Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2011

Nr 8/II/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje


§ 1.


Dochody w łącznej kwocie 13 338 602 zł, w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie: 13 213 602 .zł,

 2. dochody majątkowe w kwocie: 125 000 zł,

 • zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Wydatki w łącznej kwocie 14 731 902 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 13 037 602 zł,

 2. wydatki majątkowe w kwocie 1 694 300.zł,

 • zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 393 300, który zostanie pokryty przychodami z:

a) kredytów w kwocie 1 393 300

2. Przychody budżetu w wysokości 1 569 300.zł, rozchody w wysokości 176 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.§ 4.


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł,

 2. sfinansowanie planowanego deficytu 1 393 300 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 176 000 zł,


§ 5.


1. Rezerwę ogólną w wysokości 14 736 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 26 797. zł,

w tym na:

a) rezerwę kryzysową w wysokości 26 797 zł,§ 6.


 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7.


 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8.


 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. Samorządowej Instytucji Kultury

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały


 1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 152 816 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 152 816zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 11.


Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,

 2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

 4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z

wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

5) dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i

rezygnacji z zadań przyjętych


§ 12.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 13.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy


Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski


 

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2011 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13 maja 2010 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 80, poz. 526/, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2006 roku Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami/, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy i Miasta oraz wykonania planu budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.


Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 13 338 602 zł.


w tym:

 • dochody majątkowe 125 000 zł


 • dochody bieżące 13 213 602 zł


z podziałem na:

 1. Dochody własne 5 013 459 zł 38,0%


 1. Subwencje 6 041 896 zł 45,7%


 1. Dotacje 2 158 247 zł 16,3%


Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę: 14 731 902 zł


w tym:


 1. Wydatki bieżące 13 037 602 zł 88,5%


 1. Wydatki inwestycyjne 1 694 300 zł 11,5%
I. Dochody - planowane na kwotę 13 338 602 zł


w tym:


 • dochody majątkowe planowana kwota 125 000 zł


 • dochody bieżące planowana kwota 13 213 602 złDział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 7 000 zł


 • Pozostała działalność


 • dochody z najmu i dzierżaw rolnych 7 000 złDział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowana kwota 178 500 zł


 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178 500 zł


w tym:


 • dochody majątkowe planowana kwota 125 000 zł


 • sprzedaż działek 110 000 zł

 • zmiany z wieczystego użytkowania na własność 15 000 zł


 • dochody bieżące planowana kwota 53 500 zł


 • wieczyste użytkowanie nieruchomościami 30 000 zł

 • dochody z najmu i dzierżaw( czynsze komunalne) 20 000 zł

 • pozostałe odsetki 3 500 złDział 750 Administracja publiczna planowana kwota 107 969 zł


 • Urzędy Wojewódzkie 67 969 zł


w tym:


 • dotacja celowa na zadania zlecone /USC i OC/ 67 944 zł

 • wpływy 5% za udostępnienie danych osobowych 25 zł

 • Urzędy gmin 40 000 zł


w tym:


 • dochody z najmu i dzierżawy(Policja, KRUS, SKOK) 25 000 zł

 • pozostałe odsetki od lokat krótkoterminowych 15 000 złDział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1 003 zł


 • Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborcówDział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 200 zł


 • Dotacja celowa na obronę cywilną.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowana kwota 4 627 934 zł


 • Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000 zł


w tym:


 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej 15 000 zł


 • Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 1 381 000 zł


w tym:

 • podatek od nieruchomości 1 300 000 zł

 • podatek rolny 50 000 zł

 • podatek leśny 10 000 zł

 • podatek od środków transportowych 20 000 zł

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł • Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych 1 396 000 zł


w tym:

 • podatek od nieruchomości 600 000 zł

 • podatek rolny 600 000 zł

 • podatek od środków transportowych 30 000 zł

 • podatek od spadków i darowizn 15 000 zł

 • wpływy z opłaty targowej 50 000 zł

 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł

 • podatek od czynności cywilno-prawnych 100 000 zł


 • Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 155 000 zł


w tym:


