Wyszogród, dn. 01.08.2012 r


UGiM.6220.6.3.2012
POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 63 ust.1 i 4 w związku z art. 64 ust.1 , a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),


po rozpatrzeniu wniosku:

Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 05.07.2012 r.,


po zasięgnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie znak: RDOŚ-WOOŚ-II.4240.848.2012.JC z dnia 23.07.2012 r.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo znak: ZNS.7170-482-158/12.MW z dnia 20.07.2012 r.


postanawiam


1. stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.;

2. nałożyć na Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnego z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w którym szczegółowej analizie należy poddać:


I) Opis planowanego przedsięwzięcia, a także:

  1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny, flory, istniejących obszarów podlegających ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151 póz. 1220, ze zm.), w szczególności:

   1. listy gatunków ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej okolicach (w promieniu 2 km od farmy) w skali całego roku, wraz ze wskazaniem statusu (lęgowy, zalatujący z sąsiedztwa, przelotny - żerujący lub odpoczywający na powierzchni, przelotny - nie związany z powierzchnią, zimujący).

   2. charakterystyki występowania ptaków, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, w tym dokładny przebieg tras przelotów, kierunki przemieszczania się, wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, lokalny i regionalny schemat przemieszczania się,

   3. związki pomiędzy występowaniem ptaków, a siedliskami, odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej, jesiennej, możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska oraz możliwości występowania w okresie lęgowym - ocena w cyklu rocznym,

   4. listy gatunków nietoperzy występujących w wytypowanych przez chiropterologa miejscach, gdzie jest najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczych, na powierzchni planowanej inwestycji oraz w jej okolicach w skali całego roku,

   5. charakterystyki występowania nietoperzy, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, z uwzględnieniem migracji sezonowej do miejsc rozrodu i do miejsc zimowania oraz migracji na żerowiska - ocena w cyklu rocznym;

  2. opis przewidywanych skutków dla gatunków ptaków i nietoperzy w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

  3. opis analizowanych wariantów, w tym:

   1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz minimum jednego racjonalnego wariantu alternatywnego,

   2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;

  4. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko ww. analizowanych wariantów, w szczególności: śmiertelności w wyniku kolizji, efektu bariery dla przelotów lokalnych i długodystansowych, odstraszania od siłowni (efektywna utrata siedlisk) oraz fragmentacja krajobrazu (związana z m.in. z budową sieci dróg serwisowych) w tym:

   1. wpływu inwestycji na gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński) oraz gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004), zlokalizowane na obszarze inwestycji oraz w sąsiedztwie,

   2. wpływu inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt (głównie ptaki i nietoperze),

   3. wpływu inwestycji na przyszłe wykorzystanie terenu,

   4. kumulacji oddziaływań planowanej inwestycji z innymi, planowanymi w sąsiedztwie farmami wiatrowymi i innymi przedsięwzięciami na spójność sieci obszarów Natura 2000,

   5. wpływu inwestycji na elementy sieci ekologicznej Natura 2000 (możliwość potencjalnego bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na siedliska gatunków, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000; ocena skutków lokalizacji farmy wiatrowej dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000; możliwość ciągłego, istotnego oddziaływania farmy wiatrowej na gatunki, dla których wyznaczono ostoje Natura 2000; oddziaływania innych czynników lub elementów związanych z pracą generatorów prądu na sieć Natura 2000);

  5. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w tym na:

   1. krajobraz (oddziaływanie na walory krajobrazowe, wprowadzenie dominanty w postaci wieży i turbiny, analiza widzialności instalacji z określonych odległości najlepiej w oparciu o numeryczny model terenu z wykorzystaniem technologii GIS);

  6. opis przewidzianych działań mających na celu zapobieganie, minimalizowanie i łagodzenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

  7. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w tym:

   1. uwzględnienie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

   2. uwzględnienie oddziaływań skumulowanych przedmiotowej inwestycji z innymi, planowanymi w sąsiedztwie farmami wiatrowymi i innymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi (co najmniej na obszarze gminy);

