UGiM.271.11.2018r

                                                                       

                                                                                                    Wyszogród 15.05.2018r

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo  o długości 815 mb, gmina  Wyszogród”

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyka obiektu:

                a) Zakres robót budowlanych:

1)  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,815 km,

2) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonanie koryta o głębokości do 12 cm, odwóż urobku do 5 km –  na powierzchni 3 667,5 m²,

3)  wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/61,5 mm, grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu – na powierzchni 2 852,5  m²,

4)  wykonanie w górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,21,5 mm, grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu –  na powierzchni 2 852,5  m²,

5)  wykonanie nawierzchni   z kruszywa naturalnego ( dolomitowego ) o frakcji  0,12 mm – 0,16 mm, grubości warstwy  po zagęszczeniu  5 cm  ( zamknięcie nawierzchni ) – 2 852,5  m²,

6)  wykonanie poboczy z kruszyw łamanych ( frakcja do 0/21,5 mm ) , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na powierzchni  815  m².

             b) Droga gminna w miejsc. Rakowo  stanowi drogę dojazdową do  części tego sołectwa  oraz do gruntów rolnych na terenie zarówno gminy Wyszogród ,jak i Gminy Mała Wieś. Jest łącznikiem alternatywnym spinającym drogę powiatową o nawierzchni bitumicznej z tą samą drogą powiatową. Ponadto droga ta stanowi część trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do dwóch szkół . Klasa drogi D - dojazdowa. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, jest wzmocniona żwirem poprawiającym jej stabilność. Szerokość drogi zawiera się w szerokości pasa drogowego i wynosi ponad 7,0 m. Przebieg drogi jest zmienny, zależny od przejezdności. Teren plaski, widoczność dobra, brak drzew. Odprowadzenie wód na przyległy teren. Rowów brak.

 

 

III.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace polegające na modernizacji drogi  należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie od 15 czerwca  – 15 wrzesień 2018 roku .

 

IV.       OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - dołączony parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do zapytania,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

 

V.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród (z dopiskiem Oferta - ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo  o długości 815 mb, gmina  Wyszogród”), lub doręczona  osobiście w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 maja 2018r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu, kancelaria UGiM Wyszogród – pokój nr 4) - na załączonym formularzu do zapytania załącznik nr 1

     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r o godzinie 10.15 w sali nr 6 -UGiM Wyszogród.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.       OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena.

           

VII.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

VIII.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu (24) 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                    

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                              Jan Boszko
zalacznik_nr._1_-_oferta
zalacznik_nr._2_-_przebieg_drogi_w_terenie
zalacznik_nr._3_-_uprojekt_umowy
zalacznik_nr._4_-_przedmiar_robot
Wyszogród, dn. 30.05.2018r.

 

 

UGiM.271.11.2018

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na zdanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 815 mb, gm. Wyszogród”.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 86 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informacje z otwarcia ofert.

 

1.      W dniu 30 maja 2018r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr 27/2018, dokonała otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 30.05.2018r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena netto
 w PLN

VAT

%

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

111 247,50

23%

136 834,42

2

 

REN-TRANS

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

120 823,75

 

23%

 

 

148 613,21

 

 

 

 

2.      Zamawiający  podczas otwarcia ofert poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 98 842,34 zł brutto.

 

/-/ Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Wyszogród, dn. 05.06.2018r.

 

 

UGiM.271.11.2018

                                  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 815 mb, gm. Wyszogród”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 Zamawiający - Gmina i Miasto Wyszogród, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), zawiadamia co następuje:

 

1.      W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 30 maja 2018r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 98 842,34 złotych brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę: 136 834,42 zł brutto.

 

2.      Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

3.      Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania z uwagi na ograniczony budżet.

 

4.      W związku z zaistnieniem okoliczności wskazanej w pkt. 1 – 3, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-15 09:08:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 17:05:17
  • Liczba odsłon: 621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674602]

przewiń do góry