 • wpływy z opłaty skarbowej 25 000 zł

 • opłata eksploatacyjna 50 000 zł

 • wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 80 000 zł


 • Udział gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 1 680 934 zł


w tym:


 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 655 934 zł

 • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 25 000 złDział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 6 041 896 zł


 • Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 041 896 zł
w tym:


 • cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 3 879 025 zł

 • cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 162 871 złDział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 150 000 zł


 • Przedszkola 90 000 zł


w tym :


 • wpłaty na wyżywienie w Przedszkolu,

wpłaty rodziców na zajęcia dodatkowe 90 000 zł • Stołówki szkolne i przedszkolne 60 000 zł


w tym:


 • odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 60 000 złDział 852 Pomoc społeczna - planowana kwota 2 099 100 zł


 • Dotacje celowe 2 089 100 zł

w tym:


 • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 663 000 zł


 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 26 100 zł

 • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 61 000 zł


 • Zasiłki stałe 178 000 zł


 • Ośrodki pomocy społecznej 106 000 zł


 • Pozostała działalność 55 000 zł


 • Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tyt.

realizowania zadań administracji rządowej -świadczenia

alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników

udział Gminy 10 000 złDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana

kwota 75 000 zł


 • Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 75 000 złDział 926 Kultura fizyczna i sportu - planowana kwota 50 000 zł


 • Obiekty sportowe 50 000 zł


w tym:


 • środki pochodzące z wynajmu hali sportowej 50 000 złWydatkiPlanowana kwota wydatków ogółem 14 731 902 zł


w tym:


 • wydatki inwestycyjne 1 694 300 zł


 • wydatki bieżące 13 037 602 złDział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 12 000 zł


 • Izby Rolnicze


 • wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej 12 000 zł

/2% wpływy podatku rolnego/Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 1 152 816 zł


 • Drogi publiczne gminne 1 120 922 zł

W tym:

 • wydatki inwestycyjne 900 000 zł


 • modernizacja systemu dróg gminnych - 700 000 zł

wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych -7 km

/Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin,

Kobylniki-Rostkowice/

zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego

przy wsparciu środków z PROWM.

 • przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie - 75 000 zł

/udział własny 25% , środki z PROW -75%/

 • modernizacja dróg gminnych - 125 000 zł

/opracowanie dokumentacji na remont dróg Kobylniki, Wilczkowo, Rakowo w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FOGR /


 • wydatki bieżące 220 922 zł


 • utwardzenie nawierzchni ul. Rybaki - 60 000 zł • zimowe utrzymanie dróg gminnych - 42 000 zł

 • fundusz sołecki - 118 922 zł

(wydatki związane z remontem dróg gminnych zgodnie ze

złożonymi wnioskami przez radę solecką)


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 20 000 zł


 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 zł


Kwotę powyższą zaplanowano na:

 • wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, mapy opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. - 20 000 zł


Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 455 000 zł


 • Plan zagospodarowania przestrzennego 60 000 zł

 • wydatki bieżące 60 000 zł


 • wydanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie

ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- 60 000 zł

 • Pozostała działalność 395 000 zł

w tym:

 • wydatki inwestycyjne 395 000 zł

na zadania:

 • Rębowski Dom Kultury - 125 000 zł

/ adaptacja budynku OSP w Rębowie - poprawa bazy edukacyjnej i integracja mieszkańców wsi Rębowo/.

Budynek znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we wsi

Grodkowo - 25 000 zł

 • Zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 37 500 zł

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Wiślanej na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród - 137 500 zł

 • Rewitalizacja Rynku w mieście - 70 000 zł/ przebudowa istniejącej fontanny i zagospodarowanie terenu/


Na powyższe zadania będziemy ubiegać się o środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowana kwota na w/w zadania stanowi udział własny gminy (25%).


