UCHWAŁA NR 70/IX/2011
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego
podatku na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art. 5, art. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. -
O podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z póź zm. ), Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 19 październik 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r., Nr 95, poz. 961)
Rada Gminy i Miasta Wyszogród, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -
10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowe.
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, grunty i budynki lub ich części zajęte na cele kultury,
bezpieczeństwa publicznego, ochrony pożarowej i pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z moca obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Wyszogród
Maryś Maciej Mieszkowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-01 14:52:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-01 14:52:38
  • Liczba odsłon: 747
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681253]

przewiń do góry