Uchwała Nr 50/V/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.04.2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz partycypacji w administracyjno księgowych kosztach jej obsługi.

Na podstawie art. 2 ust 1 i 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczednościowo kredytowych w zakładach pracy /Dz.U. nr 100 poz 502 z późn.zminani/ w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Gmina i Miasto Wyszogród działając w swoim imieniu, w imieniu placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych przystępuje do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku na zasadach parytcypacji w kosztach jej utrzymania.

§ 2.

Kwota partycypacji Gminy i Miasta Wyszogród w kosztach administracyjno – księgowych będzie corocznie ustalana i uzalezniona od liczby pracowników zatrudnionych w placówkach i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Wyszogród a należących do w/w kasy.

Gmina i Miasto Wyszogród zobowiązuje się przekazywać środki finansowe jednorazowo w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego po uprzednim podpisaniu umowy.

§ 3.

Na dany rok budżetowy będzie zawierana umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka reprezentującym Gminę Płock a Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród reprezentującym Gmine i Miasto Wyszogród na przekazanie pomocy fiannsowej w formir dotacji celowej dla Miasta Płocka na poczet kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej kasy zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-05 12:45:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 12:45:59
  • Liczba odsłon: 690
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671981]

przewiń do góry