Dział 750 Administracja publiczna - planowana kwota 2 535 850 zł


 • wydatki bieżące 2 535 850 zł


 • pracownicy zleceni /USC, OC/ 136 800 zł

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

fundusz świadczeń socjalnych/

- środki z dotacji – 67 944 zł

- środki samorządowe – 68 856 zł


 • Rada Gminy 74 000 zł

Diety dla Radnych, drobne zakupy, ryczałt przewodniczącego Rady i zastępcy.


 • Urząd Gminy i Miasta 2 241 050 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :


 • wynagrodzenia osobowe - 1 937 000 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne, 2 odprawy emerytalne.

 • wydatki bieżące - 304 050 zł


Są przeznaczone na zakup opału energii, składki na PEFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 000 zł


- organizowanie imprez tj. „Dni Wisły” oraz promowanie Miasta i Gminy 50 000 zł

- fundusz sołecki – 2 000 zł - zakup strojów dla dziecięcego zespołu tanecznego w Kobylnikach i Słominie. • Pozostała działalność 32 000zł


Środki przeznaczone na wypłatę składek członkowskich dla

Związków Gmin, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych biorących udział w posiedzeniach rady.


Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1 003 zł


 • środki pochodzące z dotacji – 1 003 zł

/na aktualizację spisów wyborców/Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 333 500 zł


 • Ochotnicza Straż Pożarna 333 300 zł

w tym:

 • wydatki inwestycyjne 173 300 zł

 • środki przeznaczone na termomodernizację budynku

OSP Wyszogród, który jest własnością gminy.

Zaplanowana kwota na w/w zadanie stanowi udział własny gminy (42%)

w całkowitych kosztach zadania 413 000 zł )


 • wydatki bieżące 160 000 zł


 • OSP Wyszogród – 113 000 zł

Są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne kierowców,

zakup paliwa , energii itp.


 • jednostki w terenie - 42 000 zł


 • zarząd miejsko – gminny OSP - 5 000 zł


 • obrona cywilna 200 złDział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowana kwota 40 000zł


Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków ( inkaso).


Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 200 000 zł


Odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.


Dział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 41 533 zł


 • rezerwa ogólna 14 736 zł

/ zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/.

 • rezerwa kryzysowa 26 797 zł

/tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowana kwota 5 766 877 zł


 • szkoły podstawowe 2 949 884 zł


 • wynagrodzenia osobowe - 2 519 224 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 430 660 zł


Są przeznaczone na zakup opału energii, składki na PEFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS. • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 485 zł

 • Środki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

 • przedszkole 643 316 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 498 680 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 144 636 zł

/w tym: 60 000 zł na zakup środków żywności/


Są przeznaczone na zakup opału energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

 • gimnazjum 1 480 020 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 1 282 670 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 197 350 zł


Są przeznaczone na zakup opału energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.


 • dowożenie uczniów do szkół 210 000 zł


 • zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242 265 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 221 121 zł


Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 21 144 zł


Są przeznaczone na zakup opału, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.


 • dokształcania i doskonalenie nauczycieli 26 755 zł


 • stołówki szkolne 60 000 zł

/ zakup środków żywności/


 • pozostała działalność 57 152 zł

/zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół, opłata

za konserwację i przeglądy urządzeń kotłowni/


Planowane wydatki na oświatę w wysokości 5 766 877 zł została pozyskana z subwencji oświatowej w wysokości 3 879 025 zł oraz środków własnych 1 887 852 zł .

Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych stąd tak duża kwota musi być przekazana ze środków własnych.Dział 851 Ochrona zdrowia- planowana kwota 88 000 zł. • Zwalczanie narkomanii 2 000 zł


 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000 zł

/ bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowa, dyżury psychologa /


 • Pozostała działalność 8 000 zł

/wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu

lekarskiego/


Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 2 631 200 zł


 • Dom Pomocy Społecznej 200 000 zł

/opłaty za pobyt osób samotnych w DPS/


 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem 1 684 000 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 26 100 zł


 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacje i środki samorządowe/

131 000 zł

 • dodatki mieszkaniowe 50 000 zł


 • zasiłki stałe 178 000 zł

 • ośrodki pomocy społecznej 237 400 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 212 612 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 24 788 zł


Są przeznaczone na zakup opału, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.


 • pozostała działalność 124 700 zł

 • dożywianie dzieci - 115 000 zł

/dotacja – 55 000 zł , środki samorządowe – 60 000 zł/.

 • wydatki związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 9 700 zł


Realizacja wydatków pomocy społecznej została zaplanowana z dotacji –

2 089 100 zł, środków samorządowych – 532 100 zł oraz funduszu alimentacyjnego 10 000 zł (udziały gmin).Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowana kwota 58 123 zł


 • świetlice szkolne 57 743 zł

płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej/


 • dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 380 złDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– planowana kwota

726 000 zł


 • Gospodarka odpadami 226 000 zł

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilczkowie

- dostosowanie rekultywacji do wymogów Unii Europejskiej.

Na powyższe zadanie będziemy ubiegać się o środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowana kwota na w/w zadania stanowi udział własny gminy.


 • Oczyszczanie Miasta i wsi 180 000zł


 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 15 000 zł


 • Oświetlenie ulic, placów i dróg 208 000 zł

/w tym: fundusz sołecki – 8 000 zł/


 • Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków i opłat za korzystanie ze środowiska 75 000 zł • Pozostała działalność 22 000 zł

/wynagrodzenie inkasenta na targowisku miejskim/Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota 191 894 zł


- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20 214 zł

- fundusz sołecki – remont świetlic w Ciućkowie, Kobylnikach i Marcjance .


- Biblioteka – dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie biblioteki samorządowej – 170 000 zł

- Pozostała działalność -1680 zł

- fundusz sołecki – wycieczka - sołectwo Grodkowo.


Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowana kwota 510 000 zł


 • obiekty sportowe / Hala sportowa/ 400 000 zł

 • wynagrodzenia osobowe - 269 940 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.


 • wydatki bieżące - 130 060 zł


Są przeznaczone na zakup oleju opałowego /60 000zł/ energii, wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi remontowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.


 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 110 000 zł

/dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku • wydatki inwestycyjne - 1 694 300 zł


  1. Modernizacja systemu dróg gminnych - 700 000 zł

(wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych: Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice - 7 km

zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego przy wsparciu środków z PROWM)


  1. Przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie- 75 000 zł

/udział własny 25% , środki z PROW -75%/


3 . Modernizacja dróg gminnych: Kobylniki, Wilczkowo, Rakowo

- 125 000 zł

/opracowanie dokumentacji na remont dróg w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FOGR /4. Rębowski Dom Kultury – adaptacja budynku OSP w Rębowie

- 125 000 zł

/ poprawa bazy edukacyjnej i integracja mieszkańców wsi Rębowo/

Budynek OSP w Rębowie znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.


5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we

wsi Grodkowo - 25 000 zł


6. Zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 37 500 zł


7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Wiślanej na rzecz

polepszenia jakości życia mieszkańców i zwiększenia

atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród - 137 500 zł 1. Rewitalizacja Rynku w mieście - 70 000 zł / przebudowa istniejącej

fontanny i zagospodarowanie terenu/Na powyższe zadania będziemy ubiegać się o środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowana kwota na w/w zadania stanowi udział własny gminy (25%).


9. Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - 173 300 zł

Zaplanowana kwota na w/w zadanie stanowi udział własny gminy (42%)

w całkowitych kosztach zadania 413 000 zł )


10. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilczkowie

- 226 000 zł

- dostosowanie rekultywacji do wymogów Unii Europejskiej.