  8. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;

  9. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu;

 1. Na terenie projektowanej farmy oraz w lokalizacji racjonalnego wariantu alternatywnego należy wykonać screening (sugeruje się wykorzystanie „Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki" PSEW z roku 2008 oraz „Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" - wersja II z grudnia 2009r.), który może wykluczyć przedmiotową lokalizację albo określić ścieżkę monitoringu przedrealizacyjnego (częstotliwość kontroli terenowych) dla rozpatrywanych wariantów inwestycji.

 2. W odniesieniu do oceny oddziaływania inwestycji na ptaki jak i zagadnień metodycznych dotyczących badań ptaków (monitoring przedrealizacyjny rozpatrywanych wariantów), sugeruje się wykorzystanie następującej metodyki, opartej o wytyczne PSEW (http://www.psew.pl/wytyczne_w_zakresie_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na ptaki.htm) oraz instrukcję opracowaną przez P. Chylareckiego (2008):

 1. badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki:

   1. badania mają na celu oszacowanie natężenia przelotów (lokalnych i długodystansowych) ptaków w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności (ptaki drapieżne i inne duże ptaki), poznanie zmienności tych parametrów w cyklu rocznym;

   2. powierzchnie próbne - punkty obserwacyjne zlokalizowane w obszarze farmy w miejscach o dobrej widoczności (brak lasu, wysokich drzew), punkty obserwacyjne powinny być oddalone od siebie o około 2-3 km;

   3. kontrole każdego punktu w przypadku gdy jest ich więcej niż 3 powinny trwać minimum 1 godz. obserwacji (gdy punktów jest 2 lub 3 wówczas po min. 2 godziny obserwacji na każdym punkcie; przy jednym punkcie obserwacyjnym - min. 4 godziny) w godzinach około południowych (IV-VIII) lub godzinach rannych (pozostały okres). Podczas kolejnych wizyt terenowych obserwacje należy rozpoczynać naprzemiennie na poszczególnych punktach obserwacyjnych. W przypadku rozległych farm (powyżej 5 km), gdy punkty obserwacyjne są rozmieszczone na trasie transektów dopuszcza się naprzemienną kontrolę transektów i punktów podczas jednego przemarszu. Wówczas kontrole powinny rozpoczynać się wczesnym rankiem;

   4. notowane są wszystkie obserwacje ptaków widzianych w locie (w zasięgu wzroku) z podziałem na kategorie pułapu przelotu (poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł - w przypadku obserwacji tego samego ptaka na różnych pułapach rejestrujemy go w każdej stwierdzonej strefie), a w przypadku ukierunkowanego przelotu należy również uwzględnić kierunek. Rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku (wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii, np. „szponiaste nieoznaczone", „wróblowe nieoznaczone" itp.). Skowronki śpiewające w locie nie podlegają rejestracji;

   5. kontrole punktu - co ok. 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V) i jesiennych (VIII-XI);

   6. wyniki w formie tabeli powinny pokazywać dane z każdej kontroli (liczba os. na godzinę obserwacji) w rozbiciu na poszczególne gatunki ptaków i strefę pułapu wysokości.

  1. cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych:

    1. celem jest oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowych gatunków rzadkich i nielicznych oraz gatunków o dużych rozmiarach ciała i kolonijnych, na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

   1. powierzchni próbna: obszar inwestycji (rozumiany jako teren zajęty przez wiatrak tj. w promieniu 500 m wokół poszczególnych wiatraków oraz obszar między sąsiadującymi wiatrakami) wraz z buforem 1,5 km wokół inwestycji;

