SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK”

 

 

regulacja prawna:   ustawa z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

                                     i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 j.t. z późn. zm.).

 

 

 

 

    Współpraca Gminy i Miasta Wyszogród z Organizacjami Pozarządowymi w 2016r prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego oraz rzeczowego i opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, transparentności i wzajemnego poszanowania.

  W roku 2016r Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach powyższego konkursu Gmina i Miasto Wyszogród przekazała 85.000 zł dotacji LKS "Stegny" Wyszogród na działalność statutową zgodną z wniesioną  ofertą z dnia 15.02.2016r.  Była to jedyna ofera, która wzięła udział w konkursie.

Kwota z dotacji przeznaczona był na zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, wynagrodzenie trenerskie, delegacje służbowe, promocję, opłaty licencyjne, organizację ligowych rozgrywek piłkarskich i inne.

   Zadanie zostało wykonane w całości i zgodnie z umową rozliczone.

    W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie-„kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”nie wpłynęły żadne oferty.

 9 listopada zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi  w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2017r . Udział w nich wzięły następujące organizacje:

-Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie,

-Stowarzyszenie na rzecz wszechstronnego rozwoju  i pomocy mieszkańcom GiM Wyszogród, -WSRS"Most",

-Koło Wędkarskie "SUM" ,

-ZHP Płońsk

Wyniki konsultacji zostały przedstawione na komisji 22.11.2016r.

 Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2016r program został przyjęty.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-13 06:48:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-13 06:48:53
  • Liczba odsłon: 775
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672370]

przewiń do góry