Protokół Nr III/2006

z obrad III Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 grudnia 2006 roku.

__________________________________________________

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Zatwierdzenie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2007 rok.
  • podjęcie stosownej uchwały.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2007 rok.
  • zmian w budżecie GiM.

 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 10. Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Pan Przewodniczący J.Z.Boszko o godz. 10-tej otwiera obrady III Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza GiM wraz z pracownikami, Dyrektorów Szkół, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 14 radnych uczestniczy 12 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczą radni Zbigniew Madany i Jan Boszko.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący w związku z tym , że na ostatnim, wspólnym posiedzeniu Komisji Rady padł wniosek o zwiększenie diet radnym i ustalenia zryczałtowanej diety dla Pani Wiceprzewodniczącej proponuje wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie i podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie.

Poza tym zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej i rozpoczęciem nowej kadencji Rada GiM obowiązana jest

- 2 –


ustalić wynagrodzenie dla Burmistrza GiM podejmując również uchwałę w tej sprawie.

W związku z tym Pan Przewodniczący prosi o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad rozpatrzenia i przyjęcia w/w uchwał.

Pani Skarbnik GiM prosi o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do 1 m2 powierzchni lokali.

Wobec braku dalszych uwag do porządku obrad Pan Przewodniczący prosi o przyjęcie porządku obrad ze zgłoszonymi zmianami.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi przez Pana Przewodniczącego i Panią Skarbnik GiM.

Punkt 3.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Wniosków i Uchwał

Radni zgłosili następujące kandydatury:

 • Radny M. Głowacki,
 • Radny S. Ząbek,
 • Radny W. Baryt.

W/w radni wyrazili zgodę.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i uchwał w/w składzie.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Laskowski w sprawie agresywnych, bezpańskich psów. W okolicach bloków trudno z tego powodu jest przejść. Ostatnio o mało nie zostało pogryzione dziecko.

Należy jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Radny J. Kuliński w sprawie sprzedaży działki w Rębowie. Pyta dlaczego wystąpiła różnica w powierzchni sprzedanej działki a ogłoszonym przetargiem i czy była konieczność sprzedaży tej nieruchomości wraz z ciekiem wodnym.

Poza tym pyta czy rolnicy będą mogli we wnioskach o dopłaty bezpośrednie zakreślać punkt dot. onw.

Zwraca również uwagę na uporządkowanie działki przy ul. Niepodległości obok P. Staniszewskich i przeznaczenie jej na parking.

Punkt 5.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła budżet GiM na 2007 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-3-

Wobec braku dyskusji na temat budżetu GiM Pan Przewodniczący prosi Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu GiM Wyszogród na 2007 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny Z. Laskowski/, 1 głos „wstrzymujący”/radny Z. Budek/ przyjęli Uchwałę Nr. 15/III/2006 w sprawie przyjęcia budżetu GiM na 2007 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwał.

Pan Sekretarz przedstawił informację nt. Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym Programem Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia w/w Programu.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2007 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr. 16/III/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2007 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnym.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /J.Janczak/ przyjęli Uchwałę Nr 17/III/2006 w sprawie ustalenia diet radnym.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 18/III/2006 w sprawie ustalenia diet sołtysom GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-4-

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 19/III/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 20/III/2006 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety Przewodniczącemu Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 21/III/2006 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety Przewodniczącemu Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza GiM oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady GiM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza GiM.

Pan Przewodniczący informuje, że jest propozycja, żeby Panu Burmistrzowi podnieść dodatek specjalny o 10 %. Do tej pory dodatek ten wynosił 30 % tj kwota 1854 zł , podniesiony do wysokości 40 % wynosiłby 2472 zł.

Radny M. Głowacki pyta czy mamy orientację jakie wynagrodzenia mają burmistrzowie w innych gminach.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Z. Laskowski/ przyjęli Uchwałę Nr 22/III/2006 w sprawie ustalenia

-5-

wynagrodzenia Burmistrza GiM oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady GiM do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM .

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę Nr 23/III/2006 w sprawie zmian w budżecie GiM

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie dopłaty do 1 m2 lokali.

Radny J. Kuliński pyta dla kogo będą te pieniądze.

Pani Skarbnik GiM informuje, że w miarę wpływu pieniądze te będą przekazywane dla ZGKiM.

