszony został konkurs ph. Wyszogród pośród kwiatów i zieleni. W każdej kategorii konkursu będą po 3 nagrody.

   Radny J. Kuliński pyta dlaczego bardzo często występuje spadek ciśnienia wody i zdarzają się wyłączenia wody oraz po spadku ciśnienia woda jest brudna.

   Radny Z. Laskowski stwierdza, że temat ten jest znany od lat i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu nastąpi podłączenie do stacji w Kobylnikach. Straż pobierała wodę i to było przyczyną spadku ciśnienia.

   Pan Z. Laskowski informuje, że na 10 tys. m3 wody pobranej z Małej Wsi 50% tej wody zniknęło. Pan Laskowski informuje, że jeździ z aparatem fotograficznym i chce złapać tych, którzy pobierają wodę nielegalnie ale nie jest to prosta sprawa.

   Następnie przybyły na obrady Pan J. Kicko poprosił o udzielenie mu głosu.

   Pan Przewodniczący stwierdził, że nie udzieli głosu Panu J. Kicko.

   Pan J. Kicko informuje, że chce zadać tylko jedno pytanie.

   Radny W. Łopatowski stwierdza, że radni przyjęli dzisiejszy porządek obrad i sprawy Pana Kicko w tym porządku nie ma i nie będziemy jej omawiać.

   Radny A. Woźniak proponuje, że skoro Pan Kicko chce zadać tylko jedno pytanie to niech to zrobi.

   Pan Przewodniczący udziela głosu Panu J. Kicko.

   Pan J. Kicko pyta czy będzie budowany zjazd na działkę, której jest współwłaścicielem.

   Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM informuje, że Gmina nie ma obowiązku budowania wjazdu na działkę tylko zjazd poprzez obniżenie chodnika. Stwierdza, że jedyne rozwiązanie to poprzez Sąd ponieważ sprawa ta miała miejsce 21 lat temu.

   Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

   Wznowiono obrady.

   Punkt 9.

   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Burmistrz.

    

   -8-

   Odnośnie obsady Kierownika Posterunku policji pan Burmistrz poinformował, że sytuacja jest zła. Nowy Kierownik naszego posterunku po miesiącu złożył rezygnację. Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z Komendantem na temat oddzielenia naszego posterunku od gminy Mała Wieś. Posterunek nasz w najbliższym czasie zostanie wzmocniony 3 funkcjonariuszami. Na dzień dzisiejszy Pan Jarosław Brenda pełni funkcje Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie.

   Następnie Pan Burmistrz informuje, że sklepy Polo Market i Biedronka zostaną uruchomione do końca roku. Finalizowana jest również budowa farmy wiatrakowej na naszym terenie. Inwestycje te będą miały wpływ na zwiększenie podatków w naszej gminie.

   Radny J. Kuliński pyta o przyłącza wodociągowe we wsi Ciućkowo.

   Pani B. Dominikiewicz informuje, że zgodnie z przepisami Gmina wykonuje sieć główną natomiast przyłącza robią mieszkańcy na własny koszt i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił to ZGKiM.

   Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że remont oczyszczalni ścieków będzie robiony. Sprawa fetoru z tej oczyszczalni trafiła na policję i część winowajców już się znalazła, która to powodowała.

   Odnośnie lasu w Wilczkowie Pan Burmistrz poinformował, że Gmina zwróciła się w tej sprawie do Starostwa. W planie zalesień jest tam prawdopodobnie las i sprawa zostanie umorzona.

   Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że wykonany plac zabaw będzie ogrodzony delikatnym ogrodzeniem i będzie założony monitoring.

   Pani Skarbnik GiM poinformowała, że Rada GiM przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień na 2008 rok wraz z budżetem na tą działalność i w tym budżecie nie ma środków na organizacje kolonii dla dzieci. O takich sprawach trzeba pamiętać przy projekcie budżetu.

   Odnośnie wypowiedzi radnego J. Janczaka w sprawie rozliczenia godzin w Gimnazjum ustalono, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

   W tym punkcie porządku obrad radny Z. Budek przedstawił wniosek Komisji Wniosków i Uchwał, który brzmi następująco:

   Zaprosić Pana Michała Boszko – Starostę Płockiego na Sesję Rady GiM i poprosić o przedstawienie informacji na temat działań Pana Starosty jako radnego powiatu z naszego terenu dla Gminy Wyszogród.

   Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” przyjęli w/w wniosek.

    

   -9-

   Punkt 10.

   Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto jednogłośnie bez uwag.

   Punkt 11.

   O godz. 13-tej Pan Przewodniczący zamyka obrady XIV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, życząc wszystkim udanych wakacji.

    

   Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady GiM

   Izabela Boszko                                                 Józef Zbigniew Boszko

    

    

    

    

    

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-14 09:31:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 09:31:01
  • Liczba odsłon: 610
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2668917]

  przewiń do góry