UCHWAŁA Nr. 218/XIX/2010

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 29.06.2010r.w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania plan

                                         finansowego samorządowej instytucji kultury.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 266, ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/


Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

 1. część tabelaryczną, składająca się z tabel odpowiadających wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w tych załącznikach.

Tabele dotyczące wykonania dochodów i wydatków powinny uwzględniać:

a) plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego,

b) wysokość wykonania,

c) wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu,

 1. część opisową, obejmującą:

a) ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu,

b) objaśnienia przyczyn odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków,

c) występujące zagrożenia w realizacji planowanych dochodów,

d) istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu,

e) informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz o stanie zadłużenia gminy.

§ 2


 1. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.

 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 roku.

§ 3


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna powinna zawierać:

a) zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego,

b) informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w formie opisowej.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.§ 5


 1. Traci moc uchwała Nr 118/XVIII/2008 Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 18.12.2008r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 2. Traci moc uchwała nr 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.


§ 6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady GiM Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
UzasadnienieNowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zobowiązała organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadania publicznych.

W świetle zaistniałych zmian dopełnienie tego obowiązku jest w pełni uzasadnione i konieczne.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-13 13:42:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 13:42:37
 • Liczba odsłon: 544
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674565]

przewiń do góry