Uchwała Nr 131/XVIII/2009

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 6 lutego 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-074/08 pt. „N@uka naszą szansą” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.),

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji projekt nr POKL.09.01.02-14-074/08 pt. „N@uka naszą szansą”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 638.466,40 zł.§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-27 08:13:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-04 12:46:08
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673164]

przewiń do góry