Protokół nr V/2011

z obrad V Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 13 czerwca 2011 roku.


Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2010 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat,

- sprzedaży zwalnianych przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych

będących własnością gminy poł. przy ul. Płockiej 29 w drodze przetargu,

-powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników,

- zmian w budżecie GiM

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11.Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady V Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu oraz zaproszonych gości – Pana Piotra Zgorzelskiego – Starostę Powiatu Płockiego, Ks. kanonika Zenona Glicnera – Proboszcza Parafii Wyszogród oraz Panią Jolantę Motyka – Kierownika Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz pana Zbigniewa Adamkiwicza – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Pan Przewodniczący informuje, ze V Sesja Rady GiM odbywa się w odnowionej, zmodernizowanej sali, przystosowanej na posiedzenia Komisji oraz obrady Sesji. Przez kilkanaście lat rada musiała zmieniać miejsca swoich obrad i posiedzeń, do dnia dzisiejszego rada nie miała stałego miejsca posiedzeń.

Pan przewodniczący w imieniu całej Rady serdecznie podziękował panu Burmistrzowi i Pani Sekretarz za ten pomysł i realizację, które w znaczący sposób poprawi warunki pracy Rady oraz nada im właściwą rangę.

Pan Przewodniczący poprosił Ks. Proboszcza - Zenona Glicnera o dokonanie poświęcenia tej sali.

Ks. Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia sali oraz przekazał Panu Przewodniczącemu Rady GiM Krzyż, który następnie Pan Burmistrz GiM umieścił na ścianie odnowionej sali.

-2-

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki, który pogratulował nowej, pięknej sali i życzył tylko trafnych i dobrych decyzji w niej podejmowanych.

Pan Starosta poinformował, że dobrze układa się wzajemna współpraca między Samorządem Wyszogrodu a Powiatem Płockim dając za przykład między innymi porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Wyszogród w zamian za remont finansowany przez Powiat.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował panu Staroście za wystąpienie i życzenia. Następnie poinformował, że uczennica naszego Zespołu Szkół Joanna Jurkiewicz zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie i Historii Mazowsza. Pan Burmistrz GiM w imieniu całego Samorządu Wyszogrodzkiego przekazał w/w uczennicy serdeczne podziękowania i gratulacje za zajęcie tak zaszczytnego miejsca.


O godz. 11-tej Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.


Wznowiono obrady.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący informuje, że wszyscy porządek obrad otrzymali i pyta czy są uwagi co do tych propozycji. Jednocześnie proponuje wprowadzenie do porządku 1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wyszogród. Projekt tej uchwały był omawiany na Komisjach Rady GiM i uzyskał pozytywną akceptację.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad V Sesji Rady GiM ze zmianą zgłoszoną przez Pana Przewodniczącego Rady GiM.


Punkt 3.

Komisję Wniosków i Uchwał powołano w następującym składzie:

 • Radna Elżbieta Biernat,

 • Radny Janusz Kuliński,

 • Radny Wiesław Gaworski.


Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM przedstawia informację na temat pracy między Sesjami.

W swojej wypowiedzi zwraca uwagę na niżej wymienione problemy:

 • wprowadzanie programu oszczędnościowego w formie wymiernej i przyjęcie strategii naszego działania poprzez:

budowanie dochodów,

szukanie oszczędności,

planowanie tego co robimy,

promocji naszej Gminy.

W zakresie pozyskiwania dochodów musimy skupić się na szukaniu i wspieraniu

-3-

nowych inwestorów oraz prywatyzacji ZGK Spółka z o. o: tor wyścigowy w Marcjance, farma wiatrowa. Inwestor farmy wiatrowej jest zobowiązany do wykonania szeregu formalności i procedur, które będą miały wpływ na to czy projekt powstanie i w jakiej formie. Samorząd w tej kwestii nie może przeszkadzać. Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za wytyczenie nowych kierunków pomimo że są one niejednokrotnie trudne.

Samorząd ma obowiązek żeby mieszkańcom dostarczać informacje. W związku z tym w dniu dzisiejszym oddano mieszkańcom biuletyn Ziemia Wyszogrodzka, który będzie ukazywał się raz na kwartał.

