UCHWAŁA Nr 110/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 12. XI. 2008 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) oraz art. 8, art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póź. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M. P. z 2008r. Nr. 59, poz. 531) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. (M. P. z 2008 roku Nr. 78 poz. 692).

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy i miasta Wyszogród na 2009 rok:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 462 zł.;
  2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 651 zł.,
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 748 zł.;

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton różnicuje się stawki podatku uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i ich rodzaju zawieszenia, wg. następujących zasad :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku w złotych.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

570

909

13

14

618

967

14

15

1064

1136

15

Powyżej

1292

1328

Trzy osie

12

17

523

551

17

19

1047

616

19

21

1190

699

21

23

1400

1492

23

25

1624

1673

25

Powyżej

2285

1673

Cztery osie i więcej

12

25

889

947

25

27

1003

1066

27

29

1105

1755

29

31

2212

2601

31

Powyżej

2374

2601

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej, zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 748 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, wg. następujących zasad,:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

274

464

18

25

725

510

25

31

1190

1544

31

Powyżej

1498

2051

Trzy osie

12

40

1603

1940

40

Powyżej

1827

2653

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 748zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, wg. zasad określonych poniżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

214

370

18

25

298

515

25

Powyżej

339

596

Dwie osie

12

28

224

1121

28

33

651

1331

33

38

901

1520

38

Powyżej

1751

1803

Trzy osie i więcej

12

38

1151

1520

38

Powyżej

1319

1359

7. Autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

 1. mniejszej niż 30 miejsc - 575 zł.;
 2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1267 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 08:56:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 08:56:27
 • Liczba odsłon: 676
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669053]

przewiń do góry