Wyszogród, 14.12.2012 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ....................................................................

 

                                                                                .....................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

28 grudnia 2012 r. (tj. piątek) o godz. 10.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023/podjęcie uchwał.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

- Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na

okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na

okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród (Rębowo)

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie zbiornika wodnego w Rębowie

- zmian w budżecie

9.      Sprawy różne.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

    

                              Z poważaniem

 

    Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                           Maryś Mieszkowski

 

 Wyszogród, 14.11.2012 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ....................................................................

 

                                                                                .....................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XXI Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

22 listopada 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Wystąpienia zaproszonych gości:

- Andrzej Kuliński – Radny Powiatu Płockiego – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

6.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie gminy Wyszogród Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

         

- określenia wysokości  stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2013 rok

 

- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2013 r.

 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

 

- określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na okres do 3 lat położonych w Rębowie.

- powierzenia w administrowanie zbiornika wodnego w Rębowie

9.      Sprawy różne.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

     Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                    Maryś Mieszkowski

 Wyszogród, 19.10.2012 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                             ....................................................................

 

                                                             ....................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XX Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

30 października 2012 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad:  

                                                                 

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Wystąpienia zaproszonych gości:

 

- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – zakres działania MODR na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

 

- Szlachetna Paczka – prezentacja założeń projektu w kontekście  GiM Wyszogród

 

- WESTMOR CONSULTING – prezentacja aktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla GiM Wyszogród na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

 

6.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2012 r.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

- okręgów wyborczych

 

- uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla GiM Wyszogród na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

 

- zmiany przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszogród zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 175/XXV/1997 z dnia 06.IX.1997 r.

 

- zmiany przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wyszogrodzie między ulicami Warszawską i Zamieście zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 179/XXIV/2009 z dnia 29.XI.2009 r.

 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 34/IV/2011 z dnia 30.III.2011 r.

 

- przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2013 r.

 

- zmian w budżecie

 

- zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022

 

10.   Sprawy różne.

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

      13.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 Z poważaniem

 

                                                                          Przewodniczący Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                             Maryś Mieszkowski


Wyszogród, 03.09.2012 r.Sz. Pan/Pani

....................................................................


....................................................................


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zawiadamiam, że zwołuję XIX Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień

12 września 2012 r. (tj. środa) o godz. 10.00

w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Porządek obrad:                                                  

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022

- zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 3 lat (dotyczy kiosku przy ul. Rębowskiej 42)


 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

Z poważaniem


Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś MieszkowskiWyszogród, 18.07.2012 r.Sz. Pan/Pani

........................................................................Uprzejmie zapraszamy  na obrady XVIII  Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród,  które odbędą   się    w  dniu 27.07.2012 r./piątek/ o godz. 10-tej  w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:                                                  

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

 5. Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

pt. „Rębowski Dom Kultury”.

 1. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011


- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

– „Nabrzeże Wiślane”


- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

–„Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród


- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

– „Rębowski Dom Kultury”


- zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.


- zmian w budżecie


 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

 4. Zakończenie obrad.


Z poważaniem


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Wyszogród, 04.06.2012r.Sz. Pan/Pani

........................................................................


........................................................................


Uprzejmie zapraszamy  na obrady XVII  Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród,  które odbędą   się    w  dniu 13.06.2012 r./środa/ o godz. 12-tej   w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:                                                   

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie

- uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego

- poręczenie pożyczki/dotacji dla spółdzielni socjalnej „Wyszogrodzianki”

- uchwała o kredycie na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat

obecnemu dzierżawcy

- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na parterze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29

- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na I piętrze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Wyszogrodzie


 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

13. Zakończenie obrad.

Z poważaniem


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś MieszkowskiWyszogród, 08.05.2012r.
Sz. Pan/Pani

........................................................................


........................................................................
Uprzejmie zapraszamy  na obrady XVI  Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród,  które odbędą   się    w  dniu 23.05.2012 r./środa/ o godz. 10-tej   w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:                                                   

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości:


- Zbigniew Tomasz Maruszewski - Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku – stanowisko rady powiatowej w sprawie dyrektywy azotanowej z 1991 r. (OSN)


- Przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku –zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielewo (dotyczy wałów przeciwpowodziowych).


 1. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2011 rok


- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie:


- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Wiślanej


- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo w zakresie przeznaczenia tego terenu po zabezpieczenie przeciwpowodziowe – wały przeciwpowodziowe


- zmian w budżecie


 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

13. Zakończenie obrad.
Z poważaniem


Przewodniczący Rady

Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś MieszkowskiWyszogród, 03.04.2012r.Sz. Pan/Pani

..........................................................................


…......................................................................
Uprzejmie zapraszamy  na obrady XV  Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród,  które odbędą   się    w  dniu 12.04.2012 r./czwartek/ o godz. 14-tej   w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie:Odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród. 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10 . Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.
                                                                   Z poważaniem


Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Wyszogród, 20.02.2012r.

 

  Sz. Pan/Pani   

                                             ..........................................................................

 

                        …......................................................................

 

Uprzejmie zapraszamy  na obrady XIII  Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród,  które odbędą   się    w  dniu 27.02.2012 r./poniedziałek/ o godz. 10-tej   w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.       Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród

- powołanie Komisji Skrutacyjnej

- przeprowadzenie głosowania

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru   Wiceprzewodniczącego Rady   Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

7 . Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustalenia wysokości diet sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród

- ustalenia zryczałtowanej diety Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczących Komisji Rady GiM Wyszogród

- uzupełnienia składu Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich

- przyjęcia planu pracy Rady GiMWyszogród na 2012 rok

- planu pracy Komisji: Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu oraz Komunalnej i Spraw Obywatelskich

- zamiaru   powierzenia ZGRP zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwała intencyjna)

- ustalenia maksymalnychgórnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w Gminie i Mieście Wyszogród

- wspólnego stanowiska wobec zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (uchwała intencyjna)

- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na I piętrze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29

- wytypowania drogi powiatowej   na rzecz wspólnej jej realizacji z Powiatem Płockim w ramach Programu Modernizacji Dróg Powiatowych 2012 – 2014 (uchwała intencyjna).