Pan Burmistrz poinformował, że prywatyzacja ZGK przebiega zgodnie z harmonogramem, współpraca między Prezesem a Urzędem przebiega dobrze. Ostatnio gościliśmy z Miasta i Gminy Pobiedziska woj. wielkopolskie delegację samorządowców, którzy przyjechali aby zapoznać się jak tworzono u nas Spółkę na bazie ZGKiM i jakie zaszły zmiany po tym procesie.

W ramach oszczędności przygotowywana jest reorganizacja w Urzędzie i jednostkach podległych. Kancelaria ogólna przeniesiona zostanie na parter Urzędu. Przygotowywane jest wdrożenie programu elektronicznego obiegu dokumentów.

W miesiącu wrzesień – październik przygotowany zostanie wg przyjętej uchwały plan oszczędnościowy dla gminy.

Rozpoczęty został proces przejęcia części dróg powiatowych, który został z wstrzymany z powodu nieuregulowanych spraw własności dróg. Droga w Pozarzynie zostanie wyremontowana w ramach terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych za kwotę 80 tys. zł.

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że podpisana została umowa na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu finansowego. Przetarg na obsługę tego kredytu wygrał BS z Sochaczewa.

MG Biblioteka Publiczna w najbliższym czasie zmieni siedzibę. Przeniesiona zostanie do naszego budynku po PKO zaoszczędzimy w ten sposób ponad 30 tys. zł rocznie za wynajem pomieszczeń w TNP.

Zarząd Oświaty od maja urzęduje również w budynku po PKO a salę w przedszkolu zagospodarowano już dla dzieci.

Przeniesiono biuro USC do zmodernizowanej sali na parterze. Od lipca również w tej sali uruchomiona zostanie kancelaria ogólna i zainstalowany program elektronicznego obiegu dokumentów.

Ulica Rybaki została zmodernizowana,

W wyniku ogłoszonego Konkursu powstały 2 wspólnoty mieszkaniowe, do końca czerwca został przedłużony termin na zawiązywanie wspólnot.

Złożono wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia.

Ogłoszono konkurs na wybór wykonawcy, który zaprojektuje nam targowisko tak, żeby był to obiekt do handlu, również do handlu zwierzętami z parkingami, kanalizacją. Targowisko będzie bezobsługowe, opłaty pobierane będą w systemie elektronicznym.

Dokonano odbioru zrekultywowanego wysypiska odpadów.

-4-

Po Bożym ciele rozpocznie się rewitalizacja ul. Rynek w taki sposób, żeby to miejsce stało się miejscem na spędzanie wolnego czasu.

1.300 tys. zł odzyskano za wykonany wodociąg Rybaki. Zmodernizowano szereg dróg gminnych.

Dokonano kontroli wspólnego projektu modernizacji 7 km dróg gminnych. Najprawdopodobniej w wakacje zostaną podpisane umowy i ogłoszony zostanie przetarg.

Pan Burmistrz poinformował również, że we wrześniu odbędzie się ostatni nabór na modernizację dróg gminnych w ramach tzw. „Schetynówek”.

Złożono do Urzędu Marszałkowskiego 4 wnioski dla OSP - na 2 łodzie, maszt oświetleniowy i motopompy.

W m. Chmielewo budowany jest nowy wał przeciwpowodziowy oraz 500 m wału w Rakowie, który zostanie utwardzony i obłożony siatką.

Zainstalowaliśmy również system informacji przed zagrożeniami poprzez SMS.

Pan Burmistrz poinformował, że Fundusz Pracy nie dysponuje żadnymi pieniędzmi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Urząd Pracy dysponuje tylko pieniędzmi na zatrudnianie na terenach popowodziowych. Bezrobotni z naszej gminy zatrudniani są przez Urząd tylko w ramach kontraktów socjalnych. Jesteśmy jedynym samorządem, który takie rozwiązania znalazł i wprowadził.

Pan Burmistrz poinformował, że wspólnie z Panią Sekretarz prowadzą wspólną politykę, są konsekwentni w działaniu.