Na powyższe zadanie będziemy ubiegać się o środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowana kwota na w/w zadania stanowi udział własny gminy.


 


 

Załącznik nr.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011

Dochody

Dział Nazwa Plan ogółem

1 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 53 500,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30 000,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00


Pozostałe odsetki 3 500,00

750 Administracja publiczna 107 969,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00


Pozostałe odsetki 15 000,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 944,00


Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 003,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 003,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 627 934,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 655 934,00


Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00


Podatek od nieruchomości 1 900 000,00


Podatek rolny 650 000,00


Podatek leśny 10 000,00


Podatek od środków transportowych 50 000,00


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00


Podatek od spadków i darowizn 15 000,00


Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00


Wpływy z opłaty targowej 50 000,00


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00


Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00


Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00


Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00

758 Różne rozliczenia 6 041 896,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 041 896,00

801 Oświata i wychowanie 150 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z usług 150 000,00

852 Pomoc społeczna 2 099 100,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 670 300,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 418 800,00


Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z różnych opłat 75 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 50 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00

bieżące razem: 13 213 602,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 125 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00


Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110 000,00

majątkowe razem: 125 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Ogółem: 13 338 602,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


 

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2011Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rokLp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2011 z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60016 Modernizacja systemu dróg gminnych: Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Slomin, Kobylniki-Rostkowice 2 700 000 2 700 000
700 000
środki do pozyskania 2 000 000 UGiM
2. 600 60016 Modernizacja dróg gminnych: Kobylniki, Wilczkowo, Rakowo -dokumentacja 125 000 125 000 125 000


UGiM
3. 600 60016 Przebudowa zajezdni w Wyszogrodzie 300 000 300 000
75 000
środki do pozyskania 225 000 UGiM
4. 710 71095 Rewitalizacja miasta- ul Rynek 170 000 170 000
70 000
środki do pozyskania 100 000 UGiM
5. 710 71095 Zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki 150 000 150 000
37 500
środki do pozyskania 112 500 UGiM
6. 710 71095 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Grodkowie 100 000 100 000
25 000
środki do pozyskania 75 000 UGiM
7. 710 71095 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Wiślanej w Wyszogrodzie 550 000 550 000
137 500
środki do pozyskania 412 500 UGiM
8. 710 71095 Rębowski Dom Kultury - adaptacja budynku OSP w Rębowie 500 000 500 000
125 000
środki do pozyskania 375 000 UGiM
8. 754 75412 Termomodernizacja budynku OSP Wyszogród 413 000 413 000
173 300
środki do pozyskania 239 700 UGiM
9. 900 90002 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie 1 226 000 1 226 000 176 000 50 000
środki do pozyskania 1 000 000 UGiM
Ogółem 6 234 000 6 234 000 301 000 1 393 300
4 539 700 x* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- ………………….

- ………………….

- ………………….

Dochody

Dział Nazwa Plan ogółem

1 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 53 500,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30 000,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00


Pozostałe odsetki 3 500,00

750 Administracja publiczna 107 969,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00


Pozostałe odsetki 15 000,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 944,00


Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 003,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 003,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 627 934,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 655 934,00


Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00


Podatek od nieruchomości 1 900 000,00


Podatek rolny 650 000,00


Podatek leśny 10 000,00


Podatek od środków transportowych 50 000,00


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00


Podatek od spadków i darowizn 15 000,00


Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00


Wpływy z opłaty targowej 50 000,00


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00


Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00


Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00


Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00

758 Różne rozliczenia 6 041 896,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 041 896,00

801 Oświata i wychowanie 150 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z usług 150 000,00

852 Pomoc społeczna 2 099 100,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 670 300,00


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 418 800,00


Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z różnych opłat 75 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 50 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00

bieżące razem: 13 213 602,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 125 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00


Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110 000,00

majątkowe razem: 125 000,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Ogółem: 13 338 602,00


