Protokół nr XXX/2010

z obrad XXX Sesji Rady Gminy i miasta Wyszogród

z dnia 23 września 2010 roku.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja nt. realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2010 roku.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia planów odnowy miejscowości Kobylniki, Grodkowo, Rębowo

i Wyszogród,

- zatwierdzenia Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010-2015

- upoważnienia Kierownika MGOPS do podejmowania działań wobec

dłużników alimentacyjnych,

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania –

kanalizacja Stare Miasto i wodociąg ul. Rybaki,

- zmian w budżecie GiM.

 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 4. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady XXX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza i Zastępcę Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów Szkół, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Pana Wojciecha Rygalskiego – Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu, Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZGK Spółka z o.o., Pana Zbigniewa Adamkiewicza oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza , że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy radny Wojciech Baryt i radny Wojciech Janczak.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie „za” ze zmianą zgłoszoną przez Pana M. Bieńka – Zastępcę Burmistrza GiM dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej na

-2-

rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na cele publiczne.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano n/w radnych:

 1. Radny Jacek Janczak,

 2. Radny Zbigniew Budek,

 3. Radny Sławomir Ząbek.


W tym punkcie porządku obrad Pan Stanisław Woźniak – przedstawiciel Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wyszogrodzie poinformował o osiągnięciach chóru, który działa przy tym Kole. W minioną niedzielę chór ten zajął II miejsce w międzypowiatowym przeglądzie chórów emeryckich w Sierpcu. Pan S. Woźniak mając na uwadze osiągnięcia chóru zwrócił się do rady GiM o wsparcie finansowe na zakup strojów dla członków, sprzęt muzyczny oraz sprzęt nagłaśniający.

Pan Burmistrz oraz Pan przewodniczący Rady GiM pogratulowali członkom chóru osiągnięć i wyrazili zadowolenie z powodu jego powstania i reprezentowania Gminy Wyszogród na różnych występach i przeglądach.


Punkt 4 i 6.

W tym punkcie porządku obrad Pan Burmistrz GiM przedstawił informację o pracy między Sesjami połączoną z informacja z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2010 roku.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionych informacji głos zabrali:

Pani Teresa Jarzyńska Koper poinformowała, że remonty w Szkole Podstawowej w Kobylnikach dot. nowego budynku, wymieniono wszystkie rury i tunel łączący z budynkiem starym szkoły.

Pan Przewodniczący GiM poinformował, że 5 września w Bielsku odbyły się dożynki powiatu płockiego. Naszą Gminę reprezentował Pan Wiceburmistrz, wieniec dożynkowy wykonała wieś Słomin. Medale zasłużony dla rolnictwa z naszej gminy otrzymali Pan W. Lubiszewski, Marcin Boszko oraz Pani M. Lipczyńska – pracownik ODR i NBS Czerwińsk.


Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radna E. Biernat pyta czy nitka kanalizacyjna obejmie również dalsze 4 posesje ulicy Niepodległości

Pani B. Dominikiewicz informuje, że jeśli spadki pozwolą to będzie to doprojektowane. Aktualnie projektant to bada i stara się te posesje włączyć.

Radny Jan Boszko pyta czy zostały naprawione szkody na bulwarze, wyrządzone przez tegoroczne powodzie.

Pan Burmistrz informuje, że jest ogłoszony przetarg na naprawę tych szkód.

-3-

Radny Marek Głowacki pyta czy wyjaśniła się sprawa ceny wody.

Radny Z. Madany w sprawie umów na odbiór nieczystości. Stwierdza, ze połowa mieszkańców naszej gminy nie ma ich zawartych z ZGK. Miały być powołane Komisje, które sprawdziłyby właścicieli nieruchomości co robią z odpadami. Należy wymusić, żeby każdy właściciel posesji zawarł odpowiednią umowę. Wówczas mniej byłoby śmieci w lasach i po rowach. Jeśli byłoby więcej umów to ich wywóz nie kosztowałby tyle.

Radny J. Kuliński pyta w czyim władaniu jest wysypisko śmieci Urzędu GiM czy Spółki ZGK.


O godz. 11-tej Pan przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.