Pan Burmistrz przekazał wyciąg z priorytetów wynikających z prezydenci w Unii Europejskiej informując, że jest odczuwalny brak informacji an ten temat.


Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Kuliński poprosił o informacje na temat oczyszczalni przydomowych.

Radny S. Ząbek w sprawie drogi przeciwpowodziowej w Rakowie.

Radny Z. Madany poprosił pana Wiceprzewodniczącego Rady GiM o przedstawienie pisma od całej społeczności Rębowa w sprawie zagrożeń na drodze przez tą wieś spowodowanych jej złym stanem oraz dużym ruchem ciężkich samochodów.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM odczytał pismo, które ma zostać dołączone do pisma Urzędu GiM skierowane w tej sprawie do GDDKiA.

Radny H. Więckowski pyta o dalsze plany w sprawie naszego ośrodka zdrowia, czy będą realizowane planowane zmiany wg koncepcji Pani dr. Siemiątkowskiej.

Radna E. Biernat pyta co z bezdomnymi psami przy szkole i cmentarzu oraz zwraca uwagę na trudny wyjazd z ul. Słonecznej do Niepodległości, po prawej stronie parking a po lewej duże drzewo stwarzają niebezpieczeństwo w czasie wyjazdu z tej ulicy.

Radny J. Kuliński wnioskuje, żeby w ramach gwarancji poprawić zmodernizowaną drogę w Wilczkowie.-5-

Punkt 6.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji budżetu GiM za 2010 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie pozytywnej opinii na temat sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu GiM za 2010 rok.

Treść sprawozdań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania głos zabrali:

Radny J. Z. Boszko pyta o skutki umorzenia w wysokości 211 tys. zł, z czego ta kwota wynika.

Pani Skarbnik informuje, że kwota ta głównie wynika z umorzenia podatku od nieruchomości ZGK Spółka z o.o. - 170 tys. zł.

Radny J. Kuliński uważa, ze należałoby się zastanowić nad tym umorzeniem ponieważ Gmina dopłaca również do wody.

Radny j. z. Boszko pyta czy za budynek po byłej siedzibie ZGKiM Zakład płaci podatek.

Pan Burmistrz informuje, że jest to własność Gminy i podatek nie jest płacony. Pan Burmistrz informuje również, że 2 razy ogłaszany był przetarg na sprzedaż tej nieruchomości i nikt się nie zgłosił.

Radny J. Kuliński uważa, że źle zaczęto sprzedaż tych działek, od frontu działki sprzedano a od tyłu pozostawiono do sprzedaży w dalszej kolejności.

Radny M. Głowacki informuje, że Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli i analizie złożonego sprawozdania pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu GiM i wystąpiła do Rady GiM o udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM za 2010 rok.

Radny J. Kuliński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu GiM za 2010 rok.

Radny Z. Madany pyta czy zadłużenie jakie posiadamy jest dla Gminy bezpieczne.

Pan Burmistrz informuje, że poziom zaciągniętych kredytów jest dla naszej Gminy bezpieczny. Dzisiejszy poziom zadłużenia naszej gminy to ok. 30 % daje możliwość i przywilej zdolności kredytowej gminy. Wskaźniki w tej kwestii są bardzo dobre. Dzięki temu pozyskujemy dotacje. Musimy mieć również płynność w placach dla szkół dla MGOPS.

Po zakończonej dyskusji Pan Wiceprzewodniczący Rady przedstawia wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM za 2010 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie przedłożonego wniosku przez Komisję Rewizyjną o udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego wniosku i opinii do tego wniosku Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 ro.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.


-6-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 43/V/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 44/V/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM z tytułu wykonania budżetu GiM za 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


O godz. 12-tej Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.


Punkt 7.

Podjęcie uchwał.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na kolejny okres 3 lat

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 45/V/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży zwalnianych przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy w budynku położonym w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29 w drodze przetargu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 46/V/2011 w sprawie sprzedaży zwalnianych przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy w budynku położonym w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29 w drodze przetargu.