   2. kontrole: 3 kontrole dzienne - każda całości obszaru (przełom marca i kwietnia – ze szczególnym uwzględnieniem ptaków drapieżnych i kruka, maj oraz przełom czerwca i lipca); dodatkowo wszystkie obserwacje oportunistyczne dokonywane w trakcie prac terenowych, liczenie gniazd bociana białego i ocena jego sukcesu lęgowego (lipiec). W kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów (z zastosowaniem stymulacji głosowej) W maju (III dekada) kontrola nocna nakierowana na wykrycie lęgowych chruścieli (derkacza);

   3. liczone i kartowane wszystkie ptaki z Załącznika l Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński), gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004 - z wyjątkiem najpospolitszych tj.: skowronka, szpaka, dymówki, oknówki, wróbla, mazurka, makolągwy, muchołówki szarej, sikory ubogiej, czubatki, pleszki, świstunki leśnej, białorzytki i krętogłowa) oraz pozostałe o dużych rozmiarach ciała (w tym np. czapla siwa, pozostałe blaszkodziobe, szponiaste i siewkowe oraz kruk), a także wszelkie gatunki kolonijne. W buforze 2 km rejestracji nie podlegają kuropatwa, przepiórka, lerka, świergotek polny, jarzębatka, gąsiorek, ortolan oraz potrzeszcz - gatunki te rejestruje się tylko na obszarze inwestycji;

   4. wynikiem obserwacji powinna być mapa ukazująca rozmieszczenie stanowisk lęgowych/terytoriów stwierdzonych gatunków ptaków, z uwzględnieniem rozmieszczenia turbin wiatrowych oraz granic farmy i buforu 1,5 km wokół niej.

  2. badania transektowe liczebności i składu gatunkowego:

   1. celem tych badań jest uzyskanie podstawowych informacji o składzie gatunkowym awifauny użytkującej powierzchnię farmy i jej otocznie oraz uzyskanie informacji o sposobie wykorzystania terenu przez ptaki, zagęszczeniach poszczególnych gatunków oraz zmienności obu tych parametrów w cyklu rocznym;

   2. transekt pokrywający w miarę równomiernie obszar planowanej inwestycji, jego kontrola podczas kolejnych wizyt terenowych powinna rozpoczynać się naprzemiennie z różnych końców;

   3. kontrole transektu w równych odstępach czasu, tj. co ok. 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V) i jesiennych (VIII-XI);

   4. kontrole należy przeprowadzić w godzinach porannych, od wschodu słońca (IV-VIII) lub w godzinach około południowych (pozostały okres). W przypadku rozległych farm (powyżej 5 km2), gdy punkty obserwacyjne są rozmieszczone na trasie transeptów dopuszcza się naprzemienną kontrolę transektów i punktów podczas jednego przemarszu. Wówczas kontrole powinny rozpoczynać się wczesnym rankiem;

   5. liczone wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardową metodyką. Osobno notuje się ptaki stacjonarne, a osobno lecące (śpiewające w locie skowronki są traktowane jak ptaki stacjonarne, ptaki które siadły lub poderwały się do lotu również należy traktować jak stacjonarne), w tym również ptaki nierozpoznane co do gatunku (wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii, np. „szponiaste nieoznaczone",„wróblowe nieoznaczone" itp.). Ptaki w locie należy przypisać do pułapu wysokości (poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł);

   6. wyniki w formie tabel zawierających liczebność ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz poszczególne kontrole w przeliczeniu na: l km transektu (ptaki stacjonarne) lub godzinę obserwacji (ptaki lecące).

  3. sugeruje się również badania w protokole MPPL:

   1. celem tych badań jest poznanie składu gatunkowego i zagęszczeń poszczególnych gatunków ptaków wykorzystujących teren w okresie lęgowym w celu porównania zebranych wyników z uzyskanymi podczas badań MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź w odniesieniu do konkretnego regionu Polski. Opis zastosowań standardu metodycznego programu MPPL (Chylarecki i inni 2006) - instrukcja liczeń terenowych, wyboru pow. próbnych oraz formularze liczeń są dostępne na stronie internetowej: http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/9,monitoring_pospolitych_ptakow_legowych_mppl.html

   2. powierzchnia próbne (obejmująca teren inwestycji): kwadrat l x l km, w obrębie której wytyczane są dwa równoległe transekty o długości l km każdy, oddalone od siebie o około 500 m;

   3. kontrole: 2 kontrole (w odstępie ok. miesiąca) w terminach 10 IV-15 V (I kontrola) oraz 16 V - 30 VI (II kontrola), zgodnie z ustalonym standardem metodycznym MPPL. Liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardem metodycznym MPPL.

