Uchwała nr 90/XV/2016 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

chwała nr 91/XV/2016 - w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
 
Uchwala nr 92/XV/2016 - w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
 
Uchwala nr 93/XV/2016 - w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
 
Uchwala nr 94/XV/2016 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
 
Uchwala nr 95/XV/2016 - w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego położonej  w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej

Uchwała nr 96/XVI/2016 - w sprawie zamiaru przekształcenia "Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej" w Wyszogrodzie w Filię Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Uchwała nr 97/XVI/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wyszogród

Uchwała nr 98/XVI/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo, Chmielewo, w gminie Wyszogród             załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała nr 99/XVI/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy

Uchwała nr 100/ XVI/2016 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na  2016 rok

Uchwała nr 101/XVI/2016 - w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2016 rok

Uchwała nr 102/XVII/2016 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 103/XVII/2016 - zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016
 
Uchwała nr 104/XVII/2016 - w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na obciążenie hipoteką zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 
Uchwała nr 105/XVII/2016 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym i ogródkiem przydomowym w miejscowości Grodkowo stanowiący Mienie Gminy Wyszogród

Uchwała nr 106/XVIII/2016 - w sprawie zmiany Uchwały nr 80/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2040

Uchwała nr 107/XVIII/2016 - w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 108/XVIII/2016- w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 109/XIX/2016 - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Uchwała nr 110/XIX/2016 - w sprawie przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2020

Uchwała nr 111/XIX/2016 - w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszogród

Uchwała nr 112/XIX/2016 - w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
na lata 2016-2019 Spółki z o.o.  Remondis Aqua Wyszogród


Uchwała nr 113/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 110/XIX/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2020

Uchwała nr 114/XX/2016 w sprawie ustalenia wysokości dopłat z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków, na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

Uchwała nr 115/XX/2016 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 116/XX/2016 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród

Uchwała nr 117/XX/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 118/XX/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 119/XXI/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Uchwała nr 120/XXI/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała nr 121/XXI/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 122/XXI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 123/XXI/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 124/XXII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 125/XXII/2016 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 126/XXIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 127/XXIII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 128/XXIII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród

Uchwała nr 129/XXIII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 10 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród

Uchwała nr 130/XXIII/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 3 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród

Uchwała nr 131/XXIV/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród

Uchwała nr 132/XXV/2016 w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Załączniki do uchwały

Uchwała nr 133/XXV/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 84/IX/2004 Radny Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.02.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsce sprzedaży oraz uchwalenia zasad usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń

Uchwała nr 134/XXV/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2017 r.

Uchwała nr 135/XXV/2016 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017

Uchwała nr 136/XXV/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017

Uchwała nr 137/XXV/2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej stanowiącej mienie Gminy Wyszogród

Uchwała nr 138/XXV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu o nr ewid. 233/10 o pow. 1250m2 , położonej w Wyszogrodzie przy ul. Mickiewicza

Uchwała nr 139/XXV/2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza stanowiący Mienie Gminy Wyszogród

Uchwała nr 140/XXV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród
załącznik
załącznik

Uchwała nr 141/XXV/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 142/XXV/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Macieja Małeckiego Posła na Sejm RP na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 143/XXVI/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok”

Uchwała nr 144/XXVI/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród przy ul. Rębowskiej 55

Uchwała nr 145/XXVI/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród

Uchwała nr 147/XXVI/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 148/XXVI/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Kicko z dnia 22 sierpnia 2016r. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 149/XXVI/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Kicko z dnia 23 sierpnia 2016r. na działalność Burmistrza  Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 146/XXVI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała nr 150/XXVII/2016 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2017

Uchwała nr 151/XXVII/2016 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2017-2020

Uchwała nr  152/XXVII/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała  nr 153/XXVII/2016 w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta  na rok 2017

Uchwała  nr  154/XXVII/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Uchwała nr 155/XXVIII/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok

Uchwała nr 156/XXVIII/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok

Uchwała nr 157/XXVIII/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród

Uchwała nr 158/XXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród

Uchwał nr 159/XXVIII/2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości mienia gminnego obecnemu najemcy na kolejny okres 5 lat pomieszczenia użytkowego pod sklepik spożywczy w Wyszogrodzie

Uchwała nr 160/XXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną

Uchwała nr 161/XXVIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017  
 
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2016 rok

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-09 06:47:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-17 02:59:25
  • Liczba odsłon: 1529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674618]

przewiń do góry