Pan A. Szymański pyta czy nastąpiły jakieś zmiany w przepisach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się MGOPS i tam można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Wobec braku dalszej dyskusji na temat przedstawionej uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 24/III/2006 w sprawie dopłaty do 1 m2 lokali.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali.

Radny M. Mieszkowski w sprawie drogi przy nowej trasie mostowej. Na rogu przy rondzie znajduje się skup palet. Mieszkańcy korzystający z tej drogi skarżą się, że droga niszczona jest przez ciężkie pojazdy przyjeżdżające po te palety.

Pan A. Dasiewicz informuje, że droga ta należy do GDDKiA i wystąpi z tym problemem do tej instytucji.

Poza tym radny M. Mieszkowski pyta czy istniałaby możliwość zainstalowania świateł za krzyżówkami w kierunku Warszawy.

Zwraca również uwagę na zamontowanie przy trasie Warszawa -Płock w granicach gminy tablic informacyjnych.

-6-

Pyta również czy Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień dokonywała kontroli sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Radny J. Kuliński zwraca uwagę na zły stan zjazdu z drogi wojewódzkiej w Wilczkowie / za panem Krzemińskim/.

Pan Przewodniczący zwraca uwagę na zły stan nawierzchni drogi na zakręcie w Drwałach. Szkolny autobus z tego powodu ma problemy z zawracaniem.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że zakończone zostało planowane wodociągowanie ul. Rybaki. Wykonana została linia główna, przyłącza mieszkańcy muszą wykonać we własnym zakresie.

Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Burmistrz GiM.

Pan Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu za realizację zadań w 2006 r.

Poinformował, że w budżecie GiM na 2007 jest zapisane tylko 10 % całego budżetu na inwestycje ale na ten cel będzie więcej środków, które będą pozyskiwane z zewnątrz. Poinformował również, że SUW w Kobylnikach już dawno zakończona i rozliczona a pieniędzy gmina jeszcze nie otrzymała.

Odnośnie zgłoszonej interpelacji w sprawie agresywnych, bezpańskich psów Pan Burmistrz stwierdza, że nie poradzimy sobie z tym problemem jeśli w tą sprawę nie włączy się społeczeństwo. Tylko wspólne działanie może przynieść efekty. Koszt wyłapania 1 psa to prawie 700 zł – najpierw kwarantanna w Płońsku, potem dostarczenie go do schroniska. Pan Burmistrz proponuje, żeby na posiedzeniach Komisji w styczniu wspólnie zastanowić się jak rozwiązać ten problem.

W sprawie sprzedaży działki w Rębowie Pan Burmistrz poinformował, że udzieli odpowiedzi na piśmie Panu Przewodniczącemu Komisji J. Kulińskiemu.

W sprawie interpelacji dot. parkingu przy ul. Niepodległości Pan Burmistrz poinformował, że miejsce to zostanie uporządkowane i zagospodarowane na parking. Wykona to ZGKiM.

Zainstalowanie lampy przy trasie za krzyżówkami. Pan Burmistrz informuje, że założenie 1 lampy to koszt ok. 6 tys. zł ale jeśli będzie taka potrzeba to trzeba to zrobić.

Ustawienie tablic w granicach gminy. Pan Burmistrz poinformował, że Pan Dąbrowa wykonuje projekt tych tablic i jeśli zostanie on zaakceptowany wówczas damy zlecenie w celu ich wykonania.

Sprawa zakwalifikowania gruntów do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania /onw/ zostanie wyjaśniona na piśmie.

-7-

W tym punkcie porządku obrad radny M. Głowacki przedstawił wnioski Komisji Wniosków i Uchwał:

 1. Wyjaśnić sprawę dot. sprzedaży nieruchomości w Rębowie. Dlaczego wystąpiła różnica w powierzchni sprzedanej działki a ogłoszonym przetargiem i czy była konieczność sprzedaży tej nieruchomości wraz z ciekiem wodnym przylegającym do tej działki.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli w/w wniosek.

Radny M. Głowacki poinformował zebranych o mających się odbyć w dniu 4 lutego br. wyborach do izb rolniczych. Do tej pory z terenu naszej gminy wybranymi przedstawicielami do Izby Rolniczej byli Pan M. Głowacki i G. Jachimiak.

Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto jednogłośnie bez uwag i zmian.

Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12 –tej zamyka obrady III Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała:                                          Przewodniczący Rady GiM

                                                                           Wyszogród

Izabela Boszko                                              Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 11:29:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 11:29:52
 • Liczba odsłon: 756
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681175]

przewiń do góry