 1. Należy opisać zastosowaną metodykę włącznie z podaniem dat i godzin obserwacji.

 2. Długość monitoringu - minimum l rok, z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych.

W odniesieniu do monitoringu nietoperzy sugeruje się uwzględnienie opracowania: „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" - wersja II z grudnia 2009 r., rekomendowanego przez Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, sporządzonego przez zespół specjalistów z całej Polski, według aktualnego stanu wiedzy, wytycznych EUROBATS, krajowych uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, prawnych, organizacyjnych i sprzętowych. Wytyczne znajdują się pod następującym adresem: http://www.nietoperze.pl/wiatraki-wytyczne-2009-ll.pdf.

 1. oddziaływania na klimat akustyczny - należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie;

 2. możliwości występowania konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia;

 3. możliwości ewentualnego kumulowania się przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami (farmami wiatrowymi) w rejonie jej realizacji.


UZASADNIENIE


W dniu 05.07.12 r. do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 17 B, 02 – 676 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dołączono:

 1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

 2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;


Zgodnie z art. 75 cytowanej wyżej ustawy w przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt gminy, na obszarze której znajduje się największa część terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonano na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni mniejszej niż 100 MW, niezlokalizowanej na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 06.07.12 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem UGiM.6220.6.1.2012 zwrócił się do urzędów zainteresowanych gmin z prośbą o poinformowanie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez:

 • wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powyższe zawiadomienia o wszczętym postępowaniu zostały także wywieszone we wszystkich sołectwach poszczególnych gmin znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczono ponadto w prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20 w związku z powyższym na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy OOŚ, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie dokonuje w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.

W takim przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania wraz z prośbą o jego wywieszenie przekazano do zainteresowanych gmin w dniu 09.07.12 r. Zawiadomienia zostały wywieszone także na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty we wszystkich sołectwach na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w terminach od: 09.07.12 r. do 24.07.12 r.


Zgodnie z art. 64 ust 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 09.07.12 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: UGiM.6220.6.2.2012),

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku (pismo znak: UGiM.6220.6.2.2012).


W dniu 20.07.12 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał opinię sanitarną (pismo znak: ZNS.7170-482-158/12.MW), w której uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu stwierdził, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny gruntów ornych, a w dalszym zabudowa typu zagrodowego, w związku z czym inwestycja będzie miała wpływ na środowisko i zdrowie ludzi zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, dlatego winna zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał, że na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie można stwierdzić braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli precyzyjnie określić zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływania przedsięwzięcia. Opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdził w postanowieniu znak RDOŚ- WOOŚ-II.4240.848.2012JC, w którym to nałożył dodatkowe warunki dotyczące zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uzasadniając swoje stanowisko Regionalny Dyrektor wskazał następujące przesłanki wskazujące na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • usytuowanie (tereny gruntów ornych, ok 300 m od zabudowy typu zagrodowego, tereny leśne), zakres (13 siłowni wiatrowych o łącznej mocy nie przekraczającej 26 MW wraz z konieczną infrastrukturą) i skala przedsięwzięcia (maksymalna moc do 2 MW każda, maksymalna, całkowita wysokość w stanie w zniesionego śmigła do 150 m, średnica rotora do 100 m) będzie wywierał wpływ na środowisko;

 • etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z przekształceniem powierzchni ziemi i gleby oraz wytwarzaniem odpadów i emisjami hałasu i substancji do powietrza związanych z pracami ciężkiego sprzętu i ruchem środków transportu.