Punkt 7.

Podjęcie uchwał:

Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kobylniki.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 220/XXX/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylniki.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Grodkowo.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 221/XXX/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodkowo.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rębowo.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 222/XXX/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębowo.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek poinformował również, że Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród był już wcześnie zatwierdzony i na dzisiejszej Sesji nie ma konieczności jego przyjmowania.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2010 – 2015”

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjeli Uchwałę nr

-4-


223/XXX/2010 w sprawie „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie Gminy i miasta Wyszogród na lata 2010 – 2015”

Treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Wyszogrodzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 224/XXX/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Wyszogrodzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 176/XXIV/2009 z dnia 29.12.2009 r na 2010 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 225/XXX/2010 zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 176/XXIV/2009 z dnia 29.12. 2009 r. na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Zbigniew Madany/ przyjęli uchwałę nr 226/XXX/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Uchwały pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 227/XXX/2010 w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-5-


Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Jacek Janczak uważa, że należy prowadzić wzmożone kontrole nowo otwartego sklepu z dopalaczami.

Radny Jacek Janczak prosi o wyjaśnienie sposobu nagradzania Dyrektorów Szkół. Regulamin wynagradzania nauczycieli określa, że jest to uzależnione od wielkości placówki. Pani Dyrektor Przedszkola otrzymuje nagrodę w wys. 500 zł a Dyrektor Gimnazjum dostaje największą nagrodę.

Radny Jacek Janczak uważa, że jest wstyd, żeby Pani Dyrektor Przedszkola otrzymała nagrodę w wysokości tylko 500 zł brutto.

Pan Dyrektor W. Rygalski informuje, że Dyrektorzy Szkół otrzymują nagrody zgodnie z przyjętym Regulaminem i są to 20 % odpisy na nagrody z puli Burmistrza GiM.

Poza tym Pan Dyrektor W. Rygalski podziękował Burmistrzowi GiM oraz Radzie GiM na nakłady na oświatę. Poinformował, ze wyniki edukacyjne w tym roku są wyższe. W niektórych placówkach nawet o 1 szczebel wyżej. Pan Dyrektor Rygalski zwrócił uwagę na szczególne osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Kobylnikach.

W imieniu pracowników niepedagogicznych podziękował za 10 % podwyżkę płac.

Pan Dyrektor poinformował, ze zwiększa się estetyka szkół. Dla Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie pozyskano z MEN 20 tys. zł. Na program „Radosna Szkoła” pozyskano 24 tys, zł – Rębowo – 6 tys zł, Kobylniki – 6 tys zł i Wyszogród – 12 tys zł. Przyznano również stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów, którzy o takie świadczenia się ubiegali.

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie na temat pozyskiwania środków – które poprowadzi pan M. Bieniek.

Pan Dyrektor Rygalski uważa, że powinno się dofinansować Szkołę Podstawową w Wyszogrodzie, ponieważ powinna ona być wizytówka naszej gminy.

Poza tym Pan W. Rygalski poinformował, że powstaje drużyna harcerska i zespól artystyczny, który prowadzony będzie pod kierunkiem Pana Jerzego Przybyły, który pracuje z Zespołem Dzieci Płocka.

Odnośnie kontroli sklepu z dopalaczami Pan W. Rygalski informuje, że odbyły się spotkania z rodzicami na ten temat.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Dyrektor Rygalski podziękował za współpracę i możliwość zabrania głosu na dzisiejszej Sesji.

Radny W. Łopatowski poinformował, że we wsi Słomin 2 km odcinek drogi jest w tragicznym stanie. Drogą tą uczęszczają dzieci do szkoły. Na dzień dzisiejszy należałoby tą drogę chociaż wyrównać.

Radny Z. Madany pyta czy prowincja to się nie liczy, tylko Szkoła w Wyszogrodzie ma być wizytówką, przy Szkole Podstawowej w Rębowie też nie ma boiska.

