Protokół nr XI/2012

z obrad XXII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z   dnia 3 grudnia 2012 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:   

                                                                   

1.       Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

 

- uchylenie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzanie jej poboru w drodze inkasa

 

- określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzanie jej poboru w drodze inkasa

 

4.       Sprawy różne.

5.       Zakończenie obrad.

Punkt 1.

 

O godz. 14.30 Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XXII Sesji Rady GiM witając radnych, Zastępcę Burmistrza oraz pracowników UGiM Wyszogród. W obradach nie uczestniczy Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Ząbek. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący wyjaśnił radnym dlaczego została zwołana sesja nadzwyczajna - zaistniała potrzeba uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy i podjęcia jej ponownie. Pan Mieszkowski dodał, że Pani Skarbnik w punkcie poświęconym podjęciu uchwał wyjaśni na czym polega zmiana. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi co do porządku obrad dzisiejszej Sesji? W związku z brakiem uwag radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

 

Punkt 3.

 

Skarbnik wyjaśniła, iż Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała podjętą uchwałę nr 168/XXI/2012 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. Rada Gminy i Miasta Wyszogród podjęła niekompletną uchwałę, w związku z tym należy uchylić tę uchwałę i ponownie podjąć nową w w/w sprawie.

 

Pani Elżbieta Biernat odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. Przewodniczący zarządził głosowanie.

Kto za przyjęciem uchwały – 14 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie   „za”   przyjęli uchwałę nr 176/XXII/2012

Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.

 

Skarbnik odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Kto za przyjęciem uchwały – 14 radnych

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie   „za”   przyjęli uchwałę nr 177/XXII/2012

Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu.

 

 

Punkt 4.

 

W sprawach różnych nie zostały podjęte żadne tematy.

 

Punkt 5.

 

 

W związku z wyczerpaniem   porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15.00 zamyka obrady XXII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-11 21:51:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 21:52:05
  • Liczba odsłon: 581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674553]

przewiń do góry