Pan Wiceprzewodniczący rady giM przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 47/V/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały

-7-

Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 48/V/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową nr 8/II/2010 z dnia 30.XII.2010 r. na rok 2011.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 49/V/2011 zmieniającą uchwałę budżetową nr 8/II/2010 z dnia 30.XII.2010 r. na rok 2011.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/II/2010 z dnia 30.XII.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2022.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie ”za” przyjęli uchwałę nr 50/V/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 13/II/2010 z dnia 30.XII.2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011 – 2022.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 51/V/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.

Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM – A. Woźniak w sprawie organizacji Dnia Samorządowca przez Powiat Płocki. Radny A. Woźniak uważa, że obdarowywanie się medalami przez urzędników Starostwa było niewłaściwe, nawet po 4 medale wręczane były jednej osobie. Radny A. Woźniak uważa, że na pewno z gmin znalazłyby się osoby, które zasługują na medale i odznaczenia.

Pan Wiceprzewodniczący uważa, że takie święto powinno być zorganizowane w gminie.

Radny Z. Madany popiera wypowiedź Pana Wiceprzewodniczącego Rady GiM. Uważa, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Radny J. Kuliński pyta czy w przeszłości ktoś z radnych otrzymał jakieś odznaczenie.

-8-

Radny J.Z. Boszko również uważa, że wcześniej w latach poprzednich te uroczystości miały bardziej uroczysty charakter, była Msza Św., część artystyczna w tym roku od tego odstąpiono.

Radny A. Dobaczewki pyta:

 • kiedy w Kobylnikach rozpocznie się remont drogi,

 • na urządzenie placu zabaw w Kobylnikach przeznaczono kwotę 37 tys. zł czy nie jest to kwota za niska.

 • czy jest przewidywany remont starego budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnikach .

Pan Burmistrz informuje, że remont drogi w Kobylnikach rozpocznie się w najbliższych dniach. Odnośnie termomodernizacji starego budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnikach Pan Burmistrz informuje, że jej wykonanie nie rozwiązuje problemu. Pan Burmistrz informuje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zlikwidowanie nauczania w tej szkole a dobudowanie pomieszczeń do nowego budynku szkoły.

Radny Z. Madany odnośnie drogi powiatowej - trakt orszymowski uważa, że dokumentacja na remont tej drogi powinna być wykonana w roku bieżącym. Nie są to tak wysokie koszty a plany były takie, że w roku 2011 droga ta będzie zmodernizowana.

Radny M. Głowacki w sprawie rosnących krzewów i drzew na poboczach dróg. Droga ma 4 – 5 m szerokości a zarastające krzewy powodują, że ma 3 m.

Pan Burmistrz informuje, że sołtysi powinni informować, które drogi wymagają takich prac. Dużo takich spraw zgłasza Pani Sołtys ze Słomina. Pan Burmistrz uważa, że musi być dobra współpraca w zakresie przepływu informacji.

Pan Przewodniczący Rady GiM zwrócił się do Pana Kierownika Posterunku Policji, żeby patrole policji w większym zakresie zwracały uwagę na brawurę motocyklistów.

Radna E. Biernat w sprawie baru obok Domu Handlowego, pyta czy placówka ta ma wyznaczone godziny urzędowania a jeśli tak to do której godziny, czy całą dobę.

Radny W. Tomkiewicz wnioskuje, żeby policjanci zwracali uwagę na bulwar nad Wisłą, ponieważ po deptaku jeżdżą samochodami.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM uważa, że przy tablicy pamiątkowej nad Wisłą powinien być zainstalowany monitoring, ponieważ teren ten jest zaśmiecany.

Radny H. Więckowski uważa, że powinna być większa dostępność kontaktu telefonicznego z miejscową policją.

Pan Kierownik Posterunku policji poinformował, że w razie potrzeby należy dzwonić na telefon 513 130 200.

Radny J. Kuliński pyta w którym miejscu będzie urządzony plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że od strony cmentarza, tam gdzie była wcześniej fontanna.

