PP.6730.13.2016                                                                           Wyszogród, dnia 10.05.2016r


OBWIESZCZENIE
o  wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

zawiadamia się
iż w dniu 10.05.2016r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyszogrodzie
W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15


Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyszogrodzie

 

 

 

Wyszogród, dnia 17.06.2016r

 

PP.6730.13.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Budowie Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyszogrodzie

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

PP.6730.13. 2015                                                                            Wyszogród, dn. 27.06.2016r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27.06.2016r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   na działce nr ewid.  1157/20    w mieście  Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199) Burmistrz Gminy

i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 27.06.2016r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   na działce nr ewid.  1157/20    w mieście  Wyszogród.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katrzyna Rogulska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-27 22:54:01
  • Liczba odsłon: 732
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672108]

przewiń do góry