UGiM.6220.2.12 .2015                                                                          Wyszogród, dnia 25.08.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w powiązaniu z  art. 9 i 10 § 1 k.p.a  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „budowa budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego w wielkości 165 DJP o obsadzie średnio 140szt krów dojnych, 25 szt jałówek cielnych, w systemie rusztowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zbiornikami na gnojowicę i ścieki oraz silosem na paszę treściwą na działce o nr.ewid. 576 w m. Rębowo”,  informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,  pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg rozdzielnika sprawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo;

- tablica ogłoszeń i BIP GiM  Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katrzyna Rogulska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 09:34:16
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675008]

przewiń do góry