Wyszogród, 11.12.2013 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień 

30 grudnia 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030/podjęcie uchwał.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

                                                          

 

 

 

 

 


Wyszogród, 21.11.2013 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             .........................................................................................

 

                                                                                .........................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645) zawiadamiam, że zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

29 listopada 2013 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w Rębowskim Domu Kultury (remiza OSP Rębowo).

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Prezentacja uchwały nr 234/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród,

o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2.

Podpisanie umowy dotyczącej przeznaczenia i funkcjonowania budynku Rębowskiego Domu Kultury pomiędzy OSP Rębowo, a Gminą i Miastem Wyszogród.

6.      Informacja Burmistrza GiM o pracy pomiędzy Sesjami. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:        

- określenia wysokości  stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok

- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2014 r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

- przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2014 rok”

  - wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat

- zmiany w budżecie

- zmiany WPF.

9.      Sprawy różne.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

     Z poważaniem

 

 


Wyszogród, 18.10.2013 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień 

28 października 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

                                                           Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

 

 Wyszogród, 20.09.2013 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień 

30 września 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 12.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w miejscowości Drwały

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród

- przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród,

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

 

 


Wyszogród, 20.08.2013 r.


Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXX Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  30 sierpnia 2013 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

Porządek obrad posiedzenia:
1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
4.Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Wyszogród, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników,
- ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców,
- powierzenia na czas nieokreślony spółce Fresh Market Wyszogród nieruchomości o nr ewid. 239 w miejscowości Wyszogród,
- zmiana Regulaminu porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród,
- ustanowienie stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród, o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2,
- zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPO WM 06.00.00 - Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji w ramach działania Priorytetu RPO WM 06.02.00  - Działanie 6.2 Turystyka pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”,
- ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród,
- poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów,
- zmiany w budżecie,
- zmiany WPF.
9.Sprawy różne.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.
12.Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Maryś Mieszkowski
 

Wyszogród, 20.06.2013 r.

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ......................................................................................

 

                                                                        ......................................................................................

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  28 czerwca 2013 r. (tj. piątek) o godz. 11.00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad posiedzenia:  

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółów z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości:

-  Kierownik Posterunku Policji Pan Zbigniew Adamkiewicz

6.     Informacja Burmistrza ze spotkania z przedsiębiorcami  z terenu Gminy i Miasta Wyszogród - przedstawienie założeń programu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

7.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie;

- upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do podjęcia działań zmierzających do opracowania pakietu zachęt dla inwestorów (uchwała intencyjna);

- uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;

- wyrażenia zgody na uchylenie niezrealizowanych Uchwał nr 232/XXIV/2002 z dnia 26 02 2002 r i nr 44/V/2007 z dnia 26.04 2007 r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości  położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej;

- sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rakowo, gm. Wyszogród;

- zmian w budżecie;

- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

      13.  Zakończenie obrad.

       Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

   Maryś Mieszkowski

 

 

 


Wyszogród, 07.05.2013 r. 


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXVIII Sesję 
Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień 22 maja 2013 
r. (tj. środa) o godz. 10.00 
w Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

Porządek obrad posiedzenia: 
1.	Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
2.	Przyjęcie porządku obrad.
3.	Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
4.	Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.
5.	Wystąpienia zaproszonych gości.
6.	Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 
7.	Interpelacje i zapytania radnych.
8.	Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2012 rok

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 
rok 
oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

9.	Podjęcie uchwały w sprawie: 
- powierzenia jednoosobowej spółce Gminy i Miasta Wyszogród pod firmą 
„Fresh Market Wyszogród” Sp. z.o.o w zarządzanie Miejsko Gminnego Targowiska 
w Wyszogrodzie,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki,
- przedłużenie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń 
wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na 
czas obowiązywania taryf ,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowego Drwały, Rakowo, Starzyno,
- zmian w budżecie,
- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10.	 Sprawy różne.
11.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.
    13. Zakończenie obrad.

    Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Maryś Mieszkowski

Wyszogród, 19.03.2013 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ....................................................................

 

                                                                                .....................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

28 marca 2013 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00

w  budynku Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) w Wyszogrodzie ul. Rynek 1.

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Wystąpienia zaproszonych gości.

- Prezes Krajowej Rady Izby Rolniczej – Wiktor Szmulewicz

- Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Delegatura w Płocku - Stanisław Maciejewski

6.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

- przedłużenia dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie Rębowo gm. Wyszogród

- planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

- planu pracy Rady GiM Wyszogród

- wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminie i Mieście Wyszogród na 2014 r.

- zmian w budżecie

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.      Sprawy różne.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

   

                              Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                         Maryś MieszkowskiWyszogród, 22.01.2013 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ....................................................................

 

                                                                                .....................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXV Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

30 stycznia 2013 r. (tj. środa) o godz. 10.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Wystąpienia zaproszonych gości.

6.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

- obwodów głosowania

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

- zmian w budżecie

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.      Sprawy różne.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

    

                              Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

   

   Maryś Mieszkowski

 

 Wyszogród, 03.01.2013 r.

 

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ....................................................................

 

                                                                                .....................................................................

 

 

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

9 stycznia 2013 r. (tj. środa) o godz. 9.00

w  RESTAURACJI ZAMKOWA w Wyszogrodzie.

 

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Informacja Burmistrza o pracy Kapituły powołanej do rozstrzygnięcia plebiscytu pn. „Zasłużeni dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

3.      Przedstawienie NOMINOWANYCH.

4.      Wręczenie odznaczeń dla „Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

5.      Zakończenie obrad.

 

 

  

                              Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-05 10:30:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-13 00:03:31
 • Liczba odsłon: 1005
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671323]

przewiń do góry