___________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pobierz

___________________________________________________________________________________
Informacja z otwarcia ofert: Pobierz

___________________________________________________________________________________
UWAGA: sprostowanie oczywistej omyłki:


Wyszogród, 16.04.2019r.

UGiM.271.6.2019

                                   

OGŁOSZENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Gmina i Miasto Wyszogród – Zamawiający, prostuje z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o wszczętym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród”

 

W pkt. 6) lit. e) zmienia się istniejący zapis w brzmieniu:

 

„Pobyt, opieka oraz utrzymywanie jednego zwierzęcia w schronisku: ………………… zł brutto, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku (kryterium oceny/waga: 30%) ”,

 

który zastępuje się zapisem w brzmieniu:

 

„Pobyt, opieka oraz utrzymywanie jednego zwierzęcia w schronisku: ………………… zł brutto, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku (kryterium oceny/waga: 25%) ”.

 

Powyższa zmiana wynika z faktu, że łączna waga wszystkich czynności wymienionych w pkt. 6) ogłoszenia o zamówieniu, winna wynosić 70%. Jest to oczywisty błąd w obliczeniach.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (aktualizacja 16.04.2019r.): Pobierz


____________________________________________________________________________________
Wyszogród, 11.04.2019r.
UGiM.271.6.2019

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród”

1)       Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407

REGON: 611015508

 

2)       Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2019.122)

- Art.4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

3)       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, odbiór, transport, opieka oraz utrzymywanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród w okresie od 01.05.2019r. do 30.04.2020r. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- wyłapywanie lub odbiór ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca zwierząt i dostarczanie ich odpowiednio dostosowanym do tego celu pojazdem do schroniska;

- znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne;

- opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku w tym zapewnianie wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej (odrobaczanie, szczepienia, profilaktyka, leczenie);

- sterylizacja lub kastracja zwierząt a w uzasadnionych przypadkach eutanazja;

 

 

 

- prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zamawiającego co miesiąc o liczbie zwierząt przetrzymywanych w schronisku, każdym przypadku eutanazji, upadku i adopcji zwierząt;

- prowadzenie wspólnie z Zamawiającym akcji adopcyjnej zwierząt wyłapanych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród;

- po podpisaniu umowy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, we własnym zakresie i na własny koszt odbierze oraz dostarczy do prowadzonego przez siebie schroniska, zwierzęta stanowiące własność Zamawiającego, a które znajdują się aktualnie w schronisku, z którym do dnia 30.04.2019r. Zamawiający związany jest umową. Na dzień 11.04.2019r. Zamawiający posiada ok. 10 zwierząt umieszczonych w schronisku.

4)       Szacuje się, że średnia liczba zwierząt bieżąco utrzymywanych w schronisku nie przekroczy 10 osobników. Dopuszcza się zaistnienie okoliczności okresowego przekroczenia liczby 10 zwierząt utrzymywanych w schronisku. Zamawiający oraz Wykonawca będą prowadzić zintensyfikowaną akcję adopcyjną by jak najszybciej znaleźć domy dla zwierząt. Na każdą prośbę Zamawiającego Wykonawca udostępniać będzie aktualne zdjęcia zwierząt celem publikacji ich na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do okazania zwierząt upoważnionym pracownikom Zamawiającego w każdym przypadku wyrażenia chęci przeprowadzenia wizji/kontroli.

5)       Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)       Posiadanie właściwego zezwolenia na prowadzenie schroniska w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454);

b)       Posiadanie zaświadczenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla schroniska;

c)        Dysponowanie odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- pojazdu, który zapewni bezpieczny transport zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska;

- sprzętu niezbędnego do wyłapywania zwierząt (aplikatory, chwytaki, sieci weterynaryjne, klatki) posiadającego wszelkie atesty oraz spełniającego wszystkie normy wynikające z przepisów szczegółowych.

 

 

6)       W ofercie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawi stawki za następujące czynności (kryterium Cena 70 % łącznie):

a)       Wyłapanie i dostarczenie do schroniska: ………………… zł brutto/za 1 skutecznie wyłapane zwierzę (kryterium oceny/waga: 20%) ;

b)       Odbiór z miejsca wyznaczonego, wyłapanego uprzednio przez Zamawiającego zwierzęcia oraz transport do schroniska: ………………… zł brutto/za 1 odebrane zwierzę (kryterium oceny/waga: 5%) ;

c)        W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszt dojazdu w wysokości: ………………… zł brutto/za 1 kilometr (kryterium oceny/waga: 5%) ;

d)       Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych:

- sterylizacja: ………………… zł brutto (kryterium oceny/waga: 2,5%) ;

- kastracja: ………………… zł brutto (kryterium oceny/waga: 2,5%) ;

- czip podskórny: ………………… zł brutto (kryterium oceny/waga: 5%) ;

- uśpienie/eutanazja: ………………… zł brutto (kryterium oceny/waga: 5%) ;

e)       Pobyt, opieka oraz utrzymywanie jednego zwierzęcia w schronisku: ………………… zł brutto, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku (kryterium oceny/waga: 25%) ;

 

Sposób obliczania ilości uzyskanych punktów w kryterium Cena określa wzór:

   najniższa cena brutto danej czynności

C =      ------------------------------------------------------- x  waga danej czynności

cena badana

 

7)       W ofercie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia poda rzeczywistą odległość schroniska od siedziby Zamawiającego (ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród) – kryterium Odległość 30 %. Zamawiający ustala następujące przedziały, od których uzależniona będzie ilość uzyskanych punktów w kryterium Odległość:

a)       od 0 km do 100 km:               30 pkt.

b)       od 101 km do 150 km:           20 pkt.

c)        od 151 km do 200 km:           10 pkt.

d)       powyżej 200 km:                    0 pkt.

 

 

UWAGA: jako rzeczywistą odległość należy uznawać najkrótsza trasę przejazdu samochodu po drogach  publicznych ze schroniska Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

8)       O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie łączna ilość uzyskanych punktów w obu kryteriach.

9)       Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2019r. do dnia 30.04.2020r.

10)    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty (wg załączonego wzoru) wraz z kopiami zaświadczeń, o których mowa w pkt. 5) lit.a) i b), parafowanym projektem umowy (załącznik do ogłoszenia) należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na: wyłapywanie, opiekę oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Nie otwierać przed 23.04.2019r. przed godz. 10:15 w terminie do dnia 23.04.2019r. do godz. 10:00, na adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w pok. Nr 6 (I piętro) o godz. 10:15.

          11)    Osobą do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:

     Pan Marcin Pieniążek – tel.: (24) 267-26-31, e-mail: marcin.pieniazek@wyszogrod.pl

12)    Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz

2. Formularz ofertowy: Pobierz

3. Projekt Umowy: PobierzInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-11 14:59:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 08:58:55
  • Liczba odsłon: 727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674584]

przewiń do góry