 • etap eksploatacji elektrowni wiatrowej związany będzie głównie z emisją hałasu oraz powstawaniem wibracji. Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia może wiązać się także ze zmianami krajobrazowymi, wynikającymi z usytuowania wysokich budowli energetycznych w sąsiedztwie obszarów użytkowanych rolniczo. Ponadto, budowa elektrowni wiatrowej w przypadku złej lokalizacji, może negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w szczególności na awifaunę i chiropterofaunę.

 • do typowych oddziaływań generowanych przez elektrownie wiatrowe należą:

 1. śmiertelność ptaków i nietoperzy w wyniku zderzeń;

 2. wymuszenie zmiany tras wędrówek i przelotów ptaków;

 3. uszczuplenie żerowisk ptaków w wyniku ich odstraszania;

 4. wymuszenie zmiany sposobu wykorzystania przestrzeni przez nietoperze;

 5. bezpośrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków

 6. przez samą budowlę;

 7. oddziaływanie łączne z innymi istniejącymi lub planowanymi wiatrakami.

 • teren przeznaczony pod realizację inwestycji zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, ze zm.) natomiast najbliżej położonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

 1. obszar mający znacznie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029, oddalony około 5 km,

 2. obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004, oddalony o około 5,5 km.

 • teren planowanej inwestycji stanowi mozaikę różnych środowisk (cieki wodne, pola uprawne, zadrzewienia, tereny zabudowane, lasy), które są potencjalnie atrakcyjne dla nietoperzy, ponieważ zapewniają im zarówno wybór różnorodnych letnich kryjówek jak i bazę żerowiskową; obszar obfituje również w liniowe elementy krajobrazu oraz śródpolne zadrzewienia, stanowiące potencjalne trasy migracji tych ssaków.

 • biorąc pod uwagę sąsiedztwo ww. elementów środowiska przyrodniczego tj. doliny rzek: Strugi, Ryksy, Żurawianki, tereny leśne, zadrzewienia śródpolne, mające znaczenie podczas sezonowych migracji wielu gatunków ptaków, a także długi czas eksploatacji inwestycji oraz potencjalne ryzyko kolizji z wiatrakami chronionych gatunków ptaków i nietoperzy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • brak informacji w przedłożonej dokumentacji, czy w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe.

 • brak informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na temat występowania w miejscu realizacji inwestycji obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych; w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują jeziora, uzdrowiska, ani obszary ochrony uzdrowiskowej.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu stwierdził również, że ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia podzielił przedstawione wyżej ustalenia organu opiniującego co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy ooś organ, kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w sentencji postanowienia wskazał zakres i metody badań.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- rodzaj przedsięwzięcia to budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą,

- elektrownie zlokalizowane są w gminie Wyszogród, a przyłącze kablowe wyprowadzone jest na teren gminy Mała Wieś,

- potencjalne oddziaływanie inwestycji może dotyczyć również niewielkich fragmentów miejscowości usytuowanych w gminach, Naruszewo i Czerwieńsk nad Wisłą,

- planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko i zdrowie ludzi zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji,

- o charakterze i skali oddziaływań na środowisko decydować będą szczegółowe rozwiązania projektowe, sposób prowadzenia robót budowlanych oraz właściwa eksploatacja i utrzymanie,

- raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- usytuowanie, charakter i skala przedsięwzięcia wymaga rozszerzenia o zakres i metody wskazane w sentencji postanowienia.


Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Otrzymują:

 1. Masovia Wind Farm I Sp. z o.o.,

 2. Strony postępowania w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

 3. Urząd Gminy Mała Wieś

 4. Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą

 5. Urząd Gminy Naruszewo


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-02 13:26:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 13:26:57
 • Liczba odsłon: 593
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673113]

przewiń do góry