UGiM.271.20.OSA.2018

 

 

Wyszogród, dn. 20.07.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2018 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej : wariant rozszerzony – 1 obiekt – Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Płockiej i ul. Wąskiej w m. Wyszogród”

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A. Strefa do ćwiczeń ( zakup , dostawa i  montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness):

- orbitrek pojedynczy wolnostojący,

- narciarz pojedynczy wolnostojący,

- prasa nożna podwójna,

- rower na ręce i nogi wolnostojący ,

- poręcze podwójne,

- krzesło do wyciskania podwójne.

Montaż urządzeń na nawierzchni trawiastej.

Fundamentowanie : fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wymiarach 600 mm x 600 mm i głębokości 500 mm , beton klasy C20/C25.

Kolor urządzenia do uzgodnienia ( farba podkładowa cynkowa,farba proszkowa poliestrowa – struktura matowa tzw. ,, skórka pomarańczy” - urządzenia malowane podwójnie.

Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 .

B. Strefa relaksu ( zakup , dostawa i montaż ) :

- betonowy stół do do ping-ponga , ( max . wysokość blatu 76 cm ,długość min. 270 cm, szerokość min. 150 cm, głębokość posadowienia min. 45 cm – wykonanie stołu: beton wibrowany , zbrojony drutem stalowym o średnicy 8 mm, grubość blatu min. 8 cm, w całości szlifowany i wygładzony, zabezpieczenie blatu: lakiery konserwujące przeznaczone do konserwacji betonu,obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach,siatka wykonana ze stali o grubości 5 mm, zamontowana na stałe do blatu stołu, elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ).

Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005

- betonowy stół do gry w szachy  z 4 szt. siedziskami, ( wysokość max . Blatu 76 cm, długość 85 cm, szerokość 85 cm, długość siedzisk 40 cm, wysokość 45 cm , głębokość posadowienia min. 45 cm -  wykonanie stołu: beton wibrowany , zbrojony drutem stalowym o średnicy 8 mm, grubość blatu min. 8 cm, w całości szlifowany i wygładzony, zabezpieczenie blatu: lakiery konserwujące przeznaczone do konserwacji betonu)

Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176:2009

- 4 szt. ławek z oparciami z drewna klejonego o min. wymiarach 150x160x90(h) cm

Montaż na nawierzchni piszczysto-trawiastej.

C. Sprawnościowy plac zabaw( zakup, dostawa i montaż ):

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem ) z drewna  składające się min. :  z domku wraz z podejściem do niego , zjeżdżalni – dowolny materiał , równoważni łańcuchowej, drabinki poziomej połączonych w jeden element. Min. wymiary urządzenia 620 x 460 cm.

Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009,

- urządzenie sprawnościowo / zabawowe – kółka gimnastyczne na stałe związane z gruntem z drewna  wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1 :2009 ( wysokość min. 200 cm, długość min. 210 cm, głębokość posadowienia min 60 cm. , kółka gimnastyczne wykonane z aluminium , w części chwytnej wykonane z tworzyw sztucznych poliestrowych, kotwy służące do posadowienia w gruncie wykonane  ze stali ocynkowanej ogniowo )

-  urządzenie sprawnościowo / zabawowe – kratownica  na stałe związane z gruntem z drewna  wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1 :2009 ( wysokość minimalna 200 cm, długość min.210 cm, głębokość posadowienia min. 60 cm., drewno szkieletu 10x10 cm( kantówka o zaokrąglonych kształtach ), impregnowane metodą próżniowo-ciśniniową oraz malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi,kratownica łańcuchowa wykonana z łańcucha technicznego kalibrowanego 6 mm ocynkowanego, kotwy służące do posadowienia w gruncie wykonane  ze stali ocynkowanej ogniowo ).

D. Transport urządzeń.

 

Montaż urządzeń z pozycji B,C,D na nawierzchni trawiasto /piskowej.

 Dostawa i montaż do miejsca  zamawiającego – Wyszogród , woj. mazowieckie.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie do  20 października 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

UWAGA : Do oferty należy bezwzględnie dołączyć specyfikację techniczną ( dane techniczne ) wraz z rysunkami urządzeń do wmontowania oraz określić w ofercie okres gwarancji.

 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 27.07.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2018 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej : wariant rozszerzony – 1 obiekt – Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Płockiej i ul. Wąskiej w m. Wyszogród” - nie otwierać przed dniem 27.07. 2018r , godz. 10.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 512  050  993

 


 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                         Jan Boszko

                                                                                        

formularz_ofertowy_-_zal_nr._1
 

 

 

Wyszogród, 30 lipca 2018 r.UGiM.271.20.2.OSA.2018INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: Otwarte Strefy Aktywności - Edycja 2018- Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant rozszerzony - 1 obiekt – Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Płockiej i ul. Wąskiej w m. Wyszogród


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na –Otwarte Strefy Aktywności - Edycja 2018 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant rozszerzony - 1 obiekt – Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Płockiej i ul. Wąskiej w m. Wyszogród wpłynęła 1 oferta.Ofertę złożyła następująca firma:


  • ATUT Tomasz Skiba

ul. B. Leśmiana 5

62-050 MosinaPo analizie ofert wniesionych w terminie tj. do dnia 27.07.2018r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.


Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła się wg wzoru: Najniższa cena oferty

Kryterium cena = ------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej ofertyTabela oceny złożonych ofert


Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

100 pkt


Zamówienie udzielono firmie:


    ATUT Tomasz Skiba, ul. B. Leśmiana 5, 62-050 MosinaZobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 45 700,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset 00/100)

Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-20 12:12:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 13:51:16
  • Liczba odsłon: 688
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674639]

przewiń do góry