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10 . Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.
                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                      Wyszogród, 16.01.2012r.


                                                      Sz. Pan/Pani


                          Uprzejmie zapraszam  na obrady I  Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród,  które odbędą   się    w  dniu20.01.2012 r./piątek/ o godz. 10-tej  w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie:
- rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
- realizacja projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 „Akademia sukcesu” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
          - zmian w budżecie GiM.
6. Informacja Burmistrza z działalności Urzędu pomiędzy sesjami.
7. Informacja dotycząca pracy dyrektora Miejsko-Gminnych Obiektów Sportowych w Wyszogrodzie.
8.  Sprawy różne.
9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Wyszogród 14.12.2011r.Sz. Pan/Pani

Mieszkańcy Gminy i Miasta
Wyszogród


Uprzejmie zapraszam na obrady X Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 22.12. 2011 r./czwartek/ o godz. 10-tej w sali posiedzeń przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 / podjęcie stosownych uchwał/.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Farmy Wiatrowej „Wyszogród”,

- przebiegu linii kolejowej przez teren GiM Wyszogród,

- zmian w budżecie GiM.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.Z poważaniem


Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Maryś Mieszkowski


 

Wyszogród 14.11.2011r.Sz. Pan/Pani

  Mieszkańcy GiM Wyszogród

Uprzejmie zapraszam na obrady IX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 23.11. 2011 r./środa/ o godz. 9-tej w sali posiedzeń przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na 2012 rok,

    - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

    - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,

  - zmiany uchwały nr 60/VII/2011Rady GiM Wyszogród w sprawie opłaty targowej,

   - określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

   - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

   - zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Przedszkole szansą na wszechstronny  rozwój”,

- zmian w budżecie GiM.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

12. Zakończenie obrad.Z poważaniem


              Maryś Mieszkowski
Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

  Mieszkańcy GiM Wyszogród


Uprzejmie zapraszam na obrady VII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 31.08. 2011 r./środa/ o godz. 10-tej w sali posiedzeń przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości / przedstawiciela Młynów Polskich

           i Pogotowia Ratunkowego/.

 1. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy

        Wyszogród oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

- wydawania Biuletynu Samorządowego „Ziemia Wyszogrodzka”,

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS Wyszogród,

- wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,

     - zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Domu Strażaka

      w Wyszogrodzie,

     - zmian w budżecie GiM.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10 . Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.Z poważaniem

Maryś Mieszkowski

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród


Wyszogród 3.06.2011r.Sz.Pan/Pani

Mieszkańcy GiM Wyszogród


Uprzejmie zapraszam na obrady V Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 13. 06. 2011 r./poniedziałek/ o godz. 10-tej w sali przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2010 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat,

- sprzedaży zwalnianych przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych

będących własnością gminy poł. przy ul. Płockiej 29 w drodze przetargu,

- powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników,

- zmian w budżecie GiM.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.Z poważaniem


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski
Wyszogród 17.03.2011r.Sz.Pan/Pani

Mieszkańcy GiM

Wyszogród


Uprzejmie zapraszam na obrady IV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 30. 03. 2011 r./środa/ o godz. 10-tej w sali przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

      - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Uzależnień na 2011 r.

 • przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • warunków funkcjonowania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,

 • określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem GiM Wyszogród przez Burmistrza GiM Wyszogród,

 • wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Wyszogród,

 • sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jej użytkownikom wieczystym,

 • zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wyszogród ul. Czerwińska i Chmielewo,

 • zmian w budżecie GiM,

 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok.

 • dopłaty do 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych dla ZGK Spółka z o.o. w Wyszogrodzie.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

 

    Przewodniczący Rady GiM

    Wyszogród

    Maryś Mieszkowski

 

 

 

 

 

 

Wyszogród 18.01.2011r.Sz.Pan/Pani

Mieszkańcy GiM

Wyszogród


Uprzejmie zapraszam na obrady III Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 25. 01. 2011 r./wtorek/ o godz. 10-tej w sali przy Hali sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        - zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady GiM Wyszogród na 

                          na 2011 rok,

    • wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich,

    • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

    • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

    • przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,

    • zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie GiM Wyszogród,

    • powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10. Zakończenie obrad.


Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

 

 

Wyszogród 16.12.2010 r.Sz.Pan/Pani

Mieszkańcy GiM Wyszogród

 

Uprzejmie zapraszam na obrady II Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, które odbędą się w dniu 30. 12. 2010 r./czwartek/ o godz. 10-tej w sali przy Hali sportowej w Wyszogrodzie.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Złożenie ślubowania przez radnego Z. Madanego.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Przyjęcie budżetu GiM Wyszogród na 2011 rok – podjęcie stosownej uchwały.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

                              - uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju

                                Gospodarczego i Budżetu,

     • wynagrodzenia Burmistrza GiM Wyszogród,

     • zmian w Statucie GiM Wyszogród,

     • ustalenia ryczałtu dla radnych,

     • ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady GiM i Wiceprzewodniczącego Rady GiM,

     • ustalenia ryczałtu dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,

     • przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla Samorządu GiM Wyszogród,

     • zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego,

     • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

     • zmian w budżecie GiM

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

11 . Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

12. Zakończenie obrad.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś MieszkowskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-29 12:40:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 12:40:23
 • Liczba odsłon: 658
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674919]

przewiń do góry