Wyszogród, dn. 08.01.2014 r

UGiM.6220.2.1.2013.2014

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku złożonego przez  PROJDRÓG – PROJEKTOWANIE I NADZORY, inż. Leszek Pietrzak, 09-407 Płock, ul. Targowa 18 c, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 08.01.2014 r o braku konieczności przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2968 W Rębowo – Orszymowo”.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na „Przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 2968 W Rębowo – Orszymowo” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 18.12.2013 r. znak WOOŚ-II.4240.1679.2013.OŁ

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - opinia sanitarna z dnia 19.12.2013 r  znak ZNS. 7170-880-280/2013.MW-SC

 

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Płocku uznał że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                  

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg rodzielnika – poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo i Orszymowo
  2. PROJDRÓG – PROJEKTOWANIE I NADZORY, inż. Leszek Pietrzak, 09-407 Płock, ul. Targowa 18 c;
  3. Tablica ogłoszeń i BIP GiM Wyszogród;
  4. a/a

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-14 08:52:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 08:52:33
  • Liczba odsłon: 604
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680783]

przewiń do góry