Pani B. Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie informuje, że na terenie jej szkoły nie ma nic, placu zabaw nie ma i nigdy nie było. Stwierdza, ze aktualnie Szkoła Podstawowa w Rębowie wygląda najładniej i nie

-6-

należy szkoły w Wyszogrodzie traktować po macoszemu. W szkole tej wykonano termomodernizację, wyremontowano kuchnię, wymieniono okna. Pani Dyrektor

poinformowała, że klasy w jej szkole są w złym stanie, nawet Sanepid z tego powodu chciał jedną klasę zamknąć.

Pani T. Jarzyńska Koper poinformowała, że budynek starej szkoły w Kobylnikach ma ponad 100 lat, bark jest elewacji na tym budynku, należałoby go również ocieplić.

Odnośnie zajęć grupy tanecznej Pani Dyrektor pyta czy są one prowadzone tylko dla dzieci ze szkoły w Wyszogrodzie, ponieważ z jej szkoły też są dzieci zainteresowane tymi zajęciami.

Pan Dyrektor Rygalski informuje, że Pan Przybyła prowadzi zajęcia z dziećmi z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.

Radny J. Kuliński pyta czy coś się robi w sprawie organizacji Sesji na temat rolnictwa.

Pan przewodniczący informuje, że taka Sesja planowana jest do 15 – go października.

Pan W. Lubiszewski poinformował, że w jego wsi wybudowana została świetlica, pozyskiwano środki z zewnątrz, ze starostwa, straży, stoliki pozyskano ze szkoły w Trzepowie. Pan W. Lubiszewski uważa, że należy szukać i starać się o środki z zewnątrz a nie tylko wyciągać rękę do gminy.

Radny M. Majewski w sprawie oświetlenia ulicy Rybaki oraz poinformował o osiągnięciach najmłodszej drużyny LKS Stegny, która zakwalifikowała się do Ligi Mazowieckiej. Pan M. Majewski zaprosił na mecz piłki nożnej, który odbędzie się w najbliższą sobotę.

Pan Przewodniczący Rady GiM w sprawie zainstalowania brakujących lamp oświetlenia drogi w Drwałach.


Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Mariusz Bieniek.

Odnośnie zawierania umów na wywóz nieczystości Pan M. Bieniek poinformował, że Urząd jest przygotowany do wysyłania pism w tej sprawie, wzywających do przedkładania umów na wywóz nieczystości.

W sprawie wysypiska odpadów Pan Z-ca Burmistrza GiM poinformował, że w dalszym ciągu ZGK Spółka z o.o. ma je w administrowaniu.

W sprawie interpelacji odnośnie wzmożonej kontroli sklepu z dopalaczami Pan M. Bieniek poinformował , że w tej sprawie podjęto szereg działań, właściciel tego sklepu był na rozmowie na Posterunku Policji, wystosowano pisma w tej sprawie do Urzędu Skarbowego, Sanepid-u. Wszyscy Dyrektorzy Szkół zostali z tym problemem zapoznani. Sprawdzono wypis z działalności gospodarczej i wszystko jest w porządku jest działalność handlowa.

Pan M. Bieniek poinformował, że planowane jest założenie monitoringu w tej części ulicy gdzie mieści się ten sklep.

Odnośnie remontu drogi w Słominie Pan M. Bieniek informuje, że jeśli będzie potrzeba to równiarka zostanie skierowana na tą drogę.

-7-


Sprawa oświetlenia ul. Rybaki – w przyszłorocznym budżecie GiM należy tą sprawę rozpatrywać.

Pan Burmistrz GiM proponuje, żeby na Komisjach w miesiącu październiku zająć się przyszłorocznym projektem budżetu GiM. Niech każda Komisja oddzielnie przygotuje prognozy, ponieważ wszystko jest ważne. W roku bieżącym są wybory i Pan Burmistrz nie chce sam tworzyć projektu budżetu.


Komisja Wniosków i Uchwał nie zanotowała wniosków z obrad XXX Sesji Rady GiM.


Punkt 10.

Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród przyjęto bez uwag i zastrzeżeń.


Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący zamyka obrady XXX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.Protokołowała:                Przewodniczący Rady GiM


Izabela Boszko                Józef Zbigniew Boszko
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-03 10:21:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 10:21:44
 • Liczba odsłon: 525
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680828]

przewiń do góry