____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu:

Wyszogród, dn.08.05.2019 r.

UGiM.271.9.2019

 

Zaproszenie do składania ofert.

  

I.     ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Wymiana poszycia dachowego i remont elewacji na budynku wielorodzinnym przy

ul. Rębowskiej 28 w Wyszogrodzie”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Zamówienie obejmuje swym zakresem :

·         rozbiórkę pokryć z papy na dachu, oczyszczenie powierzchni,

·         założenie nowego pokrycia dachowego w postaci blachy ocynkowanej wraz z obróbkami blacharskimi,

·         rozbiórka i budowa kominów wolnostojących z cegieł,

·         wymiana rynien i rur spustowych na nowe blaszane powlekane,

·         uprzątnięcie terenu prac i utylizacja papy,

·         wykonanie remontu elewacji wraz z położeniem tynków i malowaniem ścian

 

UWAGA : Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty  dokonał wizji w terenie w celu oszacowania zakresu prac przy realizacji zamówienia.

 

  • Termin realizacji zamówienia :  do dnia 31.08.2019 roku.

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace na 24 miesiące.

Za nieterminowe wykonanie usługi obejmującej przedmiot zamówienia,  Zamawiający będzie miał  prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od wartości brutto udzielonego zamówienia – zapis konieczny umowy.

 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania będzie należało:

1.                  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.                  Wykonanie zadania z należytą starannością.

3.                  Stosowanie materiałów budowlanych, które mają stosowne atesty, odpowiadają normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi ustawy.

4.                  Odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody spoczywa na Wykonawcy. Zabezpieczenie dachu, przede wszystkim w przypadku wystąpienia deszczu należy do Wykonawcy.

5.                  Niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o zaistnieniu istotnych problemów, których Wykonawca mimo dołożenia należytej staranności, nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

6.                  Zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.

7.                  Przestrzeganie w czasie prac obowiązujących przepisów BHP

8.                  Przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach, wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na przeznaczonym miejscu na koszt wykonawcy

 

Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji zadania będzie należało:

1.                  Udostępnienie terenu wykonywania prac w terminie 1 dnia od zawarcia umowy.

2.                  Uiszczenie Wykonawcy ustalonego umową wynagrodzenia. Zamawiający nie przewiduje zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją zadania. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

3.                  Współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą w okresie realizacji Umowy szczególnie w zakresie:

·      przekazywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji usług wymienionych w zapytaniu,

·       konsultowanie z Wykonawcą działań objętych Umową,

·       dokonanie odbioru końcowego w wyznaczonym umową terminie.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć na zał. nr 1 do niniejszego zapytania, osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród, ul. Rębowska 37  pok. nr 4, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 4 – kancelaria ogólna lub mailowo na adres: sylwia.kopera@wyszogrod.pl

2.    Oferty można składać do dnia 24.05.2019r, do godz.10.00, w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Wymiana poszycia dachowego i remont elewacji na budynku wielorodzinnym przy ul. Rębowskiej 28 w Wyszogrodzie- nie otwierać przed dniem 24.05.2019r , godz. 10.30 – w pok. nr. 4 – kancelaria ogólna (dotyczy oferty składanej osobiście lub za pośrednictwem  poczty  tradycyjnej).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2019r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

3.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------         x 100%

                                  Cena oferty badanej    

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

1.  Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych.

 

2. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem  tel. – 24 267 26 31 lub 24 267 26 15

 


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert: Pobierz

2. Projekt umowy: Pobierz

3. Formularz ofertowy: Pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-08 14:06:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 14:06:11
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675031]

przewiń do góry