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

 
Załącznik nr.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011

Wydatki ogółem - bieżące i majatkowe

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010

Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01030
Izby rolnicze 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

Transport i łączność 1 120 922,00 220 922,00 220 922,00 0,00 220 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00


60016
Drogi publiczne gminne 1 120 922,00 220 922,00 220 922,00 0,00 220 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710

Działalność usługowa 455 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00


71004
Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


71095
Pozostała działalność 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00

750

Administracja publiczna 2 535 850,00 2 535 850,00 2 459 850,00 2 080 520,00 379 330,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75011
Urzędy wojewódzkie 136 800,00 136 800,00 136 800,00 134 520,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 000,00 74 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 241 050,00 2 241 050,00 2 241 050,00 1 937 000,00 304 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75095
Pozostała działalność 32 000,00 32 000,00 24 000,00 9 000,00 15 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 003,00 1 003,00 1 003,00 1 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 003,00 1 003,00 1 003,00 1 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 333 500,00 160 200,00 140 700,00 49 860,00 90 840,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 173 300,00 173 300,00 0,00 0,00


75412
Ochotnicze straże pożarne 333 300,00 160 000,00 140 500,00 49 860,00 90 640,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 173 300,00 173 300,00 0,00 0,00


75414
Obrona cywilna 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757

Obsługa długu publicznego 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758

Różne rozliczenia 41 533,00 41 533,00 41 533,00 0,00 41 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75818
Rezerwy ogólne i celowe 41 533,00 41 533,00 41 533,00 0,00 41 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801

Oświata i wychowanie 5 766 877,00 5 766 877,00 5 536 507,00 4 606 648,00 929 859,00 1 020,00 229 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80101
Szkoły podstawowe 2 949 884,00 2 949 884,00 2 821 471,00 2 519 224,00 302 247,00 0,00 128 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 485,00 97 485,00 90 498,00 84 953,00 5 545,00 0,00 6 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80104
Przedszkola 643 316,00 643 316,00 625 216,00 498 680,00 126 536,00 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80110
Gimnazja 1 480 020,00 1 480 020,00 1 404 170,00 1 282 670,00 121 500,00 0,00 75 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80113
Dowożenie uczniów do szkół 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242 265,00 242 265,00 242 265,00 221 121,00 21 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 755,00 26 755,00 26 755,00 0,00 26 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80148
Stołówki szkolne i przedszkolne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80195
Pozostała działalność 57 152,00 57 152,00 56 132,00 0,00 56 132,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851

Ochrona zdrowia 88 000,00 88 000,00 88 000,00 45 012,00 42 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85153
Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000,00 78 000,00 78 000,00 45 012,00 32 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85195
Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

Pomoc społeczna 2 631 200,00 2 631 200,00 569 090,00 315 260,00 253 830,00 0,00 2 062 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85202
Domy pomocy społecznej 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 684 000,00 1 684 000,00 90 890,00 76 548,00 14 342,00 0,00 1 593 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 100,00 26 100,00 26 100,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131 000,00 131 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85215
Dodatki mieszkaniowe 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85216
Zasiłki stałe 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85219
Ośrodki pomocy społecznej 237 400,00 237 400,00 237 400,00 212 612,00 24 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85295
Pozostała działalność 124 700,00 124 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 58 123,00 58 123,00 54 123,00 49 944,00 4 179,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85401
Świetlice szkolne 57 743,00 57 743,00 53 743,00 49 944,00 3 799,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 726 000,00 500 000,00 500 000,00 20 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 000,00 226 000,00 0,00 0,00


90002
Gospodarka odpadami 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 000,00 226 000,00 0,00 0,00


90003
Oczyszczanie miast i wsi 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg 208 000,00 208 000,00 208 000,00 0,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90095
Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 22 000,00 20 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 191 894,00 191 894,00 21 894,00 0,00 21 894,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 214,00 20 214,00 20 214,00 0,00 20 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00