Radny J. Kuliński stwierdza, że w latach poprzednich na

-9-

działalność Klubu Sportowego Stegny przeznaczane było 30 – 40 tys. zł. Obecnie jest to kwota 120 tys. zł a wyniki są nie zadawalające, wszystkie mecze są przegrywane.

Mamy piękną halę a wyników nie ma. Radny J. Kuliński uważa, że wszystkie rozliczenia powinny być prowadzone w księgowości w Urzędzie.

Pani Skarbnik GiM informuje, że dotacje przydzielane są na stowarzyszenia i na koniec roku rozliczane.

Radny M. Majewski informuje, że prawdą jest, że LKS Stegny dysponuje dosyć dużym budżetem. Informuje również, że stadion jest uporządkowany, jest nowa murawa, mecze rozgrywane są w sobotę i niedzielę. Na 7 rozegranych meczy 6 meczy drużyna wyszogrodzka wygrała.

Radny M. Majewski zaprosił wszystkich na stadion, na mecze, żeby być zorientowanym jak działa LKS Stegny.

Pan Burmistrz informuje, że ostatnio nasza drużyna grała z Polonią Warszawa. Osiągane wyniki są dobre. Możemy również poszczycić się drużyną trenującą sztuki walki, która zdobyła 18 medali. Pan Burmistrz poinformował również, że w najbliższą środę odbędzie się spotkanie w sprawie zajęć w czasie wakacji. Na stronie internetowej hali będą informacje na ten temat.

Pan Burmistrz poinformował również, że rodzice wspierają te rozgrywki. Należy je wspierać, ponieważ wychowanie poprzez hobby jest rzeczą właściwą.

Pan Burmistrz poinformował również, że Wyszogrodzkie Koło Wędkarskie również może poszczycić się bardzo dobrym działaniem. Państwowa Straż Rybacka w nagrodę przekazuje im samochód terenowy.

Radny W. Gaworski informuje, ze LKS Stegny jest mu bardzo bliski grał w nim od młodych lat. Życzyłby, żeby wszystkie instytucje tak działały.

Radny H. Więckowski informuje, że rodzice przyjeżdżają i proszą, żeby ich dzieci grały w Wyszogrodzie. LKS Stegny zajmuje II miejsce w lidze.

Radny H. Więckowski informuje, że trzeba wiele pracy społecznej poświecić, żeby to wszystko zorganizować i utrzymać na odpowiednim poziomie.

Radny J. Z. Boszko nie ma zastrzeżeń do działalności naszego Posterunku Policji, można się dodzwonić i wezwać na interwencję.

Pan Przewodniczący Rady GiM uważa, że na każdej Komisji w sprawach różnych radni powinni być informowani o osiągnięciach naszych zespołów czy drużyn.


Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela pan Burmistrz GiM.

Informuje, że nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków planowany jest na jesienią br.

Odnośnie zwiększenia lekarzy w Ośrodku Zdrowia Pan Burmistrz informuje, że zgłosiła się pani doktor, która chce działać w naszym ośrodku. Pan Burmistrz stwierdza, że w naszej przychodni dla wszystkich jest miejsce, dla tych co pracują dzisiaj i dla specjalistów.

W sprawie odłowu bezpańskich psów Pan Burmistrz informuje, że w najbliższym

-10-

czasie zostanie wyznaczony termin odłowu bezpańskich psów w naszym mieście.

Odnośnie drogi p-powodziowej w Rakowie Pan Burmistrz informuje, że Gmina będzie się starać, żeby jej właściciele ją wyremontowali.


W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i uchwał przedstawia wnioski z dzisiejszych obrad Rady GiM Wyszogród:

 1. Przygotować informację dot. odznaczeń przyznanych radnym GiM.

 2. Na każdym posiedzeniu Komisji oraz Sesji w sprawach różnych informować radnych o osiągnięciach naszych drużyn i zespołów sportowych.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli do realizacji w/w wnioski.


Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.


Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Rady GiM o godz. 14-tej zamyka obrady V Sesji Rady GiM Wyszogród.Protokołowała:


Izabela Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-08 10:19:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-08 10:19:39
 • Liczba odsłon: 917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674680]

przewiń do góry