Wyszogród, dn. 16.01.2019 r.

 

UGiM.271.1.2019

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja będzie obejmowała swym zakresem opracowanie:

-  ekspertyzy konstrukcji dachu i jego poszycia – 3 egzemplarze papierowe ,1 w wersji elektronicznej na nośniku danych,

- zakres robót do wykonania ( przedmiar robót ) – 3 egzemplarze papierowe ,1 w wersji elektronicznej na nośniku danych, ,

- kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze papierowe ,1 w wersji elektronicznej na nośniku danych,

- opis sposobu wykonania prac do SIWZ ( specyfikacja istotnych warunków zamówienia ) do przetargu – 1 egzemplarz papierowy ,1 w wersji elektronicznej na nośniku danych,

- szkiców i rysunków do zakresu zaplanowanych do realizacji prac ( np. szkice szczegółów ) – 3 egzemplarze papierowe ,1 w wersji elektronicznej na nośniku danych.

 

W/w dokumentacja dotyczy budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, powierzchnia  dachu  w/w obiektu wynosi : około 830 m2.

Przewidywany ogólny zakres robót budowlanych do planowanych wykonania dotyczy między innymi: wymiany poszycia dachowego, wraz z przeglądem i wzmocnieniem konstrukcji dźwigarów poszycia dachowego, obróbkami blacharskimi, wentylacją.

Opracowanie dokładnego zakresu robót i pozostałych elementów dokumentacji  musi być bezwzględnie uzgodniona z Zamawiającym.

 

UWAGA : Wgląd w dokumentację techniczną budynku jest możliwy po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu terminu  z dyrektorem przedszkola pod nr tel.  24 23 11 053 - w godzinach 8.30 – 14.30.

 

  • Termin realizacji zamówienia :  do dnia 4 marca 2019 roku.

UWAGA : za nieterminowe wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji obejmującej przedmiot zamówienia,  Zamawiający będzie miał  prawo żądać kary w wysokości 1,00 % za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi, liczony od wartości brutto udzielonego zamówienia – zapis konieczny umowy.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zapytania.

2. Posiadanie odpowiednich uprawnień przewidzianych przepisami prawa w zakresie usługi do wykonania.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zapytania – wpis do CEIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć na zał. nr 1 do niniejszego zapytania, osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 4 – kancelaria ogólna.

2.    Oferty można składać do dnia 29.01.2019r, do godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród – dokumentacja techniczna ” - nie otwierać przed dniem 29.01.2019r , godz. 10.30 – w pok. nr. 4 – kancelaria ogólna ( dotyczy oferty składanej osobiście lub za pośrednictwem  poczty  tradycyjnej).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. OCENA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2019r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

 

 

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

4.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------  x 100%

                                  Cena oferty badanej   

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15

 

Wykaz załączników do zapytania :

1.  Zał. nr 1 – Oferta wykonawcy.

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                          Wyszogród

 

                                                                                                                          Iwona Gortat


zal._nr._1_oferta_na_rok_2019

Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-16 17:31:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-06 13:53:16
  • Liczba odsłon: 797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671433]

przewiń do góry